Opettajien näkemyksiä joustavan perusopetuksen mahdollisuuksista nuoren syrjäytymisen ehkäisyssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045492
Title: Opettajien näkemyksiä joustavan perusopetuksen mahdollisuuksista nuoren syrjäytymisen ehkäisyssä
Alternative title: The possibilities the basic flexible education has on preventing the adolescents' marginalization from education : Teachers' experiences
Author: Hiljanen, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045492
http://hdl.handle.net/10138/225202
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The targets. The aim of this research was to find out what are the possibilities of flexible basic education to prevent pupils marginalization from education. The focus was in the transition phase where pupils move from comprehensive school to vocational studies. The interest was also in workplace learning and in its possibilities when moving to the next level. Based on previous theory school experiences and the motivation towards school and studying have a great impact on the studies after comprehensive school. If a pupil doesn't enjoy being in school, has a lack of motivation and ganes only poor grades there is a serious risk for dropping out of school. The flexible basic education is planned to prevent this drop out. This research tried to find out what are the means and resources that flexible basic education has to offer to support adolescents in this vulnerable transition phase. The method. The target group of this study were flexible basic education teachers. I gathered the material for the research by interviewing six teachers in semi-structured interviews. I used content analysis when analyzing the material. The findings. The research showed that flexible basic education has great possibilities in supporting the pupils at the end on the comprehensive school. The studying in flexible basic education differs from normal school with its diversity and the holistic support it gives to the pupils. When the adolescents notice they can manage it helps them to cut the circle of negative experiences in school and gain new motivation towards studying. Workplace learning helps them to find out what their own strengths are which is important when deciding the future occupation. Some adolescents have though so severe problems that flexible basic education can't help them from marginalization. Those pupils need something else to support them. It seems though that the flexible basic education offers a good choice for those pupils who are at the risk of drifting towards marginalization from education.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää joustavan perusopetuksen mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaan syrjäytymisen ehkäisyyn. Tutkimuksessa keskityttiin niihin toimintatapoihin, jotka tukevat oppilasta nivelvaiheessa eli peruskoulusta toiselle asteelle siirtymisessä. Tarkemmin perehdyttiin työssäoppimiseen ja sen tarjoamiin tuen mahdollisuuksiin. Tutkimustehtävään etsittiin vastauksia seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 1. Minkälaisia keinoja joustavalla perusopetuksella on vaikuttaa oppilaiden syrjäytymisen ehkäisyyn? 2. Mitkä joustavan perusopetuksen toimintatavat tukevat oppilaan siirtymistä toisen asteen koulutukseen? 3. Millä tavoin työssäoppiminen tukee oppilaan nivelvaihetta ja toiselle asteelle siirtymistä? Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaiden peruskouluaikaisilla koulukokemuksilla ja opiskelumotivaatiolla on suuri merkitys oppilaan jatko-opintoihin kiinnittymiselle. Heikko koulumotivaatio ja koulumenestys muodostavat suuren riskin koulun keskeyttämiselle. Tutkimuksessa selvitettiin, miten joustava perusopetus pystyy vastaamaan tähän haasteeseen ja minkälaisia keinoja jopo-toiminnalla on tukea syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. Menetelmät. Tutkimuksen kohdejoukkona oli joustavan perusopetuksen opettajat, joiden arjesta nousevia näkemyksiä joustavan perusopetuksen käytänteistä kartoitettiin puolistrukturoitujen haastattelujen kautta. Haastatteluissa hyödynnettiin sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti, että joustavalla perusopetuksella on hyvät mahdollisuudet tukea nuorta peruskoulun päättövaiheessa. Monipuolisten opiskelumenetelmien ja kokonaisvaltaisen tuen kautta oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja motivoituu uudelleen koulunkäynnistä. Työssäoppiminen tarjoaa nuorelle mahdollisuuden löytää omia vahvuuksiaan, mikä auttaa ammatinvalinnassa. Osalla oppilaista tuen tarve on osoittautunut kuitenkin niin suureksi, että joustava perusopetuskaan ei ole pystynyt ehkäisemään syrjäytymistä. Oppilasvalinta näyttäytyykin toiminnassa tärkeässä roolissa. Tutkimuksen perusteella voisi kuitenkin sanoa, että joustava perusopetus tarjoaa monelle nuorelle oikeansuuntaista tukea syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Subject: joustava perusopetus
koulutuksesta syrjäytyminen
työssäoppiminen
nivelvaihe


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record