Luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kouluruokailusta ja sen merkityksestä oppilaille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045487
Title: Luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kouluruokailusta ja sen merkityksestä oppilaille
Alternative title: Pre-service primary teachers' views about school meals and their meaning for pupils
Author: Bergman, Mona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045487
http://hdl.handle.net/10138/225189
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Comprehensive school pupils in Finland have a right to healthy and free school meals. The purpose of the school meals is to teach the pupils healthy ways of living, good eating habits, and to familiarize them with Finnish culture. The basis of this study lies in the hypothesis that, as no precise standards are given in the curriculum, the attitudes teachers have about nutrition education might affect the weight school meals are given in everyday life. The aim of this thesis is to research the outlooks that students in teacher education have towards school meals and its significance for students. The material for the thesis was collected with a web form, to which 83 responses were received in total. The material was analysed utilizing theory-based content analysis, at first simplifying received responses, and later assigning them to different categories. According to the research teachers think that schools meals are important for students, and the significance of school meals can be addressed from four viewpoints: 1) as an enhancer of national health, 2) as a conveyor of social and cultural information, 3) as a fortifier of self-efficacy and autonomy, 4) as value education. In the future it would be important to find out how all aspects of nutrition education could be fulfilled during school meals. At the moment is seems that health improvement and social skills are over-emphasized in nutrition education. These research findings aren't to be generalised, as qualitative analysis of a small group always brings individualism to the results. The results can, however, be seen as guidelines, they can serve as grounds for future research, and provoke conversation.Jokaisella peruskoulun oppilaalla Suomessa on oikeus terveelliseen ja maksuttomaan kouluruokailuun. Kouluruokailun tavoitteena on opettaa muun muassa terveellisiä elämäntapoja, hyviä ruokailutapoja, ja tutustuttaa suomalaiseen kulttuuriin. Tutkielman lähtökohtana on olettamus, että koska kouluruokailun tavoitteita ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan yksityiskohtaisesti, on mahdollista, että luokanopettajien asenteet ravitsemuskasvatusta kohtaan saattavat vaikuttaa siihen, millainen painoarvo kouluruokailulle arjessa annetaan. Tässä tutkielmassa tavoitteena on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kouluruokailusta ja sen merkityksestä oppilaille. Tutkielman aineisto kerättiin sähköisellä E-lomakkeella luokanopettajaopiskelijoita. Vastauksia saatiin yhteensä 83 kappaletta. Aineisto analysoitiin hyödyntäen teorialähtöistä sisällönanalyysiä, aluksi pelkistämällä vastaajien ilmaisuja ja sitten teemoittelemalla ne erilaisten yläkategorioiden alle. Tutkielmasta saatujen tulosten perusteella opettajat pitivät kouluruokailua tärkeänä oppilaille, ja kouluruoan merkitystä voidaankin lähestyä oppilaiden kannalta neljästä näkökulmasta: 1) kouluruokailun merkitys kansanterveyden edistäjänä, 2) kouluruokailun merkitys sosiaalisen ja kulttuurisen tiedon siirtäjänä, 3) kouluruokailun merkitys minä-pystyvyyden ja autonomian vahvistamisessa, 4) kouluruokailun merkitys arvokasvatuksena. Tulevaisuudessa olisi tärkeää miettiä, miten kaikki ravitsemuskasvatuksen ulottuvuudet toteutuisivat myös kouluruokailussa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että koulun ravitsemuskasvatuksessa korostuvat yli muiden erityisesti terveyden edistäminen ja sosiaalisten taitojen opettaminen. Tutkimustuloksia ei voida pitää yleistettävinä, sillä pienen joukon tutkiminen laadullisesti luo tuloksiin aina yksilöllisyyttä. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa-antavina, ja ne voivat toimia keskustelun herättäjinä ja pohjana tulevalle tutkimukselle.
Subject: kouluruoka
ravitsemuskasvatus
merkitys
oppilas


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record