Oppilaiden käsityksiä seka- ja erillisryhmistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Karppinen, Anu
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201710045491
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/225203
dc.description.abstract Aims. The aim of my research is to discover what are the opinions of elementary school students on studying in coeducational and single-sex groups in physical education. Additionally, I am researching which kind of groups elementary students would rather study in, as well as what varied factors affect student's opinions. Methods. The research was performed using mixed methods. The research material was gathered from questionnaires from primary school students (N=103) and upper comprehensive school students (N=108). There were 211 participants in total. The research's quantitative material was gathered by likert-scale statements concerning physical education, coeducational and single-sex groups of the questionnaire. The results were analysed by using the SPSS programme. Analysis methods used included mean values, cross tabulation, factor analysis and t-tests. The qualitative material was gathered by two open questions and was analysed by using content analysis. Findings and interpretations. Based on the results of this study, students like physical education and boys find physical education and participating in coeducational groups more positive than girls. Girls on the other hand find single-sex groups strengths more positive than boys. Almost all the students participating in this research had experience in being in coeducational groups in physical education. A slight majority of the students, 52,9%, preferred to exercise rather completely or generally in coeducational groups and 47,1% of the students preferred to exercise in completely or mostly in single-sex groups. From the students primary school both the girls and boys preferred to have physical education organised in the future in coeducational groups rather completely or in general. From the boys in upper comprehensive school a small majority preferred to exercise rather completely or in general in coeducational groups. In upper comprehensive school majority of the girls preferred single-sex groups. The people identifying themselves as non-gender preferred physical education to be organised completely or mostly in coeducational groups. Both coeducational and single-sex groups were described as nice environments from the perspective of fun, friends, togetherness and group size. Different ball games were the main reason through which students based their opinion on which group they would rather exercise in. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä mieltä peruskoulun oppilaat ovat erillisryhmissä ja sekaryhmissä opiskelusta liikuntatunneilla. Lisäksi tutkin, millaisissa opetusryhmissä oppilaat opiskelisivat liikuntaa mieluiten sekä mitkä eri tekijät vaikuttavat oppilaiden mielipiteeseen. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin mixed methods -menetelmää hyödyntäen. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella ala-asteen 3.–6. luokkalaisilta (N=103) sekä yläasteen 7.–9. luokkalaisilta (N=108) oppilailta. Tutkittavia oli yhteensä 211. Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto kerättiin kyselylomakkeen koululiikuntaa, sekaryhmiä ja erillisryhmiä koskevilla likert-asteikollisilla väittämillä. Tulokset analysoitiin SPSS-analyysiohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin keskiarvoja, ristiintaulukointia, t-testejä ja faktorianalyysiä. Kvalitatiivinen aineisto kerättiin kyselylomakkeen kahdella avoimella kysymyksellä ja analysoitiin käyttämällä sisällön analyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan oppilaat pitivät koululiikunnasta ja pojat suhtautuivat koululiikuntaan ja sekaryhmässä toimimiseen tyttöjä myönteisemmin. Tytöt sen sijaan suhtautuivat erillisryhmän vahvuuksiin poikia positiivisemmin. Lähes kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oppilailla oli kokemusta sekaryhmistä liikuntatunneilla. Oppilaista pienehkö enemmistö 52,9 % halusi liikkua joko kokonaan tai yleensä sekaryhmässä ja 47,1 % oppilaista koki mieluisammaksi vaihtoehdoksi liikkua joko kokonaan tai pääosin erillisryhmässä. Ala-asteen oppilaista tytöistä ja pojista valtaosa halusi liikunnanopetuksen järjestettävän jatkossakin sekaryhmissä joko kokonaan tai yleensä. Yläasteen pojista pieni enemmistö halusi liikkua joko kokonaan tai yleensä sekaryhmässä. Yläasteella erillisryhmää suosi enemmistö tytöistä. Muu sukupuoliset toivoivat liikunnanopetuksen järjestettävän täysin tai pääosin sekaryhmässä. Sekaryhmiä ja erillisryhmiä perusteltiin mukavina toimintaympäristöinä hauskuuden, kavereiden ja yhdessä olon sekä oppilasmäärän näkökulmista. Erilaisten pallopelien pelaaminen liikuntatunneilla oli yleisin syy, jonka kautta oppilaat perustelivat vastauksissaan sitä, missä liikuntaryhmässä heidän olisi mukavinta toimia fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject sukupuoli fi
dc.subject koululiikunta fi
dc.subject sekaryhmät fi
dc.subject erillisryhmät fi
dc.title Oppilaiden käsityksiä seka- ja erillisryhmistä fi
dc.title.alternative Oppilaiden käsityksiä koululiikunnan seka- ja erillisryhmistä fi
dc.title.alternative Students perceptions on coeducational and single-sex groups en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201710045491

Files in this item

Files Size Format View
Karppinen_Anu_22.8.pdf 1.531Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record