Yliopisto-opiskelijoiden tieto- ja oppimiskäsitysten sekä sosioekonomisen taustan yhteys opintomenestykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045484
Title: Yliopisto-opiskelijoiden tieto- ja oppimiskäsitysten sekä sosioekonomisen taustan yhteys opintomenestykseen
Author: Jokimies, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045484
http://hdl.handle.net/10138/225198
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study was to explore the relationship between university students' epistemic beliefs, conceptions of learning, socioeconomic background and academic achievements during their first years at the university. In addition, it was examined what kind of epistemic beliefs and conceptions of learning students had, what kind of socioeconomic background they had and did the epistemic beliefs and conceptions of learning differ between students with different age, gender and socioeconomic background. This research setup was chosen because the relationship between epistemic beliefs, conceptions of learning and study success has not been adequately studied and there is a need to find factors that influence the progress of university students. The data (n = 929) for this study were acquired from the Academy of Finland Mind the Gap -research data which was collected from first-year students from the University of Helsinki at 2013 and 2014. The credits and grades from two years studies were added to the data. 33 primary school 6th graders in Helsinki in spring 2013. Evaluating based on average values and a one-way analysis of variance with paired sample t-test was conducted to see how students' epistemic beliefs and conceptions of learning differed between age, gender and socioeconomic background. The relationship between epistemic beliefs, conceptions of learning, socioeconomic background and academic achievement were evaluated using stepwise regression analysis. The results suggested that valuating certain knowledge had a negative effect in progress of studies and valuating Collaborative knowledge building had a positive effect in university students' study success. The university students' parents' socio-economic status was not significantly related to the progress of the studies or the academic success. The results of the research can be utilized in developing and designing university and pre-university education, and in particular from the point of view: what kind of knowledge and learning concept these studies develop.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millainen yhteys yliopisto-opiskelijoiden tieto- ja oppimiskäsityksillä sekä sosioekonomisella taustalla on opiskelijoiden kahden ensimmäisen opiskeluvuoden opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen. Lisäksi tutkimuksen tehtävänä oli analysoida millaisia tieto- ja oppimiskäsityksiä 1. vuoden opiskelijoilla on, millaisesta sosioekonomisesta taustasta he tulevat ja eroavatko heidän tieto- ja oppimiskäsityksensä iän, sukupuolen tai sosioekonomisen taustan mukaan. Tämä tutkimusasetelma valittiin, koska tietoa- ja oppimiskäsitysten yhteyttä opintomenestykseen ei ole riittävästi tutkittu ja Suomessa on tarve löytää opiskelijoiden opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen aineistona käytettiin laajaa Suomen Akatemian Mind-ohjelman rahoittamaa Mind the Gap – hankkeen korkeakouluopiskelijoiden kyselyaineiston Helsingin yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osuutta (n = 929). Kyselyaineisto kerättiin vuosina 2013 ja 2014 ja aineistoa täydennettiin opiskelijoiden kahden vuoden kurssisuorituksilla. Opiskelijoiden tieto- ja oppimiskäsityksiä sekä niiden eroja sosioekonomisen taustan, sukupuolen ja iän mukaan tutkittiin kuvailevilla arvoilla, yksisuuntaisella varianssianalyysillä ja kahden riippumattoman otoksen t-testillä. Tieto- ja oppimiskäsitysten, sosioekonomisen taustan, sukupuolen ja iän yhteyksiä opintomenestykseen ja opintojen etenemiseen tutkittiin lineaarisella regressioanalyysillä. Tulokset osoittivat, että tieto- ja oppimiskäsityksistä varman tiedon arvotus oli negatiivisessa yhteydessä opintojen etenemiseen ja yhteistoiminnallisuuden arvostaminen oli positiivisessa yhteydessä opintomenestykseen. Opiskelijoiden vanhempien sosioekonominen asema ei ollut tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä opintojen etenemiseen tai opintomenestykseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehittäessä ja suunnitellessa opetusta yliopistossa sekä yliopistoa edeltävien opintojen opetusta, erityisesti siitä näkökulmasta, millaisen tieto- ja oppimiskäsityksen kehittymistä näissä opinnoissa tuetaan.
Subject: tieto- ja oppimiskäsitykset
sosioekonominen tausta
opintomenestys
opintojen eteneminen
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record