Maastapoistumisverotuksen laajentaminen Suomessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Mentula, Kristina
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201710025429
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/225055
dc.description.abstract Verovelvolliset voivat pyrkiä hyötymään eri valtioiden kansallisten verojärjestelmien eroista esimerkiksi siirtämällä omaisuutta alhaisemman verokannan omaavaan valtioon tai hyötymällä kaksinkertaisista vähennyksistä. Euroopan komissio julkaisi 28.1.2016 laajan veropaketin, jossa esitetään keinoja yhtiöiden veronkierron torjumiseksi. Veropaketin taustalla on BEPS-hanke, jolla pyritään maailmanlaajuisesti rajoittamaan voitonsiirtoa ja veropohjan rapautumista. Komission veropaketin kantavana ajatuksena on periaate, jonka mukaan verot tulisi maksaa siellä, missä voitto ja arvo syntyvät. Komission veropaketin keskiössä on veronkierron torjuntaa koskeva direktiivi (ns. veronkiertodirektiivi). Direktiivin kohteena ovat tilanteet, joissa verovelvollinen pyrkii alentamaan verojaan lain tarkoituksen vastaisesti käyttämällä hyväkseen kansallisten verojärjestelmien eroja. Direktiivi sisältää viisi toimenpidettä, joista yksi on maastapoistumisverotus eli ns. exit tax. Maastapoistumisvero määrätään verovelvolliselle, joka siirtää varoja eri valtioissa sijaitsevien päätoimipaikan ja kiinteän toimipaikan välillä. Myös verotuksellisen kotipaikan ja kiinteän toimipaikan harjoittaman liiketoiminnan siirto on maastapoistumisveron kohteena. Verovelvollinen on velvollinen maksamaan veron määrästä, joka vastaa siirrettyjen varojen markkina-arvoa niiden maastapoistumishetkellä vähennettynä niiden verotusarvolla. Verovelvollinen voi maksaa maastapoistumisveron välittömästi maasta poistumisen hetkellä tai lykätä veron maksaminen viidelle vuodelle. Lykätylle verolle voidaan määrätä korkoa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Verovelvollista voidaan myös vaatia antamaan vakuus, jos on osoitettavissa oleva ja tosiasiallinen riski verojen jäämisestä perimättä. Suomessa ei ole yleistä maastapoistumisverotukseen liittyvää sääntelyä. Elinkeinoverolaissa on vain sääntelyä koskien ulkomaisen yhteisön Suomessa olevan kiinteän toimipaikan varallisuuden siirtoa sekä yritysjärjestelyn seurauksena tapahtuvaa varojen siirtoa siten, että varat eivät jää tosiasiassa liittymään Suomeen muodostuvaan kiinteään toimipaikkaan. Suomen lainsäädännöstä puuttuu osa direktiivissä vaadittavista säännöksistä, kuten veron kohdistuminen myös kotimaisten yhtiöiden varojen siirtoon sekä veronmaksun lykkäämisen mahdollistaminen. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia muutostarpeita veronkiertodirektiivi aiheuttaa Suomen maastapoistumisverotusta koskevalle sääntelylle. Maastapoistumisverotuksen EU-liitännäisyyden vuoksi tutkielmassa käydään läpi myös aiheeseen liittyvää EU-oikeutta, kuten perusvapauksia ja niiden rajoittamismahdollisuuksia. Monessa EU-jäsenvaltiossa on laajaa sääntelyä koskien maastapoistumisverotusta, minkä vuoksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöratkaisujen läpikäynti voi antaa toimivia malleja Suomen lainsäädännön kehittämiseen. Euroopan unionin tuomioistuin on antanut useita ratkaisuja koskien eri jäsenvaltioiden maastapoistumisverotussäännösten soveltuvuudesta EU-oikeuteen nähden, joten EU-oikeuden näkökulmasta toimivista sääntelymalleista on hyvin esimerkkejä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Maastapoistumisverotuksen laajentaminen Suomessa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Finanssioikeus fi
dc.subject.discipline Fiscal law en
dc.subject.discipline Finansrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201710025429

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu_Kristina Mentula.pdf 416.5Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record