Tutkimus opettajien ja koulunkäyntiavustajien ideaalista yhteistyöstä sekä koulunkäyntiavustajien roolista ja asemasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045490
Title: Tutkimus opettajien ja koulunkäyntiavustajien ideaalista yhteistyöstä sekä koulunkäyntiavustajien roolista ja asemasta
Alternative title: Study of teachers' and teaching assistants' ideal cooperation and teaching assistants' roles and status
Author: Heinilä, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045490
http://hdl.handle.net/10138/225204
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objective of the study. The objective of this study was to find out what kind of cooperation with teaching assistants is ideal from a teachers' point of view. Furthermore the research covers teachers' experiences about teaching assistants' roles and status. In addition, the study compared how teachers and school assistants perceived the ideal of cooperation as well as the role and role of the assistants by using previously collected material. Methods. The study was conducted in spring 2017 by interviewing four teachers. All the interviewees worked at the same school in Southern Finland. Two of them worked in general education and two of them worked in special needs education. Their work experience was between five and thirty-five years. The data was analyzed by a qualitative content analysis. The previously collected material was collected in spring 2015 for the Bachelor's Thesis. It included four interviews of school assistants' who worked at the same school as the teachers. Conclusions. The teachers experienced that ideal cooperation requires explicit common rules, clear roles, interaction, trust in another and commitment to the work. The school assistants underlined target-oriented teamwork and the need for teacher's guidance more than the teachers. Both the teachers and the teaching assistants wanted more time to discuss. Both professions admitted that they have some hierarchy between them in some situations, but they also felt as equal colleagues. Hierarchy was not considered only as a bad thing either. The teachers underlined, that the most important thing in school assistant's job is to support the pupils. Both the teachers and the school assistants admitted that even though a school assistant gets plenty of responsibility at their job, all of the teachers can't make most of the assistant's potential. The school assistants had to suffer more lack of appreciation than the teachers. Luckily they also got respect for what they did at work.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisena opettajat kokevat ideaalin yhteistyön koulunkäyntiavustajien kanssa sekä millaisena he näkevät koulunkäyntiavustajien roolin ja aseman työyhteisössään. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin aiemmin kerätyn aineiston perusteella, miten opettajien ja koulunkäyntiavustajien käsitykset ideaalista yhteistyöstä sekä avustajien roolista ja asemasta eroavat toisistaan ja mitä samaa niissä on. Menetelmät. Aineisto kerättiin keväällä 2017 haastattelemalla neljää eräässä eteläsuomalaisessa koulussa työskennellyttä opettajaa. Kaksi heistä työskenteli yleisopetuksen luokilla ja kaksi erityisluokilla. Opettajilla oli työkokemusta 5-35 vuotta. Aineisto käsiteltiin laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineisto luokiteltiin ala-, ylä- ja pääluokkiin siitä nousseiden teemojen mukaan. Johtopäätökset aineistosta tehtiin luokittelun perusteella. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin keväällä 2015 kandidaatin tutkielmaa varten kerättyä aineistoa, joka koostui neljän samassa koulussa työskennelleen koulunkäyntiavustajan haastatteluista. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajat kokivat, että yhteiset säännöt, selkeät roolit, vuorovaikutus, luottamus toista kohtaan ja sitoutuminen työhön olivat tärkeitä asioita yhteistyön toimivuuden kannalta. Koulunkäyntiavustajat korostivat opettajia enemmän tavoitteellista tiimityöskentelyä ja opettajan ohjeistuksen tarvetta. Sekä opettajat että avustajat kaipasivat lisää aikaa keskustelulle. Molemmat ammattikunnat myönsivät, että joissakin tilanteissa heidän välillään on jonkinlaista hierarkiaa, mutta toisaalta he tunsivat olevansa myös tasavertaisia kollegoita. Hierarkiaa ei myöskään pidetty ainoastaan huonona asiana. Opettajat korostivat, että koulunkäyntiavustajien työssä tärkeintä on tukea oppilaita. Sekä opettajat että avustajat myönsivät, että vaikka koulunkäyntiavustajat saivatkin työssään paljon vastuuta, heidän kaikkea potentiaaliin ei aina hyödynnetty. Potentiaalin hyödyntäminen riippui paljon opettajan taidoista käyttää avustajaa. Avustajien kerrottiin joutuvan kokemaan enemmän arvostuksen puutetta kuin opettajien, mutta toisaalta he saivat osakseen myös arvostusta.
Subject: koulunkäyntiavustaja
opettaja
moniammatillisuus
yhteistyö
rooli
asema


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
heinila_gradu.pdf 924.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record