Äänteiden ja erisuuntaisten käsiliikkeiden yhteydet kokeellisessa tutkimuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709205398
Title: Äänteiden ja erisuuntaisten käsiliikkeiden yhteydet kokeellisessa tutkimuksessa
Author: Rantala, Aleksi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709205398
http://hdl.handle.net/10138/224348
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objective: There is known to be a strong connection between hand movements and speech in humans. This has emerged for example in experiments where subjects pronounce syllables and simultaneously move their arm either towards or away from their body. The subjects produce both the hand movement and the pronunciation of syllables the fastest when the direction of the movement and the syllable are congruent. The original explanation for this was that the sounds that are congruent with the push movement, like [i] and [t], are made by pushing the tongue forward as well. Likewise, the sounds that are congruent with the pull movement, like [a] and [k], are made by a pull movement of the tongue. The objective of this study is to take a more precise look at this so-called direction-sound effect. The aim is to examine whether the effect is really caused by the overlap of the motor representations of hand and tongue, like it was originally interpreted, or if it is caused by some properties of sounds other than their horizontal movement direction. Methods: The direction-sound effect was studied in five experiments. In each experiment the subjects were presented with two different syllables, from which the other was supposed to be congruent with push hand movements and the other with pull hand movements. The subjects read each syllable out loud and performed simultaneously either a push or pull movement with a joystick according to the colour of the syllable. Experiments 1 and 2 tested whether the direction-sound effect emerges with consonants. Experiments 3, 4, and 5 tested whether the effect emerges when the vowels differ in one of their properties. In experiment 3 the vowels differed in openness, in experiment 4 they differed in frontness, and in experiment 5 in roundedness. 19-20 subjects participated in each experiment. Results and conclusions. In experiments 3 and 4 the syllables pronounced by the subjects, and the direction of their hand movement, had a statistically significant interaction to the reaction times of both the hand movements and the pronunciation of the syllables. There was not a similar interaction in experiments 1, 2, or 5. According to the results, vowels [ø] and [i] are congruent with the push hand movement and vowels [o] ja [æ] with the pull hand movement. The direction-sound effect does not seem to emerge with consonants but only with vowels. With vowels the effect seems to emerge when the vowels differ in their frontness and possibly in openness, but not when they differ in roundedness. The results bring more knowledge about how the speech movements of different parts of the mouth are represented when pronouncing vowels and consonants. The results also shed more light on previous speculations about which kind of sounds are universally associated with words referring to different directions across different languages.Tavoitteet: Ihmisten käsieleillä ja puheen tuottamisella tiedetään olevan vahva yhteys. Tämä on tullut esille esimerkiksi tutkimuksissa, joissa koehenkilöt lausuvat yhtä aikaa tavuja ja liikuttavat kättään joko eteenpäin tai itseään kohti. Koehenkilöt suorittavat sekä käsiliikkeet että tavujen lausumisen nopeimmin silloin, kun liikkeen suunta ja äänne ovat keskenään yhdenmukaisia. Tuloksen esitettiin alun perin johtuvan siitä, että työntävän käsiliikkeen kanssa yhtenevissä äänteissä, kuten [i]:ssä ja [t]:ssä, myös kieli tekee työntävän liikkeen. Vastaavasti vetävän liikkeen kanssa yhdenmukaisissa äänteissä, kuten [a]:ssa ja [k]:ssa, myös kieli tekee vetävän liikkeen. Tämän tutkielman tavoitteena on perehtyä tarkemmin tähän niin kutsuttuun suunta-äänne-efektiin. Tavoitteena on selvittää, mistä efekti pohjimmiltaan johtuu: johtuuko se kielen ja käden motoristen edustusten yhteneväisyydestä, kuten alun perin tulkittiin, vai voisivatko muut äänteiden ominaisuudet kuin kielen horisontaalinen liikesuunta selittää efektiä. Menetelmät: Suunta-äänne-efektiä tutkittiin viidessä kokeessa, joissa kussakin koehenkilöille esitettiin kahta eri tavua, joista toisen oletettiin yhdistyvän työntävään ja toisen vetävään käsiliikkeeseen. Koehenkilöt lukivat tavut ääneen ja suorittivat samanaikaisesti työntävän tai vetävän liikkeen sauvaohjaimella sen mukaan, millä värillä tavu oli kirjoitettu. Kokeissa 1 ja 2 tutkittiin, syntyykö suunta-äänne-efekti konsonanteilla. Kokeissa 3, 4 ja 5 tutkittiin, syntyykö suunta-äänne-efekti silloin, kun kokeissa käytetyt vokaalit eroavat toisistaan yhden ominaisuutensa suhteen. Kokeessa 3 tavut erosivat väljyydessä, kokeessa 4 etisyydessä ja kokeessa 5 pyöreydessä. Kuhunkin kokeeseen osallistui 19- 20 koehenkilöä. Tulokset ja johtopäätökset: Kokeissa 3 ja 4 koehenkilöiden lausumilla tavuilla ja käsiliikkeen suunnalla oli tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus sekä käsiliikkeiden että tavujen ääntämisen suoritusaikoihin. Kokeissa 1, 2 ja 5 vastaavaa yhdysvaikutusta ei löytynyt. Tulosten perusteella vokaalit [ø] ja [i] yhdistyvät työntävään käsiliikkeeseen ja vokaalit [o] ja [æ] vetävään käsiliikkeeseen. Suunta-äänne-efektiä ei siis näytä syntyvän lainkaan konsonanteilla. Vokaaleilla efekti syntyy silloin, kun vokaalit eroavat toisistaan etisyydessä ja mahdollisesti väljyydessä, mutta ei silloin, kun ne eroavat pyöreydessä. Tulokset tuovat lisätietoa siitä, millaisille motorisille edustuksille suun eri osien liikkeet perustuvat vokaaleja ja konsonantteja lausuessa. Tulokset tuovat myös lisävaloa aiempiin spekulaatioihin siitä, mitkä äänteet voisivat yhdistyä universaalisti eri suuntiin viittaaviin sanoihin eri kielissä.
Subject: puhe
käsieleet
motoriikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record