Tiimin jäsenten kuvauksia oikeudenmukaisuuden ilmapiiristä : Laadullinen tutkimus ryhmätason oikeudenmukaisuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045470
Title: Tiimin jäsenten kuvauksia oikeudenmukaisuuden ilmapiiristä : Laadullinen tutkimus ryhmätason oikeudenmukaisuudesta
Author: Hyvönen, Terhi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045470
http://hdl.handle.net/10138/225237
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Oikeudenmukaista kohtelua voidaan pitää tärkeänä tekijänä johtamisessa ja työntekijöiden hyvinvoinnissa, sillä sen on huomattu vaikuttavan esimerkiksi sairauspoissaoloihin. Yksilöiden hyvinvoinnin lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että etenkin tiimityössä yksilöt eivät työskentele yksin. Sen sijaan yksilöt ovat vuorovaikutuksessa ja jakavat näkemyksiä toisilleen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sitä, miten tiimi kuvailee siihen kohdistuvaa kohtelua ja mitä nämä kuvaukset pitävät sisällään. Tiimin jaettuja näkemyksiä oikeudenmukaisuudesta kutsutaan oikeudenmukaisuuden ilmapiiriksi. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan, minkälaisia jaettuja näkemyksiä tiimin jäsenet muodostavat puheessaan oikeudenmukaisuudesta ja toisaalta, miten jäsenten kuvaukset eroavat toisistaan. Tutkielman teoreettisena taustana toimii oikeudenmukaisuuden ilmapiirin teoria. Teoriaa on aiemmin tutkittu lähinnä kvantitatiivisesti, minkä takia tämän tutkielman tarkoituksena on tuoda uusi näkökulma ilmiöön kvalitatiivisen tutkimuksen kautta. Aineistoa lähestytään näytenäkökulmasta, jossa aineistoa tarkastellaan näytteenä siitä, miten oikeudenmukaisuuden ilmapiiriä voidaan kuvata. Tutkimus ei täten kerro siitä, mitä oikeudenmukaisuuden ilmapiiri on aineiston ulkopuolisessa todellisuudessa, vaan mitä se voi olla tietynlaisessa kontekstissa. Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä yksilöhaastattelusta, jotka toteutettiin syksyllä 2016. Haastateltavat ovat samasta tiimistä ja työskentelevät palveluntuottajayrityksessä. Haastattelut tehtiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Aineisto on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen, jossa aineiston pohjalta muodostetaan oikeudenmukaisuuden ilmapiiriä kuvaavia luokkia. Muodostettujen luokkien lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, miten haastateltavat itse jäsentävät ja luokittelevat heihin kohdistuvaa kohtelua. Tuloksissa haastateltavat kohdistavat oikeudenmukaisuuskuvaukset kahteen tahoon, esimieheen ja organisaatioon. Esimiehen taholta tulevaa kohtelua kuvaillaan tasapuolisuuden, luottamuksen, tiimin puolustamisen, vuorovaikutuksen, läsnäolon ja palkitsemisen näkökulmasta. Organisaation taholta tulevaa kohtelua puolestaan kuvaillaan päätöksenteon, arvostuksen, organisaation ja tiimin välisen etäisyyden, tietämättömyyden, töiden resursoinnin ja epävarmuuden kautta. Kaikkia näitä kuvauksia ei ole teorioissa käsitelty oikeudenmukaisuuden ilmapiiriin kuuluvina käsitteinä. Tutkimus antaakin uutta näkökulmaa siihen, miten oikeudenmukaisuutta voidaan tarkastella. Kokonaisuudessaan eri kuvauksista nousee esille vuorovaikutuksen merkitys, sillä oikeudenmukaisuuden ilmapiirin voidaan nähdä rakentuvan sosiaalisesti. Monet kuvailut heijastavat sitä, ettei vuorovaikutusta ole riittävästi tiimin ja esimiehen tai tiimin ja organisaation välillä, eikä yhteistä ymmärrystä esimerkiksi päätöksenteosta ole muodostunut. Vuorovaikutuksen myötä jaettu näkemys oikeudenmukaisuuteen liittyvistä asioista voisi rakentua näiden eri toimijoiden välille. Olisikin hyvä, jos yleisesti huomioitaisiin eri tahojen välisen vuorovaikutuksen merkitys oikeudenmukaisuudesta keskusteltaessa.
Subject: oikeudenmukaisuus
oikeudenmukaisuuden ilmapiiri
tiimi
sisällönanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hyvonen_Sosiaalipsykologia.pdf 1.040Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record