Vierasvelkapantti ja takautumisoikeus ulosotossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709295426
Title: Vierasvelkapantti ja takautumisoikeus ulosotossa
Author: Heino, Jaakko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709295426
http://hdl.handle.net/10138/225075
Thesis level: master's thesis
Discipline: Esineoikeus
Property law
Sakrätt
Abstract: Takaus ja vierasvelkapanttaus ovat modernissa luottokäytännössä merkittäviä vakuusinstrumentteja. Molemmissa instrumenteissa keskeisenä yhdistävänä tekijänä on sopimukseen perustuva sitoutuminen vastuuseen toisen velasta. Ta-kaukseen ja vierasvelkapanttaukseen on historiallisesti liittynyt käsite takautumisoikeudesta. Takautumisoikeus on tunnistettu ja laajasti oikeuskirjallisuudessa sekä oikeuskäytännössä hyväksytty instituutio jo ennen kuin se kodifioitiin Lakiin takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta vuonna 1999. Takautumisoikeuteen liittyy keskeisesti takaajan tai vierasvelkapantinantajan oikeus saada takautumissaatavalleen suoritus päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Ulosottomenettelyssä takautumisoikeuden suojaksi säädettyä panttioikeutta on tulkittu ja toteutettu eri tavoin. Myös oikeuskäytäntö aiheen ympärillä on ollut epäyhtenäistä. Tutkielmassa on syvennytty takautumisoikeuden ja sen suojaksi säädetyn panttioikeuden historiaan ja kehityslinjoihin. Keskeisenä tutkimusaiheena on ollut myös takautumisoikeuden luonne oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä. Oikeuskirjallisuudessa takautumisoikeutta on käsitelty sekä uutena, syntyvänä saamisoikeutena että päävelkojan oikeusaseman siirtymisenä takautumisoikeusvelkojalle. Tutkielmassa on myös systematisoitu legaalisia panttioikeuksia ja tutkittu legaalisen panttioikeuden tunnusmerkistöä. Takautumisoikeuden suojaksi säädettyä panttioikeutta tutkitaan panttioikeuden yleisten oppien valossa. Keskeinen kantava teema läpi tutkielman tiivistyy seuraavaan kysymyksenasetteluun: Miten takaajan tai vierasvelkapantinantajan takautumisoikeuden lakisääteinen panttioikeus velallisen päävelan vakuudeksi antamaan omaisuuteen toteutetaan ulosottomenettelyssä? Ulosottokäytännössä erityisen ongelmalliseksi ovat osoittautuneet tilanteet, joissa sama esine on sekä velallisen antamana päävelan panttina, että sivullisen antamana vierasvelkapanttina. Aihetta ei ole tästä näkökulmasta käsitelty ulosottolainsäädännössä, lain esitöissä eikä oikeuskirjallisuudessakaan. Tutkielman lähdeaineisto koostuu pääasiallisesti esineoikeudellisesta sekä ulosotto-oikeudellisesta oikeuskirjallisuudesta, asiantuntija-artikkeleista, lainsäädännöstä, lainsäädännön esitöistä sekä Helsingin hovioikeuden, Kouvolan hovioikeuden ja korkeimman oikeuden julkisten ratkaisujen yksityiskohtaisesta tarkastelusta. Tutkimuksen metodi on pääasiassa lainopillinen ja osin systematisoiva. Tutkielmassa esitetään myös de sententia ferenda- tutkimukselle tyypilliseen tapaan perusteltuja ratkaisuvaihtoehtoja lainkäyttöviranomaiselle. Tutkielmassa tunnistetaan ja systematisoidaan ulosottokäytännössä ilmenneet tulkintatavat kolmeen eri kategoriaan sen mukaan, miten takautumisoikeus ja etenkin takautumisoikeuden suojaksi säädetty panttioikeus on ulosottomenettelyssä toteutettu: 1) hypoteekkituomion täytäntöönpanossa takautumisoikeutta tai sen suojaksi säädettyä panttioikeutta ei voida valvoa ilman ulosottoperustetta, 2) takaus ja vierasvelkapanttaus tulkitaan täytevakuudeksi ja panttisaatava katetaan ensisijaisesti velallisen kauppahintaosuudesta, 3) Vierasvelkapantinantajan takautumisoikeuden panttioikeus tunnistetaan ja sitä suojataan. Tutkielman pohjalta päädytään suosittamaan seuraavia tulkintavaihtoehtoja: 1) Vierasvelkapanttaus täytevakuutena, joka soveltuu erityisesti ulosmitatun yhteisomistusesineen realisointiin, 2) Takautumisoikeuden panttioikeuden malli, joka soveltuu vierasvelkapantin sisältävän hypoteekkituomion täytäntöönpanoon. Tutkielmassa takautumisoikeuden suojaksi säädetty panttioikeus tunnistetaan ja systematisoidaan legaaliseksi panttioikeudeksi, mitä ei ole kirjallisuudessa aiemmin tehty. Tutkimuksen johtopäätösosassa esitetään täytäntöönpanoviranomaiselle kehittämisehdotuksia menettelyn yhtenäistämiseksi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record