"Nyt raksuttaa!" : Ajattelun taitojen ja oppimaan oppimisen tukeminen ohjaavalla opetustyylillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045489
Title: "Nyt raksuttaa!" : Ajattelun taitojen ja oppimaan oppimisen tukeminen ohjaavalla opetustyylillä
Author: Hopiavuori, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045489
http://hdl.handle.net/10138/225186
Thesis level: master's thesis
Abstract: In the national core curriculum published in 2014, the first section of the transversal competence is thinking and learning to learn. The purpose of this thesis is to examine, how the teachers who participated in the study support the development of thinking and learning to learn through a concrete model and mediated learning. In addition, the impact of the theory of mediated learning on the teachers' thinking is examined. Five primary school teachers and 20 students participated in the study. The data was gathered by observing lessons and interviewing both teachers and students. The methods used to analyze the data were content analysis and grounded theory. Three main goals were discovered in teaching thinking and learning to learn that were pursued by specific methods of mediated learning: 1) The student's independent thinking was enhanced by supporting and activating the student's thinking. 2) The awareness of one's thinking was developed by asking the student to explain or justify his or her thinking. 3) In order for the skills of thinking and learning to learn to become a permanent capital of the student, the skills were bridged from the lessons to reality. Based on the data material, the adopting of the theory of the mediated learning had had an impact on the teacher's thinking and pedagogic actions. The teacher's awareness of his or her own thinking and assumptions seemed to be important in supporting the students' thinking and learning to learn.Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen ensimmäinen osa-alue on ajattelun taidot ja oppimaan oppiminen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten tutkimukseen osallistuneet opettajat tukevat oppilaan ajattelun taitojen ja oppimaan oppimisen kehittymistä konkreettisen mallin ja ohjaavan opetustyylin menetelmien avulla. Lisäksi selvitetään sitä, miten opettajat itse kokevat ohjaavan opetustyylin, ja minkälaisia asioita liittyy tyylin omaksumiseen ja opettajan omaan ajatteluun. Tutkimukseen osallistui viisi alakoulun opettajaa sekä 20 oppilasta kolmelta eri luokalta. Aineisto hankittiin havainnoimalla oppitunteja sekä haastattelemalla opettajia ja oppilaita. Aineiston analyysissä käytettiin sisällönanalyysia ja grounded theory -menetelmää. Aineistosta löytyi kolme ajattelun taitojen ja oppimaan oppimisen opetuksen päätavoitetta, joita tietyillä ohjaavan opetustyylin menetelmillä pyrittiin saavuttamaan: 1) Oppilaan itsenäistä ajattelua kehitettiin tukemalla ja aktivoimalla oppilaan ajattelua. 2) Oppilaan tietoisuutta omasta ajattelustaan ja oppimisestaan tuettiin pyytämällä tätä perustelemaan ajatteluaan. 3) Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen vakiintumista oppilaan pysyväksi pääomaksi tavoiteltiin siltaamalla taitoja oppitunneilta muuhun elämään. Aineiston perustella ohjaavan opetustyylin omaksuminen vaikutti myös opettajan omaan ajatteluun ja pedagogiseen toimintaan. Opettajan tietoisuus omasta ajattelustaan ja käsityksistään vaikutti olevan oppilaan ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen tukemisen kannalta tärkeää.
Subject: oppimaan oppiminen
ajattelun taidot
oppimistaidot
metakognitio
ohjaava opetustyyli
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record