Päässämme pyöri miljoonia ihan hulluja ideoita : Suunnitteluprosessin kuvauksia Arjen haasteet -projektissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045511
Title: Päässämme pyöri miljoonia ihan hulluja ideoita : Suunnitteluprosessin kuvauksia Arjen haasteet -projektissa
Author: Sinervo, Stiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045511
http://hdl.handle.net/10138/225190
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia oppilaiden käsityksiä suunnitteluprosessista Arjen haasteet -projektissa. Projektissa oppilaat ideoivat, suunnittelivat ja toteuttivat prototyypit arkea helpottavista keksinnöistä pienryhmissä. Projekti perustui yhteisölliselle tiedonluomiselle sekä suunnittelun kautta oppimiselle. Prosessi noudatteli tutkivan yhteisöllisen suunnittelun lähtökohtia kuvaavaa mallia, jossa jaettu asiantuntijuus ja yhteistyö ovat keskiössä. Oppilaiden välinen, ryhmien sisäinen yhteistyö oli erityisen kiinnostuksen kohteena. Lisäksi analysoitiin sitä, miten oppilaat kuvaavat keksintöjään ja suunnitteluun liittyviä päätöksiä. Tutkimus on osa Co4Lab -tutkimushanketta, jossa tutkitaan ilmiöoppimista peruskoulussa. Aineisto kerättiin tutkimushankkeen ensimmäisen suunnittelukokeilun osana Espoon Koulumestarin koulusta syksyllä 2016. Aineisto koostui 42 oppilaan kirjoittamasta kirjoitelmasta. Oppilaat osallistuivat viidennen luokan keväällä keksintöprojektiin ja kirjoitelmat kirjoitettiin seuraavana syksynä. Kirjoitelmissa oppilaita pyydettiin kuvaamaan suunnitteluprosessiaan sekä keksintöjään eri näkökulmista. Projekti jatkui vielä seuraavana keväänä ja aineistoa täydennettiin oppilaiden keväällä 2017 kirjoittamilla päiväkirjateksteillä. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Oppilaat toivat monipuolisesti esille tutkivan yhteisöllisen suunnitteluprosessin vaiheita. Jaettu asiantuntijuus ja yhteistyö tulivat esille erityisesti vastavuoroisuutena eli osallistumisena ja työnjakona sekä toisten huomioimisena ja kommunikoimisena. Yhteys asiantuntijoihin ja informaation kerääminen eivät kirjoitelmissa tulleet esille, vaikka ne olivatkin osa projektia suunnittelijavierailun ja museokäyntien muodossa. Oppilaat kuvailivat keksintöjään monipuolisesti tarpeen, käytön, tekniikan, ulkonäön, rakenteen sekä markkinoinnin näkökulmista. Oppilaat pystyivät osittelemaan työskentelyään vaiheisiin, vaikka tutkivan yhteisöllisen suunnitteluprosessin mallia ei heille oltu erityisesti opetettu. He pystyivät myös kuvailemaan suunnittelemaansa objektia eri näkökulmista antaen perusteluja eri suunnittelupäätöksille.The aim of this thesis was to study how pupils experienced a design process, part of the Design challenge for Everyday activities. In the project, small groups of pupils brainstormed, planned and built prototypes to solve everyday challenges. The project was based on collaborative knowledge creation and learning through design. The process followed the learning by collaborative design model, in which sharing knowledge and collaboration are key. The interaction between the pupils, as well as the internal co-operation in the groups, was studied in detail. Analysis was also made of the way in which the pupils made design decisions and described their inventions. The study is part of the Co4Lab – research project on phenomenon learning in primary schools. The data for the study was collected from the first design trials at Espoo Koulumestari school during the autumn of 2016. The data comprised the written responses of 42 pupils. The pupils took part in the invention design project during the spring of their fifth school year, and wrote their text responses the next autumn. In the written responses, the pupils were asked to describe their design process and inventions from different aspects. The project continued through the next spring, and diary texts written by the pupils in the spring of 2017 were added to the material. The material was analysed using theory-directed content analysis. The pupils described the learning by collaborative design phases in varied ways. Sharing knowledge and collaboration were especially mentioned as reciprocative taking part, division of tasks, communication and taking others into account. Expert advise and collecting information were not mentioned, even though the visit of a design expert, as well as a museum trip were part of the project. The pupils described their inventions from the versatile perspectives of needs, usage, technology, looks, structure and marketing. They were able to divide their projects into distinct phases, even though they were not taught the learning by collaborative design model. They also were able to describe many aspects of their inventions, as well as give reasoned arguments for their specific design decisions.
Subject: suunnitteluprosessi
tutkiva yhteisöllinen suunnittelu
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Stiina_Sinervo_2017.pdf 3.997Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record