Kiviaineshuolto ja geologisten muodostumien suojelu maakuntakaavoissa – Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225263

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_28_2017.pdf 16.21Mb PDF View/Open
Title: Kiviaineshuolto ja geologisten muodostumien suojelu maakuntakaavoissa – Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla
Author: Rintala, Jari
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2017
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2017
ISBN: 978-952-11-4872-9
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/225263
Abstract: Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella miten Varsinais-Suomen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntakaavoissa on huomioitu valtakunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumat ja pohjavesialueet sekä toisaalta maa-ainesten ottoalueet ja maakunnallisten POSKI-projektien alue-ehdotukset. Lisäksi selvitettiin maa-aineslupien sijoittumista suhteessa näihin alueisiin sekä niihin liittyviin maakuntakaavan aluevarauksiin ja ominaisuusmerkintöihin. Selvityksessä oli mukana lähes 1200 maa-ainesten ottamislupaa. Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa luvat olivat huomattavasti enemmän kalliokiviaineksen ottamiselle kuin Etelä-Karjalassa, jossa lähes 75 % ottamisluvista oli soralle ja hiekalle. Etelä-Karjalassa maa-aineslupien mahdollistamat keskimääräiset ottomäärät olivat myös selvästi pienimmät. Geologisten inventointiaineistojen ja maa-ainestenottoon varattujen alueiden huomioimisessa maakuntakaavoissa oli huomattavia eroja. Maakuntakaavat olivat myös ohjanneet maa-aineslupien sijoittumista vaihtelevasti. Arvokkaille kallioalueille ja valtakunnallisen harjujensuojeluohjelmaan kuuluville alueille ei sijoittunut kuin muutamia maa-aineslupia. Sen sijaan, etenkin Varsinais-Suomen alueella, osassa maakuntakaavojen arvokkaita harjualueita ja pohjavesialueita sijaitsi paljon maa-ainesten ottoalueita. Maakuntakaavoissa osoitetut maa-ainesten ottoalueet (EO-alue) olivat ohjanneet maa-aineslupien sijoittumista korkeintaan tyydyttävästi.
Subject (yso): kiviaines
maa-aineksen otto
maa-aineslaki
kaavoitus
maakuntakaavoitus
geologia
kalliot
harjut
pohjavesialueet
Varsinais-Suomi
Kymenlaakso
Etelä-Karjala


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record