Kliinisen rasituskokeen käyttö sydänsairauksissa : Suomen Kardiologisen Seuran työryhmän suositus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/223897

Citation

Laukkanen , J , Nieminen , T , Savonen , K , Kervinen , K , Poutanen , T & Raatikainen , P 2016 , ' Kliinisen rasituskokeen käyttö sydänsairauksissa : Suomen Kardiologisen Seuran työryhmän suositus ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 9 , Sivut 633-640 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL92016-633.pdf >

Title: Kliinisen rasituskokeen käyttö sydänsairauksissa : Suomen Kardiologisen Seuran työryhmän suositus
Author: Laukkanen, Jari; Nieminen, Tuomo; Savonen, Kai; Kervinen, Kari; Poutanen, Tuija; Raatikainen, Pekka
Contributor organization: Clinicum
Kardiologian yksikkö
Sisätautien osasto
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 8
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/223897
Abstract: •Klii­ni­nen ra­si­tus­koe on kes­kei­nen ja ko­ko­nais­val­tai­nen tut­ki­mus­me­ne­tel­mä mo­nien sy­dän­sai­rauk­sien ­diag­nos­tii­kas­sa, en­nus­teen ar­vioin­nis­sa, hoi­to­lin­jan va­lin­nas­sa ja seu­ran­nas­sa. Sen käyt­töä ei pi­dä vä­hen­tää, vaik­ka mui­ta sy­dä­men ku­van­ta­mis­me­ne­tel­miä on saa­ta­vil­la. •Va­kaaoi­reis­ta se­pel­val­ti­mo­tau­tia epäil­täes­sä ra­si­tus­koe on en­si­si­jai­nen tut­ki­mus taus­ta­tie­to­jen pe­rus­teel­la ar­vioi­dun en­nak­ko­to­den­nä­köi­syy­den mu­kaan oi­kein va­li­tuil­le po­ti­lail­le. •Me­ne­tel­män hy­vä saa­ta­vuus ja edul­li­suus ovat tär­keim­piä etu­ja mui­hin se­pel­val­ti­mo­tau­din tut­ki­mus­me­ne­tel­miin ver­rat­tu­na. •Ra­si­tus­ko­keen tul­kin­ta ei ra­joi­tu EKG:n ST-vä­lin muu­tos­ten mit­tauk­seen, vaan tut­ki­muk­sen ai­ka­na seu­ra­taan myös sy­dä­men sy­ke­taa­juut­ta ja ve­ren­pai­net­ta, mää­ri­te­tään po­ti­laan suo­ri­tus­ky­ky ja do­ku­men­toi­daan mah­dol­li­set ryt­mi­häi­riöt. •Klii­ni­nen ra­si­tus­koe on tär­keä tut­ki­mus ra­si­tuk­sen ai­ka­na il­me­ne­vien ryt­mi­häi­riö­tun­te­mus­ten diag­nos­tii­kas­sa, ja si­tä voi­daan käyt­tää myös las­ten sy­dän­sai­rauk­sien diag­nos­tii­kas­sa ja hoi­don suun­nit­te­lus­sa.
Subject: Heart Diseases
+diagnosis
Cardiovascular Diseases
Exercise Test
+contraindications
Coronary Disease
Blood Pressure
Heart Rate
Arrhythmias, Cardiac
Physical Exertion
Practice Guidelines as Topic
Societies, Medical
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kliinisen_rasituskokeen_k_ytt_.pdf 408.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record