Kielellisen tietoisuuden tukeminen esiopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045493
Title: Kielellisen tietoisuuden tukeminen esiopetuksessa
Alternative title: Supporting linguistic awareness in preschool
Author: Saarinen, Anne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045493
http://hdl.handle.net/10138/225208
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this research was to find out how teachers can support children's linguistic awareness during the pre-school year. This research orientates to contents of instruction and teaching methods related to linguistic awareness. The research also partly handles differentiation of linguistic awareness in preschool education. In addition, this research aims to find an answer to the question how the learning environment can help the development of linguistic awareness. The learning environment of preschool education stands in this research for pedagogical practices related to instruction as well as environments, learning tools and materials used in instruction. Methods. The research is qualitative and it is based on my own bachelor's thesis (Saarinen. 2015). The research data consisted of interviews of teachers responsible for preschool education as well as their answers on structured questionnaires. The results of the research were analysed by categorisation of the matters found in the research data related to supporting linguistic awareness. The frame analysis of linguistic awareness consisted of phonological, morphological, syntactic and pragmatic awareness. In addition, the data related to learning environment has been analysed as a separate topic. Results and conclusions. The results of this research showed that linguistic awareness can be supported in different ways. On the other hand, the teachers implemented many in beforehand considered exercises of linguistic awareness but everyday situations also brought good development possibilities for linguistic awareness. The teachers payed attention to the pupil's experiment world and the instruction was partly based on pupils' experiences. The teachers preferred functional and playful learning methods. All areas of linguistic awareness were considered almost daily. The teaching of phonological awareness was emphasized in instruction in some degree. Many learning environments of which own classroom was the preferred teaching place, were used in preschool education. In addition, the learning environment was expanded to interiors of the school or kindergarten. The vicinity was also experienced as an essential environment supporting learning.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten opettaja voi tukea oppilaan kielellistä tietoisuutta esiopetuksessa. Tutkimus perehtyy kielelliseen tietoisuuteen liittyviin opetuksen sisältöihin ja opetusmetodeihin. Tutkimus sivuaa myös kielellisen tietoisuuden eriyttämistä esiopetuksessa. Lisäksi tutkimuksen avulla pyritään vastaamaan siihen, millainen oppimisympäristö edesauttaa oppilaan kielellisen tietoisuuden kehittymistä. Esiopetuksen oppimisympäristöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa opetukseen liittyviä pedagogisia käytäntöjä sekä opetuksessa käytettäviä tiloja, opetusvälineitä sekä oppimateriaaleja. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus rakentuu oman kandidaatintutkielmani (Saarinen, 2015) pohjalle. Tutkimusaineisto koostui esiopetuksesta vastaavien opettajien haastatteluista sekä strukturoidun kyselylomakkeiden vastauksista. Tutkimustulosten analyysi tapahtui kategorisoimalla aineistosta nousseet kielellisen tietoisuuden tukemiseen liittyvät asiat. Analyysirunko koostui kielellisen tietoisuuden osalta fonologisesta, morfologisesta, syntaktisesta sekä pragmaattisesta tietoisuudesta. Lisäksi oppimisympäristöön liittyvä aineisto on analysoitu omana aiheenaan. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että esiopetuksessa olevan oppilaan kielellistä tietoisuutta voidaan tukea monin eri tavoin. Toisaalta opettajat toteuttivat paljon etukäteen suunniteltuja kielellisen tietoisuuden harjoituksia, mutta lisäksi myös arjen tuomat tilanteet osoittautuivat otollisiksi kielellisen tietoisuuden kehittämismahdollisuuksiksi. Opettajat huomioivat opetuksessa oppilaiden kokemusmaailman ja opetus pohjautui jossain määrin oppilaiden kokemuksille. Opettajat korostivat menetelmänä sekä toiminnallisuutta että leikinomaisuutta. Kielellisen tietoisuuden kaikki eri osa-alueet tulivat opetuksessa huomioiduksi lähes päivittäin. Fonologisen tietoisuuden opetus painottui jonkin verran opetuksessa. Esiopetuksessa käytettiin monenlaisia oppimisympäristöjä, joista oma luokkatila oli ensisijainen opetuspaikka. Oppimisympäristöä laajennettiin lisäksi koko koulun tai päiväkodin sisätiloihin ja myös lähiympäristö koettiin oleelliseksi oppimista tukevaksi ympäristöksi.
Subject: esiopetus
kielellinen tietoisuus
oppimisympäristö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record