Toiseuden tuottamista ja toivoa tasa-arvosta : Maahanmuuttajiin liittyviä puhetapoja Opettaja -lehdissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045502
Title: Toiseuden tuottamista ja toivoa tasa-arvosta : Maahanmuuttajiin liittyviä puhetapoja Opettaja -lehdissä
Author: Lehmonen, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045502
http://hdl.handle.net/10138/225195
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study is to point out ways of talking about immigrants in the Opettaja magazine. The point-of-view is educational. The theoretical framework is based on theories of power relationships, otherness and critical pedagogy. The research questions are: What kind of immigrant related discourses can be found in the articles of the Opettaja magazine? How is the immigrants' own voice heard in the material? The material of this study consists of writings of immigrants in the Opettaja magazine during the years 2015 and 2016. These articles helped get an understanding of immigrants as persons. 25 articles were chosen into the final analysis. Discourse analysis was used as the research method. The method enabled getting reach of ways of talking and what speech actually produces. As a result of the study and as an answer to the first research question five different discourses were found from the material: 1) Discourse that produces otherness 2) Benefit discourse 3) Challenge discourse 4) Inequality discourse 5) Humanity discourse. One discourse was found as an answer to the second research question. I named it A successful immigrant discourse. As a conclusion of the study I argue that ways of talking create otherness but it also reveals elements of humanity and sympathy. Equal treatment is desired but at the same time it's shown that lots of work must be done to reach it. This was exposed in the inequality discourse. Immigrants were seen beneficial for Finland and as a challenge for teachers. The own voice of the immigrants was particularly present in descriptions of successful immigrants. The Successful immigrant discourse was e.g. built on speech that emphasizes resilience and happiness. Bringing ways of talking used in the media and what is produced through it into day light, enables influencing inequality and otherness that stems from structures and social practices.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin Opettaja –lehdissä esiintyviä maahanmuuttajiin liittyviä puhetapoja kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii valtasuhteisiin ja toiseuteen liittyvät teoriat sekä kriittisen pedagogiikan näkökulma. Tutkimuskysymykset ovat: Minkälaisia maahanmuuttajiin liittyviä diskursseja Opettaja –lehden kirjoituksissa esiintyy? Millaisena maahanmuuttajien oma ääni tulee esiin aineistossa? Tutkimuksen aineisto koostuu Opettaja –lehden vuosien 2015 ja 2016 maahanmuuttajiin liittyvistä kirjoituksista, joiden kautta päästiin käsiksi maahanmuuttajiin henkilöinä. Kirjoituksia oli lopullisen analyysin kohteena yhteensä 25 kappaletta. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa toimi diskurssianalyysi, jonka avulla päästiin käsiksi puhetapoihin ja siihen, mitä puheen kautta tullaan tuottaneeksi. Tutkimuksen tuloksena ja vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen aineistosta nousi esiin viisi erilaista diskurssia:1) Toiseutta tuottava diskurssi 2) Hyöty –diskurssi 3) Haasteellisuus –diskurssi 4) Epätasa-arvo –diskurssi ja 5) Inhimillisyyden diskurssi. Toiseen tutkimuskysymykseen vastauksena löytyi yksi diskurssi, jonka nimesin Menestynyt maahanmuuttaja –diskurssiksi. Tutkimuksen johtopäätöksenä voi todeta, että puhetavoilla tullaan tuottaneeksi toiseutta, mutta tuodaan esille myös inhimillisyyden ja myötätunnon elementtejä. Toivotaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua, mutta samalla tuodaan esille, että sen eteen on vielä paljon tehtävää. Tämä tuli esille epätasa-arvo –diskurssissa. Maahanmuuttajat nähtiin myös hyötynä Suomelle ja haasteena opettajille. Maahanmuuttajien oma ääni tuli esiin ennen kaikkea menestyneiden maahanmuuttajien kuvauksena. Menestynyt maahanmuuttaja –diskurssi rakentui esimerkiksi sinnikkyyttä ja onnellisuutta korostavasta puheesta. Kun mediassa esiintyneitä puhetapoja ja sitä, mitä niiden kautta tullaan tuottaneeksi, tuodaan esiin ja näkyväksi, voidaan päästä vaikuttamaan epätasa-arvoa ja toiseutta tuottaviin rakenteisiin ja sosiaalisiin käytäntöihin.
Subject: maahanmuuttaja
kriittinen pedagogiikka
valta
toiseus
diskurssianalyysi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record