Onko lääkäreiden reseptimäärien vertailussa mitään järkeä?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/223749

Citation

Hemilä , H 2002 , ' Onko lääkäreiden reseptimäärien vertailussa mitään järkeä? ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 57 , Nro 25-26 , Sivut 2813 . < http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000017035 >

Title: Onko lääkäreiden reseptimäärien vertailussa mitään järkeä?
Author: Hemilä, Harri
Contributor organization: Kansanterveystieteen osasto
Date: 2002
Language: fin
Number of pages: 1
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/223749
Abstract: Sain Ke­lalta touko­kuussa kir­jeen, jos­sa ker­rottiin tilas­to­tie­toja vuo­den 2001 resep­teis­täni verrat­tuna mui­den lääkä­reiden re­septien keskiar­voihin. Kir­jeessä to­dettiin, et­tä toi­vomme koos­teen olevan avuksi työs­sänne. Olin kirjoit­tanut 2 752 re­septiä vuon­na 2001, kun taas kaik­ki lää­kärit olivat kirjoit­taneet keski­määrin vain 1 363 re­septiä. Jos näi­tä lu­kuja ver­taa suo­raan kes­kenään, ku­ten koos­teessa teh­dään, voi pää­tellä, et­tä kirjoit­telin resep­tejä kak­si ker­taa holtit­to­mammin kuin keski­ver­to­lää­käri. Kaik­ki lää­kärit ryh­mä kui­tenkin si­sältää myös tutki­mus­työssä ja äitiys­lo­malla olevat se­kä radio­logit, pato­logit, labo­ra­to­rio­lää­kärit ja monen­moiset toimis­to­lää­kärit, ja myös eläk­keellä olevat lää­kärit. On­ko mi­tään miel­tä ver­rata mi­nun resep­ti­mää­rääni terveys­kes­kuk­sessa täl­laisen täy­sin seka­laisen ryh­män kes­kiarvoon? Mieles­täni jat­kossa on aiheel­lista mai­nita taulu­koissa sel­keästi, et­tä kaik­ki lää­kärit ryh­mä si­sältää myös ne, jot­ka ovat osaksi tai ko­konaan pois poti­las­työstä, et­tei mo­nien luki­joiden tar­vitse ihme­tellä omaa yliak­tii­vi­suut­tansa re­septien kirjoit­ta­mi­sessa. ...
Subject: 314 Terveystieteet
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HH_SLL_2002.pdf 11.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record