Patenttioikeudenkäynnit Yhdysvalloissa : patenttitrollit oikeudellisten muutosten taustalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710025433
Title: Patenttioikeudenkäynnit Yhdysvalloissa : patenttitrollit oikeudellisten muutosten taustalla
Author: Ylisalmi, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710025433
http://hdl.handle.net/10138/225064
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Yhdysvalloissa on kehittynyt 2000-luvun alussa uusi liiketoimintamuoto, joka perustuu patenttioikeuksien hankkimiseen ja täytäntöönpanemiseen. Niin sanotut patenttitrollit eivät hyödynnä patenttejaan tuotanto- tai kehitystoiminnassa, vaan tavoittelevat voittoa lisensoimalla patenttejaan sekä haastamalla niiden loukkauksesta muita yrityksiä. Patenttitrolleihin on suhtauduttu pääasiassa negatiivisesti, koska ne ovat aiheuttaneet opportunistisella käyttäytymisellään merkittävää haittaa innovaatiotoiminnalle ja taloudelle. Patenttitrollien toiminta perustuu suurelta osin tiettyjen Yhdysvaltain patenttioikeudellisen järjestelmän heikkouksien hyväksikäyttämiseen, joita ovat muun muassa joidenkin myönnettyjen patenttien heikko laatu ja patentinloukkausoikeudenkäynteihin liittyvät ongelmat. Patenttitrollien haitallisia toimenpiteitä on pyritty estämään vuonna 2011 uudistetulla liittovaltion patenttilailla (America Invents Act, AIA) sekä useilla Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaisuilla. Moni on kuitenkin väittänyt, ettei muutoksilla olla todellisuudessa pystytty estämään patenttitrollien toimintaa, koska niiden nostamat patentinloukkauskanteet ovat päinvastoin lisääntyneet tasaisesti viime vuosina. Tutkielmassa selvitetään, miten AIA sekä relevantit tuomioistuinratkaisut ovat vaikuttaneet patenttitrollien toimintaan ja mikä on niiden tämänhetkinen oikeudellinen liikkumavara Yhdysvalloissa. Tutkielmassa käsitellään Yhdysvaltain patenttioikeudellista järjestelmää keskittyen patentinloukkausoikeudenkäynteihin, joten tutkielman näkökulmaa voidaan kuvata osin myös prosessioikeudelliseksi. Tutkielma on kirjoitettu Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta ja siinä analysoidaan muutosten vaikutuksia pääasiassa yhdysvaltalaisen oikeuskirjallisuuden sekä oikeuskäytännön pohjalta. AIA:n osalta tarkastellaan ensinnäkin säännöstä, jolla on rajoitettu useiden vastaajien yhdistämistä yhteen patentinloukkausta koskevaan kanteeseen. Patenttitrollien oikeudenkäyntistrategiaan on kuulunut haastaa samalla kanteella useita toisiinsa liittymättömiä vastaajia niiden kannalta suotuisassa tuomiopiirissä, erityisesti Texasin itäisessä tuomiopiirissä. Muutoksella on pyritty poistamaan patenttitrolleilta niin sanotun multi-defendant litigationin taloudellisia ja muita etuja. Toiseksi analysoidaan AIA:lla muutettuja patentin hallinnollisia uudelleenarviointimenettelyjä, joiden avulla kolmannet osapuolet voivat saattaa myönnettyjen patenttien pätevyyden Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston uudelleenarvioitavaksi. Muutoksen tarkoituksena on parantaa patenttien laatua sekä luoda oikeudenkäyntiä nopeampi ja halvempi keino erityisesti patenttitrollien hankkimien heikkolaatuisten patenttien pätevyyden kyseenalaistamiseksi. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltavaksi on valittu kolme Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaisua, jotka koskevat patentinloukkauksen seuraamuksena määrättävää kieltoa (Ebay Inc. v. MercExchange L.L.C.), vastapuolen asianajokustannusten korvaamista patenttioikeudenkäynneissä (Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.) sekä patentinloukkauskanteen oikeuspaikkaa (TC Heartland, LLC v. Kraft Foods Group Brands, LLC). Etenkin TC Heartland -ratkaisun on arvioitu vaikeuttavan huomattavasti patenttitrollien toimintaa, koska siinä korkein oikeus kumosi patentinloukkauskanteiden oikeuspaikkasäännöksen laajan tulkinnan, jota liittovaltion valitustuomioistuin on soveltanut vuodesta 1990 lähtien. Keväällä 2017 ratkaistun tapauksen odotetaan tekevän lopun forum shoppingille, minkä seurauksena patenttitrollit eivät voi enää suosia tiettyjä tuomiopiirejä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SAARA YLISALMI TUTKIELMA 25082017.pdf 911.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record