Vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225281
Title: Vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset
Alternative title: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen 4H-liitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Punainen Risti
Author: Laasanen, Juhani
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2011
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 70
ISBN: 978-952-10-6480-7
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/225281
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja laskea neljän valtakunnallisen järjestön piirissä tehdyn vapaaehtoistyön arvo ja kansantaloudellinen vaikutus. Tutkimuksen peruskysymys on, mikä olisi järjestöissä suoritetun vapaaehtoistyön kansantaloudellinen vaikutus ja merkitys verrattuna siihen, että vastaava toiminta tapahtuisi julkisen sektorin toimesta ja siitä maksettaisiin asianomaisilla toimialoilla suoritettu palkkakorvaus. Tutkimuksen kohteena ovat neljä OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöä, jotka ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK), Suomen 4H-liitto (4 H) ja Suomen Punainen Risti (SPR). Tutkimuksessa sovelletaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kehitettyä alueellisen yleisen tasapainon (CGE) simulointimallia, jossa ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”. Järjestöjen vapaaehtoistyön rahallisen arvon ja kansantaloudellisen vaikutuksen laskemiseksi tarvittavat perustiedot ovat vuosittainen työtuntimäärä ja toiminnan kokonais- tai palkkauskustannukset, josta lasketaan vapaaehtoistyön keskimääräinen tuntihinta. Järjestöjen vapaaehtoistyön taloudellista volyymiä koskevat parametrit syötetään malliin, joka saa aikaan shokkivaikutukseksi kutsutun muutoksen mallissa mukana olevissa tunnusluvuissa asianomaisilla toimialoilla. Shokkivaikutus eli vapaaehtoistyön kansantaloudellista vaikutusta kuvaava euromääräinen arvo saadaan esiin mallin tuottaman tuloksen ja alkuperäisen tilanteen erotuksena. Vapaaehtoistyön kansantaloudellisen vaikutuksen laskennassa on perusolettamuksena, että tehtävät siirtyisivät julkisen sektorin (esimerkiksi terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, koulutus) hoidettavaksi. Tämä on laskentaa varten tehty teoreettinen olettamus. Tätä varten laskennassa tarvitaan myös julkisen sektorin verrokkitoimialalla tehtyjen työtuntien määrä ja sille laskettu tuntihinta. RegFin-mallin laskentatuloksena saadaan esiin vapaaehtoistyön kustannusrasitus yhteiskunnalle, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät. Tulokset osoittavat vapaaehtoistyön tuottaman säästön yhteiskunnalle, kun tehtävät hoidetaan järjestöjen vapaaehtoistyönä. Tätä voidaan kutsua järjestöjen vapaaehtoistyön kansantaloudelliseksi vaikutukseksi. Tutkimusta varten tarvittavat tiedot saatiin järjestöiltä osaksi sähköpostikyselyn ja järjestöjen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen avulla sekä järjestöjen omista dokumenteista. Tutkimustiedot ovat vuodelta 2009. Tutkimuksen kohteena olevien järjestöjen vapaaehtoistyön vuosittainen työmäärä ja siitä laskettu tuntihinta ovat seuraavat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Vapaaehtoistyön tuntimäärä oli 916 700 tuntia ja keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 1,55 euroa. Suomen 4H-liitto: Vapaaehtoistyön tuntimäärä oli noin 320 000 tuntia ja keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 2,13 euroa. Suomen Punainen Risti: Vapaaehtoistyön tuntimäärä oli noin 2 064 000 tuntia ja keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 2,94 euroa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö: Vapaaehtoistyön tuntimäärä oli noin 7 419 000 tuntia ja keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 1,68 euroa. RegFin-mallin laskennan lopputulokset on ilmoitettu luottamusvälinä, joka tarkoittaa 95 %:n todennäköisyyttä sille, että vapaaehtoistyön euromääräiset vaikutukset on saatujen tulosten mukaisella vaihteluvälillä. Tulosten mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaaehtoistyön kansantaloudellinen vaikutus on 5 %:n riski huomioon ottaen 9–15 miljoonaa euroa ja keskiarvo noin 12 miljoonaa euroa. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyön kansantaloudellinen vaikutus on 28–45 miljoonaa euroa ja keskiarvo noin 36 miljoonaa euroa. Suomen 4H-liiton vapaaehtoistyön kansantaloudellinen vaikutus on 3–5 miljoonaa euroa ja keskiarvo noin 4 miljoonaa euroa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön vapaaehtoistyön kansantaloudellinen vaikutus on 60–97 miljoonaa euroa ja keskiarvo noin 79 miljoonaa euroa. Tutkimuksen kohteena olevan neljän järjestön vapaaehtoistyön euromääräinen arvo ja kansantaloudellinen vaikutus on yhteensä 101–163 miljoonaa euroa. Keskiarvo on noin 132 miljoonaa euroa. Vapaaehtoistyön rahallinen arvo on huomattava ja korostaa järjestöjen vapaaehtoistyön merkitystä yhteiskunnassa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja70.pdf 222.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record