Tapaustutkimus rahastosijoittajien ja metsänomistajien näkemyksistä koskien metsärahastoja

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper sv
dc.contributor.author Huovila, Ossi
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201709275420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/224580
dc.description.abstract Tämä pro gradu -tutkimus käsittelee metsäsijoittamista yli 100 000 euron rahastosijoituksia tehneiden sekä metsävakuutuksia ottaneiden näkökulmista. Tutkimuksessa halutaan erityisesti selvittää, minkälaisina sijoittajina haastateltavat pitävät itseään, millaista lisäarvoa metsä tuo sijoittajalle, minkälaisia ajatuksia metsät sijoittajissa herättävät ja nähdäänkö metsä sijoituskohteena, kiinnostavatko metsärahastot enemmän kuin perinteinen metsän omistaminen sekä mikä merkitys sillä on, onko rahaston metsä Suomessa vai ulkomailla. Lisäksi tutkimuksessa on eritelty erilaisia metsäsijoitusvaihtoehtoja ja tarkasteltu sijoittajan päätöstä ohjaavia teorioita. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa haastateltiin puhelimitse 20 metsävakuutuksen ottajaa, 17 rahastosijoittajaa, jotka olivat myös metsävakuutuksen ottajia, sekä 20 rahastosijoittajaa, joilla ei ollut metsää. Haastattelujen vastaukset jaettiin teemoihin, jonka jälkeen vastaukset teemojen sisällä tyypiteltiin. Tyyppejä ja niiden yleisyyksiä verrattiin myöhemmin aiempiin tutkimuksiin sekä teorioihin sijoittajan käyttäytymisestä. Haastateltavat pitivät itseään pääsääntöisesti varovaisina sijoittajina. Metsävakuutuksen ottajilla metsään liittyy useimmiten vahva tunnearvo, mutta myös luontoarvot koettiin usein tärkeiksi. Metsän lisäarvo tuleekin juuri näistä, mutta myös metsän turvallisesta ja vakaasta sijoitusmuodosta. Rahastosijoittajat kokivat perinteisestä poikkeavan metsäsijoittamisen selkeästi kiinnostavampana kuin metsävakuutuksen ottajat. Lähes vastaavasti kiinnostus sijoittaa metsiin Baltiassa erosi selkeästi metsävakuutuksen ottajien ja ei-metsävakuutuksen ottajien välillä. Oleellinen sijoittamisen peruste rahastosijoittajille oli tuotto, ei niinkään rahaston sisältö. Asiakkaille tarjottavan metsäsijoituksen täytyykin tuottaa sijoittajan päätöstä ohjaavan teorian sekä tulosten mukaan erityisesti emotionaalista lisäarvoa, jotta kiinnostus verrattuna muihin sijoitusmuotoihin kasvaa. fi
dc.description.abstract This master's thesis goes through forest investments from the point of view of forestry insurers and more than EUR 100,000 fund investors. The purpose of this study is to provide information of forest investments and especially on forest funds based on interviews. Especially I want to find out what kind of investors the respondents see themselves, what kind of benefit forest will bring to the investors and what kind of thoughts investors have about forests and do they see forest as an investment. In addition, I want to find out are forest funds more interesting than traditional forest management and is it important that the forest of forest fund is located in Finland. In addition, the study has identified a variety of forest investment alternatives and told about theories of investor decision-making. The study is a qualitative case study. I interviewed by telephone 20 forest insurance customers, 17 fund investors, who were also forest insurance policy holders, and 20 fund investors who did not own forest. The interviews' responses were divided by thematic analysis and analysed with typification analysis. Types and their frequency were later com-pared to previous studies and theories of investor behaviour. The interviewees generally considered themselves as cautious investors but also moderate. The majority of forests insurance customers have a strong emotional value related to forest, but also natural values are often considered important. The benefit of forest comes from these, but also from the safe and stable investment qualities of forests. Fund investors found the forest funds to be clearly more interesting than just forest insurance customers did. In addition, the interest in investing in forests in the Baltic countries clearly differed between forest insurance and non-forest insurance customers. The main placement criterion for fund investors was a return, not so much the fund's content. According to the theory of the investor's decision-making and the thesis results, forestry investment must produce especially emotional additional value in order to increase attraction compared to other investment forms. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject metsäsijoittaminen fi
dc.subject rahastosijoittaminen fi
dc.subject metsärahastot fi
dc.subject sijoittajaprofiilit fi
dc.title Tapaustutkimus rahastosijoittajien ja metsänomistajien näkemyksistä koskien metsärahastoja fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Metsäekonomia ja markkinointi fi
dc.subject.discipline Forest Economics and Marketing en
dc.subject.discipline Skogsekonomi och marknadsföring sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201709275420

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record