Ulkomaisia suoria investointeja koskevan lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus makrotalousvaikutusten näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710025437
Title: Ulkomaisia suoria investointeja koskevan lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus makrotalousvaikutusten näkökulmasta
Author: Viljakainen, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710025437
http://hdl.handle.net/10138/225059
Thesis level: master's thesis
Discipline: Oikeustaloustiede
Law and economics
Rättsekonomi
Abstract: Viimeisten vuosikymmenien aikana talous on laajentunut yli kansallisten rajojen ennennäkemättömällä tavalla. Globalisaatiosta, monikansallisesta yritystoiminnasta sekä rajat ylittävistä investoinneista on tullut keskeisiä teemoja niin taloudessa kuin sen oikeudellisessa sääntelyssäkin. Kansainvälisen kaupan kasvun ohella huomattava kehitystrendi on ollut ulkomaisten suorien investointien (Foreign direct investment, FDI) kasvava merkitys ja ulkomaiset suorat investoinnit ovat viime vuosien aikana nousseet aiempaa laajemman huomion kohteeksi niin poliittisessa kuin oikeudellisessakin keskustelussa. Ulkomaisilla suorilla investoinneilla on nähty olevan vahva kytkös makrotalouden toimintaympäristöön, talouden tulevaisuudennäkymiin ja suhdannevaihteluihin ja investointien edistämistä on pidetty yhtenä keskeisistä keinoista edistää talouskasvua sekä synnyttää uusia työpaikkoja ja innovatiivisia teknologioita. Edellä esitettyä taustaa vasten tutkielman tavoitteena on luoda oikeustaloustieteellistä lähestymistapaa hyödyntävä sääntelyteoreettinen analyysi ulkomaisten suorien investointien lainsäädännöllisestä viitekehityksestä sekä niiden potentiaalisista makrotaloudellisista vaikutuksista erityisesti talouskasvun näkökulmasta. Edelleen tarkoituksena on vastata kysymyksiin siitä, kuinka tarkoituksenmukaisena investointeihin kohdistuvaa lainsäädäntöä voidaan pitää erityisesti, kun otetaan huomioon investointien makrotaloudelliset vaikutukset ja toisaalta, minkälaisia kehitystarpeita lainsäädännöstä voidaan paikantaa. Ulkomaisten suorien investointien lainsäädännöllinen viitekehys muodostuu monista eri oikeuslähteistä ja on luonteeltaan monesta muusta sääntelystä poikkeavaa. Sääntelyn keskeisimpänä oikeuslähteenä ja koko kansainvälisen investointioikeuden perustana voidaan pitää noin 3300 kahden- ja monenvälistä investointisuojasopimusta. Nämä investointisuojasopimukset muodostavat sääntelyn oikeudellisesti sitovan normatiivisen perustan, jonka turvin yritykset uskaltavat tehdä ulkomaisia investointeja niihin kohdistuvista poliittisista, taloudellisista ja oikeudellisista riskeistä huolimatta. Yleisellä tasolla koko investointioikeuden keskeisimmäksi tarkoitukseksi voidaan nostaa rajat ylittävien investointien suojaaminen ja edistäminen sekä investointeihin rohkaiseminen takaamalla ulkomaiselle investoijalle suoja tietynlaisia kohdevaltion toimenpiteitä vastaan. Tavoitteena on vakaan, oikeudenmukaisen, suotuisan ja avoimen investointiympäristön luominen, jossa investointeja suojataan taloudellisen ja poliittisen järjestelmän äkillisiltä muutoksilta, mielivallalta ja syrjinnältä. Näiden tavoitteiden turvaamiseksi investoinneille mahdollisesti esteeksi muodostunutta sääntelyä on vahvasti liberalisoitu pyrkimyksenä taata investoinneille tasavertainen asema suhteessa kansallisiin toimijoihin. Ulkomaiset suorat investoinnit voivat potentiaalisesti vaikuttaa kohdevaltion talouskasvuun kahdella tavalla: suoraan lisäämällä talouden pääoman määrää sekä epäsuorasti niiden erinäisten positiivisten ulkoisvaikutusten (ns. spillover-vaikutusten) kautta. Tutkielmassa tarkastellaan investointien suorien pääomavaikutusten lisäksi niiden vaikutuksia kohdevaltion kilpailuolosuhteisiin sekä teknologian kehittymiseen ja tuottavuuden kasvuun, joiden toteutumiselle on löydettävissä vahva taloustieteellinen tuki. Tutkielmassa päädytään siihen, että investointien positiiviset makrotalousvaikutukset huomioon ottaen investointeihin kohdistuvan lainsäädännön liberalisoitumista voidaan pitää klassisen talousteorian mukaisesti tarkoituksenmukaisena kehityssuuntana. Sen sijaan sääntelyä, joka muodostaisi merkittävän esteen paitsi investointien liikkuvuudelle ja siten investointien suorille pääomavaikutuksille ja positiivisten spillover-vaikutusten jalkautumiselle kohdevaltiossa, ei voitaisi modernissa globaalissa ympäristössä pitää tarkoituksenmukaisena. Tutkielmassa todetaan, että liialliseen liberalisoitumiseen on investointien potentiaalisista hyödyistä huolimatta kuitenkin suhtauduttava varauksellisesti, sillä ulkomaisissa investoinneissa ja niiden sääntelyssä piilee myös omat uhkakuvansa. Jotta sääntely muodostaisi tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, tulee sen turvata kansallisen suvereniteetin toteutuminen sekä kansallisten intressien riittävä suojaaminen tarjoten kuitenkin riittävässä määrin suojaa investoinneille ja investointien positiivisten vaikutusten realisoitumiselle kohdevaltiossa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record