Interrelations between Academic Emotions, Psychological Flexibility and Cognitive Attributional Strategies

Visa fullständig post



Permalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045501
Titel: Interrelations between Academic Emotions, Psychological Flexibility and Cognitive Attributional Strategies
Författare: Nissilä, Laura
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2017
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045501
http://hdl.handle.net/10138/225206
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: The aim of this study is to investigate the interrelations between students' academic emotions, cognitive attributional strategies and psychological flexibility. According to previous studies, cognitive attributional strategies are linked to learning related emotions and learning outcomes. However, it is still unclear how students' ability to deal with emotions influence the cognitive strategies they use in learning. Therefore, it is reasonable to attach psychological flexibility as a part of the study, and to explore, how these factors are interrelated with one another. Cognitive attributional strategies are suggested to have a mediating role in psychological flexibility-academic emotions association. The data was gathered with an online questionnaire in the Faculty of Humanities and Arts during November and December 2013, as a part of a research project at the Centre for Research and Development of Higher Education. The sample consisted of 231 students. The hypothesized model was tested using structural equation modeling (SEM). At first, the original models of psychological flexibility, cognitive attributional strategies and academic emotions were analyzed separately by confirmatory factor analysis in order to examine the factor structures more closely. Secondly, all the three models were placed into same path model to analyze the interrelations between these variables. Significant regressions between these constructs were found and the path model fitted the data fairly well. The results support the hypothesized claim that psychological flexibility predicts optimistic cognitive attributional strategies. In turn, students who are less psychologically flexible are more likely to use self-handicapping strategies. In the light of this study, it seems that optimistic strategy predicts pleasant studying-related emotions. Surprisingly regression between optimism and boredom was nonexistent. Optimism also predicted unpleasant emotions negatively. In contrary, self-handicapping predicted unpleasant academic emotions, shame, anxiety and boredom. It also predicted enjoyment negatively. Self-handicapping did not predict hope significantly. The results supported the claim that cognitive attributional strategies have a mediating role in psychological flexibility-academic emotions association. Students' emotional experiences should be considered in university context because they affect the students' learning process and general well-being. For example, open discussion about emotions with other students and teachers could help the individual to be more aware of their emotions, and thereby, learn to accept emotions as part of learning. Courses which concentrate on emotion regulation could be personally useful for graduate students who often experience high levels of stress and are at risk of burnout.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia akateemisten tunteiden, kognitiivis-attributionaalisten strategioiden ja psykologisen joustavuuden välisiä yhteyksiä. Aikaisemman tutkimuksen mukaan kognitiivis-attributionaalisten strategioiden on todettu ennustavan oppimistuloksia, ja niillä on havaittu olevan yhteys myös opiskelijoiden kokemiin tunteisiin. Tutkimustietoa on kuitenkin edelleen melko vähän siitä, miten tunteiden säätely vaikuttaa erilaisiin opiskeluun liittyviin kognitiivisiin strategioihin. Tästä syystä psykologinen joustavuus liitettiin mukaan tarkasteluun tunteiden ja kognitiivisten strategioiden lisäksi. Tutkimuksessa testattiin myös, toimivatko kognitiivis-attributionaaliset strategiat välittävänä tekijänä psykologisen joustavuuden ja tunteiden välisessä yhteydessä. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä lomakkeella Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta marras-joulukuun aikana vuonna 2013 osana yliopistopedagogiikan tutkimusyksikön tutkimushanketta, jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa humanistisen tiedekunnassa toteutuvan opetuksen kehittämiseksi. Aineisto koostuu 231 opiskelijan vastauksista. Tutkimuksessa esitetty hypoteettinen malli testattiin hyödyntäen rakenneyhtälömallinnusta, joka mittausmallina käytettiin konfirmatorista faktorianalyysiä ja rakennemallina polkuanalyysiä. Tutkimuksen tulosten mukaan psykologinen joustavuus, kognitiivis-attributionaaliset strategiat ja tunteet olivat yhteydessä toisiinsa tilastollisesti merkitsevästi. Psykologinen joustavuus ennusti optimistista strategiaa (optimistic) positiivisesti ja itseään haavoittavaa strategiaa (self-handicapping) negatiivisesti. Optimismi ennusti myönteisiä opiskeluun liittyviä tunteita positiivisesti ja kielteisiä negatiivisesti. Itseään haavoittava strategia puolestaan ennusti kielteisiä tunteita positiivisesti ja nautintoa negatiivisesti. Itseään haavoittavalla strategialla ja toivolla, sekä optimistisella strategialla ja tylsistymisellä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Hypoteettinen polkumalli sopi aineistoon kohtalaisesti, ja sen mukaan kognitiivisilla strategioilla näyttäisi olevan välittävä rooli psykologisen joustavuuden ja tunteiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tunnekokemukset ja kyvyt käsitellä tunteita vaikuttavat merkittävästi opiskelijan oppimisprosessiin ja yleiseen hyvinvointiin. Avoin keskustelu opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa voisi auttaa opiskelijoita tulemaan tietoisemmiksi omista tunteistaan ja sitä kautta hyväksymään ne normaaliksi osaksi opiskelua. Tunteiden hallintaa käsittelevät kurssit voisivat auttaa niitä opiskelijoita, jotka kokevat usein voimakasta stressiä ja ovat vaarassa uupua.
Subject: akateemiset tunteet
kognitiivis-attributionaaliset strategiat
psykologinen joustavuus
polkuanalyysi


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post