"Jossei ne osaa sitä, niille pitää opettaa." : Opettajien käsityksiä tulevaisuuden osaamisesta ja sen edistämisestä koulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045506
Title: "Jossei ne osaa sitä, niille pitää opettaa." : Opettajien käsityksiä tulevaisuuden osaamisesta ja sen edistämisestä koulussa
Author: Lampinen, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045506
http://hdl.handle.net/10138/225185
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The aim of this Masters' Thesis was to study 21st century skills through teachers' perceptions. 21st century skills are described fairly similarly in futures research, home economics sciences, educational sciences and the Finnish national core curriculum for basic education. Knowledge and skills, actions and will, as well as attitudes and values all fit in to 21st century skills. In this study I am going to answer three questions: (1) What is teachers' futures awareness like? (2) What are the target schools' teachers' perceptions of the skills needed in the 21st century? (3) How can teachers promote 21st century skills in the school? Methods. I implemented the study with a qualitative research strategy and a phenomenographic research approach. I interviewed ten (10) teachers of the same united school of basic education (grades 1–9) using focused interview (1 group interview and 8 separate interviews). I recorded and transcribed the interviews (79 pp., Times New Roman, font size 12). I analyzed the interviews with theory-driven content analysis using ten skill categories as a structure for the analysis. I formed over all 560 reductions of expressions and 98 subcategories. Results and conclusions. There were differences in the futures awareness of the teachers and not all of the teachers thought of the future very long-sightedly. Good self-knowledge and everyday life skills, finding relevant information and critical thinking, collaboration and communication skills and learning to learn, described the teachers' perceptions of the 21st century skills. They promoted these skills by using group work systematically, being present and facing the pupils as well as setting boundaries and giving responsibility to pupils. Promoting 21st century skills requires a community-based operational culture, visibility of teachers' values in their work and teachers' progressive attitude towards their work.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia tulevaisuuden osaamista opettajien käsitysten kautta. Tulevaisuuden osaamista kuvataan tulevaisuuksien tutkimuksessa, kotitaloustieteessä, kasvatustieteessä ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa samansuuntaisesti. Tulevaisuuden osaaminen sisältää tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja, toimintaa ja tahtoa sekä asenteita ja arvoja. Koulun tehtävä on edistää tulevaisuuden osaamista ja opettajien tulevaisuustietoisuudella on tähän suuri vaikutus. Tutkimuksessa vastaan kysymyksiin (1) millaisena opettajien tulevaisuustietoisuus näyttäytyy, (2) mitkä ovat tutkimuskoulun opettajien käsitykset tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta sekä (3) miten tulevaisuuden osaamista voidaan edistää koulun arjessa. Menetelmät. Tutkimusstrategiani oli laadullinen ja tutkimusotteeni fenomenografinen. Haastattelin kymmentä (10) saman yhtenäisen peruskoulun (luokat 1–9) opettajaa teemahaastattelulla (1 pari- ja 8 yksilöhaastattelua). Äänitin ja litteroin haastattelut (79 ss., Times New Roman, fonttikoko 12). Analysoin aineistoni teorialähtöisellä sisällönanalyysillä käyttäen kymmentä taitoluokkaa analyysirunkona. Muodostin aineistosta kolmeen tutkimuskysymykseen yhteensä 560 pelkistystä ja 98 alaluokkaa. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien tulevaisuustietoisuudessa oli eroja, eivätkä opettajat aina olleet ajatelleet tulevaisuutta kovin pitkälle. Opettajien käsityksissä tulevaisuuden osaamisesta korostuivat hyvä itsetuntemus ja arjen taidot, olennaisen tiedon löytäminen ja kriittisyys, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä oppimaan oppiminen. Niiden edistämisen keinoja olivat systemaattinen ryhmätyöskentely, oppilaiden kohtaaminen ja läsnä oleminen sekä rajojen asettaminen ja vastuun antaminen oppilaille. Tulevaisuuden osaamisen edistäminen vaatii koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria, opettajien arvojen näkymistä työssä sekä opettajien valmiutta oman työnsä kehittämiseen.
Subject: tulevaisuuden taidot
tulevaisuusvalmius
tulevaisuustietoisuus
koulu
opettajat
tulevaisuuskasvatus
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tulevaisuuden_o ... en_edistaminen_K_Gradu.pdf 1.236Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record