Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen aikuissosiaalityön palvelutarpeenarvioissa sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen jälkeen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045465
Title: Ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen aikuissosiaalityön palvelutarpeenarvioissa sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen jälkeen
Author: Ahlman, Sari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045465
http://hdl.handle.net/10138/225239
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Sosiaalihuoltolain uudistus 2015 on tuonut laajalti muutoksia asiakkaan oikeusturvaan ja lisännyt hänen itsemääräämisoikeuttaan hoito- ja päätöksentekoprosesseissa. Lain uudistuksen myötä myös asiakkaan oikeutta päästä kiireellisesti palvelujärjestelmän piiriin on korostettu. Tämä on tarkoittanut asiakkaan tilanteen kartoituksen aloittamista viivytyksettä sosiaalityön ammattilaisen toimesta ja palveluprosessin aloittamista muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lain voidaan katsoa lisänneen asiakaslähtöisen työn toteutumista, jossa korostuvat asiakkaan etu sekä ennaltaehkäisevän työn merkitys. Tämän tutkimuksen pääpaino on asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaalityön dokumenteissa. Kohteena ovat Espoon aikuissosiaalityöhön saapuneet sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset ja yhteydenotot, jotka laadittiin ajalla 18.11.2015–8.11.2016. Kohderyhmäksi valikoituivat kaikki otanta-aikana 65 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat aikuissosiaalityön asiakkaat. Tutkimustehtävänä on tarkastella, miten lainsäädännön asettamat tavoitteet ja rajat ovat konkretisoituneet sosiaalityössä ja mikä merkitys juridisella ohjeistuksella on erityistä tukea tarvitsevien tuen tarpeisiin vastaamisessa. Aineisto koostuu aikuissosiaalityöhön saapuneista 44:stä sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoituksesta ja yhteydenotosta sekä 46:sta palvelutarpeenarviosta. Tutkimuksen lähestymistapa on sosiaalinen konstruktionismi ja institutionaalinen etnografia, joissa molemmissa korostuu sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta muodostunut todellisuus. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt laadulliseen tutkimusperinteeseen liittyvää sisällönanalyysiä. Keskeisiksi tutkimustuloksiksi itsemääräämisoikeuden tarkastelussa nousevat ikääntyneiden asiakkaiden toimintakyvyn puutteet. Suurella osalla toimintakyky on heikentynyt huomattavasti, joka vaikuttaa asiakkaan jokapäiväiseen selviytymiseen ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Toisena itsemääräämisoikeuden toteutumista rajoittavana tekijänä ovat vallitsevan palvelujärjestelmän jäykät toimintakäytänteet ja lain tulkittavuuden ongelmat harkintatilanteissa. Asiakastyössä asiakkaan itsemääräämisoikeutta rajoittavat lisäksi työn resurssointiin liittyvät seikat, kuten henkilökunnan riittämättömyys ja heidän kykynsä vastata asiakkaan tarpeisiin lain asettamissa rajoissa. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on yksi johtavista sosiaalityöntyön periaatteista. Tämä on nähtävissä selkeästi myös asiakastyön kirjauksissa. Sosiaalityöntekijät kunnioittavat asiakkaan itsemääräämisoikeutta mahdollisimman laajasti ja asiakaslähtöisesti palvelujärjestelmän rajoitteista ja ohjeistuksista huolimatta. Vaikka asiakkaan itsemääräämisoikeus on työn keskiössä, sosiaalityöntekijät joutuvat toisinaan rajaamaan asiakkaan oikeutta itsemääräämiseen. Nämä koskevat tilanteita, joissa asiakkaan toimintakyky on huomattavasti alentunut ja hänen kykynsä hahmottaa omaa tilannettaan on puutteellinen. Sosiaalityöntekijät joutuvat tällöin ammattieettisistä syistä tekemään päätöksiä turvatakseen asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden näiden vastustuksesta huolimatta.
Subject: Itsemääräämisoikeus
sosiaalihuoltolaki
sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset ja yhteydenotot
erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat
aikuissosiaalityö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ahlman_sosiaalityo.pdf 850.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record