Medioitunut opetussuunnitelma : Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden medianäkyvyys Helsingin Sanomissa vuosina 2011–2017

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045486
Titel: Medioitunut opetussuunnitelma : Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden medianäkyvyys Helsingin Sanomissa vuosina 2011–2017
Författare: Vaarnavuo, Viivi
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045486
http://hdl.handle.net/10138/225192
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: Objectives. The media has the power to define and modify our thoughts and speeches. One of the bases of this study was a theory which states that media acts as an intermediary, for example between decision-makers, teachers and parents. Mass communication has the power to create an arena of social interaction in which we all communicate, create values and form social groups. Thanks to our media culture, our curriculum has also become mediated into our society. The research objective was to find out what kind of information Helsingin Sanomat newspaper tells about the National core curriculum for basic education 2014. The author searched for things that were highlighted in the media coverage of the reform and the perspective that the reforms were presented. Methods. The research materials were 120 newspaper articles. The articles were published in Helsingin Sanomat between 3.11.2011 and 30.5.2017. Those were mainly news and opinion articles. Articles were found in Helsingin Sanomat online archive with researchers own account. The material was categorized for analysis based on themes and critical media literacy. It was divided into to four themes: process, economic, change and learning speech. Process speech focused on the administrative and political aspects of curriculum work, economic speech on economic aspects related on the curriculum, change speech to the social changes underlying the curriculum and the learning speech in everything from learning to school. The usage and the language of the themes were analyzed with discourse. Results and conclusions. The curriculum discourse in Helsingin Sanomat focused on the change and learning speech. Newspapers curriculum was oriented towards the future. It was represented as very digital, communal and beneficial reform. As a conclusion can be said that the Helsingin Sanomat news defines the new curriculum changes as innovated, digital and challenging. It has high expectations. Changes in the curriculum plan are expected to have an impact particularly on the coordination of theory and practice and on the way that members of the school community will be able to work in the future.Tavoitteet. Medialla on vaikutusvaltaa määritellä ja muokata ajatuksiamme ja puheenaiheitamme. Media toimii välittäjänä esimerkiksi päättäjien, opettajien ja vanhempien välillä. Joukkoviestinnällä on voimia luoda sosiaalisen vuorovaikutuksen areena, jossa me kaikki kommunikoimme, luomme arvoja ja ajatuksia sekä muodostamme yhteiskunnallisia ryhmittymiä. Mediakulttuurimme ansiosta myös opetussuunnitelmammekin on medioitunut osaksi yhteiskuntaamme. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista tietoa Helsingin Sanomat välittää lukijoillensa vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Millaiset asiat korostuvat uudistuksen medianäkyvyydessä ja millaisesta näkökulmasta uudistukset esitetään? Menetelmät. Tutkimuksen artikkelit valittiin Helsingin Sanomien verkkoarkistosta. Aineistona toimi 120 artikkelia, jotka oli julkaistu sanomalehdessä 3.11.2011–30.5.2017. Artikkelit olivat pääosin uutisia ja mielipidekirjoituksia. Aineisto luokiteltiin analyysia varten teemoittelulla ja kriittisellä medialukutaidolla. Aineisto jakautui neljään teemaan prosessi-, talous-, muutos- ja oppimispuheeseen. Prosessipuhe keskittyi opetussuunnitelmatyön hallinnollisiin ja poliittisiin näkökulmiin, talouspuhe opetussuunnitelmaan liittyviin taloudellisiin näkökulmiin, muutospuhe opetussuunnitelman taustalla oleviin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja oppimispuhe opiskeluun keskittyviin asioihin. Teemojen kielen käyttöä analysoitiin diskurssianalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Opetussuunnitelman diskurssi painottui Helsingin Sanomissa muutos- ja oppimispuheeseen, eli medianäkyvyys oli yhteiskunnallista ja oppimiseen painottuvaa. Helsingin Sanomien opetussuunnitelma oli orientoitunut tulevaisuuteen, digitaalinen, yhteisöllinen ja hyötyä tavoitteleva. Helsingin Sanomat määrittelee opetussuunnitelman muutokset uudistaviksi, digitaalisiksi, haastaviksi ja menestystä tavoitteleviksi. Opetussuunnitelman muutoksilta odotetaan vaikutuksia erityisesti teorian ja käytännön yhteensovittamiseen sekä siihen, että kouluyhteisön jäsenet tulisivat tulevaisuudessa toimeen keskenään.
Subject: media
median valta
opetussuunnitelma
vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post