Tunne- ja vuorovaikutustaidot osaksi arkea koulussa? : systeeminen tarkastelu tunne- ja vuorovaikutusintervention tuomien oppien integroimisen edellytyksistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045495
Title: Tunne- ja vuorovaikutustaidot osaksi arkea koulussa? : systeeminen tarkastelu tunne- ja vuorovaikutusintervention tuomien oppien integroimisen edellytyksistä
Alternative title: Emotion and interaction skills included in ordinary days at school? : Systemic analysis about the doctrines of integration requirements that emotion and interaction intervensions have
Author: Uusitalo, Terhi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045495
http://hdl.handle.net/10138/225181
Thesis level: master's thesis
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi
Abstract: It is disclosed in the curriculum that came in the effect autumn 2016 that schools are more than before obliged to teach emotion and interaction skills to the pupils. The aim has been to support the introduction of the curriculum with many different kinds of interventions that have an influence of individual's or group's behavior. The benefit of the intervention is not always equivalent to the goals defined. When viewing the previous study it looks like even the interventions have been discovered efficient, they don't necessarily bring the final results wanted in normal operational environments. In this study the aim is to get deeper understanding of how the skills of emotion and interaction interventions' are integrated outside the intervension classes. Concerning the changes of the current pedagogical context and the changes of the new curriculum the aim was to examine what are the requirements needed so that the knowledge of emotion and interaction intervensions are integrated as a part of pupils' and school's every day life. The study was made by interviewing six pupils and two teachers of a primary school in the southern Finland by using halfstructured theme interview. The aspect was systemic to pursue the wideness of the phenomenon. The material of the interviews was analysed with material based content analysis method by examining the material on the whole. The aspiration was to understand the culture and dynamics between different matters in the school environment. The results offer a general view of the things in the school environment and the interrelationships that have an influence on adapting emotion and interaction skills in practice. The results show how an adult appears to the pupils not only as an expert of the content but above all as a role model about the things learned. Also the existing group dynamics between the pupils, roles and status in the class appears to have a big role creating circumstances where either the learned skills merge away. Even the skills would be educated in separate classes the pupils will not necessarily be aware of the goal of the action which weakens the application of the skills. In addition of the transparency an important thing when studying the material seems to be bringing the learned skills as a systematic part of different actions during the school day. Often the efficiency of the interventions is only being examined by contents and procedures. The results of this study however show that this is not enough. Teacher's own action and the social relationships in the class creates circumstances that either supports or complicates the functionality of interventions. In order the intervension to reach its goals more efficiently one must first pinpoint possible conflicts in the existing culture in the class. The results of the study offer critical point of view for the study of intervensions and conseptual tools for improving interventions in school environment.Syksyllä 2016 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa tuodaan aikaisempaa enemmän esille koulujen velvollisuus opettaa oppilaille tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Opetussuunnitelman käytäntöönpanemista on pyritty tukemaan monilla erilaisilla interventioilla, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yksilön tai ryhmän käyttäytymiseen. Interventioista saatava hyöty ei kuitenkaan aina vastaa niille asetettuja tavoitteita. Aiemman tutkimuksen valossa näyttää siltä, että vaikka interventiot tutkimusasetelmissa olisi todettu tehokkaiksi, ne eivät välttämättä tuota haluttuja lopputuloksia tavallisissa toimintaympäristöissä. Tässä tutkimuksessa pyritään hankkimaan syvempää ymmärrystä tunne- ja vuorovaikutusinterventioiden tavoitteena olevien taitojen integroitumisesta interventio-oppituntien ulkopuolelle. Nykyiseen pedagogiseen kontekstiin ja uuden opetussuunnitelman mukaisiin muutoksiin liittyen tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä tunne- ja vuorovaikutusintervention opit on mahdollista saada hyödyksi koulukontekstissa, niin että ne integroituvat osaksi oppilaiden ja koulun arkea. Tietoa kerättiin haastattelemalla erään eteläsuomalaisen alakoulun sekä kuutta oppilasta että kahta luokanopettajaa puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmin. Näkökulma oli systeeminen, jolla tavoiteltiin ilmiön laaja-alaisuutta. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä tarkastellen aineistoa kokonaisuutena. Pyrkimyksenä oli hahmottaa kouluympäristössä vallitsevaa kulttuuria ja eri tekijöiden välistä dynamiikkaa. Tulokset tarjoavat kokonaiskuvan kouluympäristön tekijöistä ja niiden keskinäisistä suhteista, jotka vaikuttavat tunne- ja vuorovaikutustaitojen soveltamiseen käytännössä. Tuloksissa piirtyi esiin se, miten aikuinen näyttäytyy oppilaiden näkökulmasta, ei ainoastaan sisällöllisenä asiantuntijana, vaan ennen kaikkea roolimallina opetettujen asioiden suhteen. Myös luokassa olemassa olevat oppilaiden keskinäiset ryhmädynamiikat, roolit ja statukset näyttäytyivät aineiston valossa tärkeänä tekijänä luomassa niitä olosuhteita, joihin uudet opit joko sulautuvat tai hylkiytyvät pois. Vaikka taitoja opetettaisiin erillisillä oppitunneilla, oppilaat eivät välttämättä tiedosta toiminnan tavoitteita, mikä heikentää taitojen soveltamista. Läpinäkyvyyden lisäksi tärkeänä tekijänä aineiston valossa näyttäytyi opittavien taitojen harjoittelun tuominen systemaattiseksi osaksi koulupäivän eri toimintoja. Usein interventioiden tehokkuutta tarkastellaan ainoastaan intervention sisältöjen ja toimintatapojen kautta. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että tämä ei riitä: Opettajan oma toiminta ja luokan sosiaaliset suhteet muodostavat olosuhteet, jotka joko tukevat tai hankaloittavat interventioiden toimivuutta. Jotta interventiot saavuttaisivat tavoitteensa tehokkaammin, pitää ensin paikantaa mahdolliset ristiriidat luokan olemassa olevan kulttuurin kanssa. Tutkimuksen tulokset tarjoavat kriittisen näkökulman interventiotutkimukseen sekä käsitteellisiä välineitä kouluympäristössä toteutettavien interventioiden kehittämiselle.
Subject: systeemisyys
siirtovaikutus
tunnetaidot
empatia
vuorovaikutustaidot
yhteistyötaidot
interventio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record