Oppilaiden käsityksiä seka- ja erillisryhmistä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045491
Titel: Oppilaiden käsityksiä seka- ja erillisryhmistä
Sekundär titel: Oppilaiden käsityksiä koululiikunnan seka- ja erillisryhmistä;
Students perceptions on coeducational and single-sex groups
Författare: Karppinen, Anu
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045491
http://hdl.handle.net/10138/225203
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: Aims. The aim of my research is to discover what are the opinions of elementary school students on studying in coeducational and single-sex groups in physical education. Additionally, I am researching which kind of groups elementary students would rather study in, as well as what varied factors affect student's opinions. Methods. The research was performed using mixed methods. The research material was gathered from questionnaires from primary school students (N=103) and upper comprehensive school students (N=108). There were 211 participants in total. The research's quantitative material was gathered by likert-scale statements concerning physical education, coeducational and single-sex groups of the questionnaire. The results were analysed by using the SPSS programme. Analysis methods used included mean values, cross tabulation, factor analysis and t-tests. The qualitative material was gathered by two open questions and was analysed by using content analysis. Findings and interpretations. Based on the results of this study, students like physical education and boys find physical education and participating in coeducational groups more positive than girls. Girls on the other hand find single-sex groups strengths more positive than boys. Almost all the students participating in this research had experience in being in coeducational groups in physical education. A slight majority of the students, 52,9%, preferred to exercise rather completely or generally in coeducational groups and 47,1% of the students preferred to exercise in completely or mostly in single-sex groups. From the students primary school both the girls and boys preferred to have physical education organised in the future in coeducational groups rather completely or in general. From the boys in upper comprehensive school a small majority preferred to exercise rather completely or in general in coeducational groups. In upper comprehensive school majority of the girls preferred single-sex groups. The people identifying themselves as non-gender preferred physical education to be organised completely or mostly in coeducational groups. Both coeducational and single-sex groups were described as nice environments from the perspective of fun, friends, togetherness and group size. Different ball games were the main reason through which students based their opinion on which group they would rather exercise in.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä mieltä peruskoulun oppilaat ovat erillisryhmissä ja sekaryhmissä opiskelusta liikuntatunneilla. Lisäksi tutkin, millaisissa opetusryhmissä oppilaat opiskelisivat liikuntaa mieluiten sekä mitkä eri tekijät vaikuttavat oppilaiden mielipiteeseen. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin mixed methods -menetelmää hyödyntäen. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella ala-asteen 3.–6. luokkalaisilta (N=103) sekä yläasteen 7.–9. luokkalaisilta (N=108) oppilailta. Tutkittavia oli yhteensä 211. Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto kerättiin kyselylomakkeen koululiikuntaa, sekaryhmiä ja erillisryhmiä koskevilla likert-asteikollisilla väittämillä. Tulokset analysoitiin SPSS-analyysiohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin keskiarvoja, ristiintaulukointia, t-testejä ja faktorianalyysiä. Kvalitatiivinen aineisto kerättiin kyselylomakkeen kahdella avoimella kysymyksellä ja analysoitiin käyttämällä sisällön analyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan oppilaat pitivät koululiikunnasta ja pojat suhtautuivat koululiikuntaan ja sekaryhmässä toimimiseen tyttöjä myönteisemmin. Tytöt sen sijaan suhtautuivat erillisryhmän vahvuuksiin poikia positiivisemmin. Lähes kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oppilailla oli kokemusta sekaryhmistä liikuntatunneilla. Oppilaista pienehkö enemmistö 52,9 % halusi liikkua joko kokonaan tai yleensä sekaryhmässä ja 47,1 % oppilaista koki mieluisammaksi vaihtoehdoksi liikkua joko kokonaan tai pääosin erillisryhmässä. Ala-asteen oppilaista tytöistä ja pojista valtaosa halusi liikunnanopetuksen järjestettävän jatkossakin sekaryhmissä joko kokonaan tai yleensä. Yläasteen pojista pieni enemmistö halusi liikkua joko kokonaan tai yleensä sekaryhmässä. Yläasteella erillisryhmää suosi enemmistö tytöistä. Muu sukupuoliset toivoivat liikunnanopetuksen järjestettävän täysin tai pääosin sekaryhmässä. Sekaryhmiä ja erillisryhmiä perusteltiin mukavina toimintaympäristöinä hauskuuden, kavereiden ja yhdessä olon sekä oppilasmäärän näkökulmista. Erilaisten pallopelien pelaaminen liikuntatunneilla oli yleisin syy, jonka kautta oppilaat perustelivat vastauksissaan sitä, missä liikuntaryhmässä heidän olisi mukavinta toimia
Subject: sukupuoli
koululiikunta
sekaryhmät
erillisryhmät


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post