Suomeen yksin saapuneen alaikäisen turvapaikanhakijan etu perheenyhdistämisessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710025439
Title: Suomeen yksin saapuneen alaikäisen turvapaikanhakijan etu perheenyhdistämisessä
Author: Murto, Elena Annikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710025439
http://hdl.handle.net/10138/225057
Thesis level: master's thesis
Discipline: Perhe- ja jäämistöoikeus
Family and inheritance law
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstract: Pro gradu -tutkielma käsittelee Suomeen yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden etua perheenyhdistämisessä. Perheenyhdistämisellä tarkoitetaan prosessia, jossa Suomessa asuvan henkilön yksi tai useampi perheenjäsen hakee oleskelulupaa Suomeen. Tutkimuksessa analysoidaan lapsen oikeuksia ja lapsen edun periaatetta, maahanmuutto- ja ihmisoikeuspolitiikkaa, turvapaikan myöntämisen ja perheenyhdistämisen edellytyksiä sekä alaikäisen turvapaikanhakijan etua. Tavoitteena on selvittää, miten lapsen etu määritetään, minkälaisia erityispiirteitä liittyy turvapaikanhakijana saapuneeseen lapsen etuun ja miten lapsen edun periaate otetaan huomioon perheenyhdistämistä koskevassa päätöksenteossa. Tutkielmassa lähtökohtana on, että alaikäinen turvapaikanhakija on erityisen haavoittavassa asemassa johtuen hänen asemastaan niin pakolaisena kuin lapsenakin. Tutkimusmetodi on lähtökohtaisesti oikeusdogmaattinen eli lainopillinen, sillä sen tavoitteena on voimassa olevan oikeuden tulkinta. Tutkielman pääpaino on tuomioistuinten suorittamassa harkinnassa. Tavoitteena on löytää sellainen laintulkinta, jossa ensisijaisena harkintakriteerinä on lapsen etu. Tutkielma sisältää myös yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle ominaisia piirteitä. Tutkielma sisältää empiirisen aineiston, jonka avulla tarkastellaan, miten lapsen edun periaate näyttäytyy tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa. Empiirinen aineisto muodostuu Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisujen perusteluista. Aineisto koostuu 40 ratkaisusta, joissa perheenyhdistämistä on haettu turvapaikanhakijana saapuneen lapsen ollessa edelleen alaikäinen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record