Jouluruoka turvallisuuden ja pysyvyyden symbolina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045505
Title: Jouluruoka turvallisuuden ja pysyvyyden symbolina
Author: Kujansuu, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045505
http://hdl.handle.net/10138/225209
Thesis level: master's thesis
Abstract: Christmas is celebrated as the biggest calendar festival in Finland. With its permanent traditions it is in contrast to the quickly changing society. The Christmas meal is one of the most important symbols of Christmas and the idea of it is based on experiences of past Christmases and the food that has been eaten. The purpose of this study is to find out the position and meaning of Christmas and especially the Christmas meal as part of Finnish identity and tradition. The aim of this study is to understand the reasons that lead to the repetition of the same Christmas traditions every year and the reasons that make the traditions change. From the point of view of household and society, the theme is of interest given that stability and traditions are often in contradiction with the values of modern society which values dynamism and quick change. For this study twelve people were interviewed. (Six over 85-year old and six 18-20-year.) The idea of interviewing representatives of two generations was to get perspective to the social change and on the other hand the stability and meaning of traditions. The interviews were carried out in Helsinki, Naantali and Turku. The recorded material was transcribed and analyzed in two stages. First, material relevant to the research questions was derived from interviews. Second, interviews were coded and categorized using the theoretical frame of reference of the study. The study shows that celebrating Christmas is a way to express ones own individual and national identity. The rituals and symbols of Christmas are mainly learned in childhood and are repeated in current Christmases. Christmas and the Christmas meal is seen as a part of ones community's heritage and as a part of being accepted as a member of the community. The differences in the understanding of the significance of the Christmas meal between two generations were small. The elderly were a little bit more against change in it than the younger interviewees, who saw change as a realistic and positive development. Nevertheless, the young were insecure about making big changes in their Christmas meals, especially if it meant leaving something out from it. Based on the results of this study, Christmas meal traditions are one way for a person to experience continuity and the feeling of security that comes with it.Tavoitteet. Joulua juhlitaan Suomessa suurimpana kalenterijuhlana. Vuodesta toiseen toistuvine perinteineen se on kontrasti nopeasti muuttuvalle yhteiskunnalle. Jouluateria on yksi tärkeimmistä joulun symboleista ja mielikuvat siitä ovat vahvasti sidoksissa aikaisemmin koettuihin jouluihin ja tuolloin syötyihin ruokiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää joulun ja erityisesti jouluaterian asemaa ja merkitystä osana suomalaista identiteettiä ja perinnettä. Tutkimuksella pyrittiin ymmärtämään syitä, jotka johtavat jouluperinteiden jokavuotiseen toistamiseen sekä syihin, joiden vuoksi ne muuttuvat. Aihe on kiinnostava kotitalouksien ja yhteiskunnan muutoksen kannalta, sillä pysyvyys ja perinteet pitävät edelleen paikkansa 2000-luvun yhteiskunnassa, jossa arvotetaan korkealle dynaamisuutta ja nopeaa muutosta. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla joulukuussa 2016 teemahaastatteluin kuutta yli 85-vuotiasta ja kuutta 18–20 -vuotiasta henkilöä. Kahden eri sukupolven edustajia haastattelemalla pyrittiin saamaan näkökulmaa yhteiskunnan muutokseen ja toisaalta perinteiden pysyvyyteen ja merkityksiin. Haastatteluiden avulla kerättiin tietoa haastateltavien joulunviettotavoista, jouluaterian sisällöstä ja niihin liittyvistä merkityksistä. Haastattelut tehtiin Helsingissä, Naantalissa ja Turussa. Nauhoitettu aineisto litteroitiin ja analysoitiin kaksivaiheisesti. Ensin aineistosta etsittiin tutkimuskysymyksiin vastaavia teemoja, joista sitten muodostettiin oma merkitysverkostonsa teoreettista viitekehystä apuna käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että joulunvietto oli tapa ilmentää omaa ja kansallista identiteettiä. Joulun ja jouluaterian rituaalit ja symbolit olivat pääosin opittu lapsena ja niitä toistettiin nykyisissä jouluissa. Joulu ja jouluaterian jakaminen nähtiin osana oman yhteisön jatkumoa ja samalla koettiin tulevan hyväksytyksi siinä. Sukupolvien väliset erot jouluaterian arvostamisessa olivat pienet. Iäkkäät vastaajat olivat tosin enemmän muutoksenvastaisia kuin nuoret, jotka näkivät muutoksen realistisena ja positiivisena kehityksenä. Tästä huolimatta nuoret olivat epävarmoja tekemään suuria muutoksia jouluateriassaan, etenkään jättämällä sieltä jotain pois. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että jouluruokaperinteet ovat yksi tapa, jolla yksilö voi kokea jatkuvuutta ja sen mukanaan tuomaa turvallisuuden tunnetta.
Subject: jouluruoka
joulun perinteet
joulun symbolit
joulun rituaalit
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record