"Mitä mä alan oikeesti syksyllä tekemään?" : Käsityönopettajat uuden opetussuunnitelman kynnyksellä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045498
Title: "Mitä mä alan oikeesti syksyllä tekemään?" : Käsityönopettajat uuden opetussuunnitelman kynnyksellä
Author: Vuolas, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045498
http://hdl.handle.net/10138/225197
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The national core curriculum for basic education (FNBE 2014) brings changes in pedagogical outlines. Some of the key goals are to enhance pupil participation, diversify assessment and increase the use of technology. The teacher's task is to instruct and guide the pupils. The new curriculum also emphasizes transversal competences in the instruction of subjects. Furthermore there are many essential changes in crafts subject which causes stress among some craft teachers. The curriculum (FNBE 2014) defines crafts as a multimaterial subject in which the competence of managing holistic craft process (HCP) is a central principle. Crafts is defined by design, technology and craft expression. Furthermore, craft teaching requires co-teaching among craft teachers and co-operation with other subjects. This study aims to find out what kinds of reflection the new curriculum causes among craft teachers. The study was performed as a qualitative case study, in which the data was collected from the meetings of craft teachers in peer group mentoring sessions in January-March 2017. The group consisted of a mentor and eight participants who were female craft teachers in Uusimaa. The length of their teaching careers varied from two years to twenty-five years. Data was coded with ATLAS.TI-program. The analysis was data-based content analysis. According to this study, all the changes in the national core curriculum for basic education 2004 have not been fulfilled in craft teaching. Therefore the new curriculum (FNBE 2014) challenges teachers more than expected. Teachers' reflection includes a mixture of strong feelings and a large amount of questions and worries. Changes in the curriculum inspire teachers but not all teachers have the means to fulfill the requirements of the new curriculum. Learning problem-solving skills, co-operation with other teachers and student groups consisting of both girls and boys are considered the positive aspects of the new curriculum. Teachers also have more freedom to implement their teaching, and pupils can choose more optional lessons than before and be directed according to their interests. Teachers feel sorrow and anxiety because they are afraid that pupils' craft skills are weakening. The small number of craft lessons complicates the execution of the new curriculum. Some teachers experience the new technology in a very negative way as well as the experimental nature of the crafts. Instead, learning the traditional craft techniques and making "proper" artifacts is still considered important. Teachers feel positive about the increased co-operation between craft teachers but have trouble starting and finding time for it. Teachers' well-being is challenged with increased challenges. Craft teaching in accordance to the new curriculum requires resources to teaching groups sizes and to the planning co-teaching. Craft teachers need further education with design teaching, integration of technology, documentation and assessment. Teachers feel sorrow and anxiety when because they are afraid that of the weakening of pupils' craft skills are weakening. The small amount number of craft lessons is kept as a problem complicates the fulfillment execution of the new curriculum. A part Some of the teachers experience the new technology in a (very) negative way and as well as the experimental role nature of the crafts. Instead, learning the traditional craft techniques and making "proper" artifacts is experienced still considered important. Teachers experience feel positive about the increased co-operation between craft teachers good but it feels tough to start co-operation but have trouble starting and finding time for it. Teachers' well-being is challenged with increased challenges. Craft teaching in accordance to the new curriculum requires resources with to teaching groups (sizes) and to the planning of co-teaching planning. Craft teachers need further education with design teaching, integration of technology, documentation and assessment.Tavoitteet. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma (POPS 2014) tuo yleisessä osassa muutoksia esimerkiksi oppimiskäsityksen, arvioinnin, tieto- ja viestintäteknologian ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta. Lisäksi käsityön sisällöissä on keskeisiä muutoksia, jotka muuttavat oppiaineemme luonnetta olennaisesti, mikä aiheuttaa stressiä osalle opettajista. Näitä ovat pyrkimys kokonaiseen käsityöprosessiin, yhteisopettajuus, monimateriaalisuus sekä teknologian, ilmaisun ja muotoilun painottaminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia käsityönopettajien reflektiota perusopetuksen uudesta opetussuunnitelmasta (POPS 2014). Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus ja aineisto kerättiin käsityönopettajien vertaismentoroinnin ryhmän kolmesta ensimmäisestä tapaamisesta tammi-maaliskuussa vuonna 2017. Osallistujia oli yhteensä kahdeksan käsityönopettajaa ja he työskentelevät Uudellamaalla. Opettajien työura vaihteli kahdesta vuodesta kahteenkymmeneenviiteen vuoteen. Aineisto koodattiin ATLAS.TI-ohjelmalla ja analysointiin aineistolähtöisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa tehdyt muutokset eivät ole vieläkään iskostuneet kaikkien käsityönopettajien mieliin, joten uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS 2014) haastaa opettajia odotettua enemmän. Käsityönopettajien reflektointi uudesta opetussuunnitelmasta sisältää vahvoja tunteita laidasta laitaan, paljon kysymyksiä ja huolenaiheita. Opetussuunnitelman muutokset innostavat käsityönopettajia, mutta toteuttaminen koetaan vaikeaksi vähäisen tuntimäärän vuoksi. Ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, yhteistyö muiden opettajien kanssa ja sekaryhmät ovat keskeisiä opetussuunnitelman hyviä puolia opettajien mielestä. Lisäksi opettajilla on aikaisempaa enemmän vapautta opetuksen toteuttamisessa ja myös oppilaat voivat valinnaistuntien merkeissä valita ainetta enemmän ja suuntautua kiinnostuksensa mukaan. Opettajat kokevat surua ja ahdistusta, kun he pelkäävät kädentaitojen heikentymistä. Perinteinen käsityötekniikoiden oppiminen ja "kunnollisten" tuotteiden valmistaminen on osalla käsityönopettajista syvälle juurtuneena periaatteena. Osa opettajista vastustaa voimakkaasti teknologiaa käsityönopetuksessa ja käsityön kokeilevaa luonnetta. Vaikka lisääntynyt yhteistyö koetaan hyvänä, herättää sen käynnistäminen ja ajan vähyys kuitenkin kysymyksiä. Opettajien oma jaksaminen on koetuksella lisääntyvien vaatimusten rinnalla. Uuden opetussuunnitelman mukainen käsityönopetus vaatii opetuksen järjestäjiltä resurssia opetusryhmäkokoihin ja opettajien yhteissuunnitteluun. Käsityönopettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta etenkin suunnittelun opetukseen, teknologian integroimiseen, dokumentointiin ja arviointiin.
Subject: käsityö
POPS 2014
reflektio
monimateriaalisuus
kokonainen käsityöprosessi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record