Kainuun erikoissairaanhoidon aluetaloudelliset vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225292
Title: Kainuun erikoissairaanhoidon aluetaloudelliset vaikutukset
Author: Törmä, Hannu; Laasanen, Juhani; Määttä, Susanna
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2011
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 72
ISBN: 978-952-10-6482-1
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/225292
Abstract: Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on muutospaineen alla. Palveluita halutaan keskittää laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden takaamiseksi. Yksi ehdotettu muutos palveluiden järjestämiseen on keskittää peruspalvelut 40-60 sote-alueelle ja vaativa erikoissairaanhoito viidelle erityisvastuualueelle. Ehdotuksen toteutuminen tarkoittaisi Kainuun erikoissairaanhoidon osalta paikallisen toiminnan merkittäviä supistuksia ja maakunnan ulkopuolelta ostettavien palveluiden merkittävää kasvua. Potilaat saisivat hoitopalvelut kuten ennenkin kuntien maksamina, mutta merkittävä määrä työpaikkoja menetettäisiin. Tämän tutkimuksen avulla pyritään varautumaan erikoissairaanhoidon tulevaisuuden eri vaihtoehtoihin. Tutkimuksessa on selvitetty Kainuun erikoissairaanhoidon alue- ja kunnallistaloudellisia vaikutuksia maakuntaan, sosiaali- ja terveystoimialaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntiin. Vaikutuksia tarkasteltiin kolmen eri tulevaisuuden skenaarion kautta. Ensimmäisessä skenaariossa erikoissairaanhoidon kehittämisen oletettiin jatkuvan nykyisen suunnitelman mukaisesti, toisessa osan toiminnoista oletetaan siirtyvän muualle, mutta peruserikoissairaanhoidon jäävän Kainuuseen, ja kolmannessa erikoissairaanhoidon oletetaan loppuvan kokonaan. Laskelmat suoritettiin Ruralia-instituutissa kehitetyllä alueellisella yleisen tasapainon RegFin-simulointimallilla. Peruserikoissairaanhoidon jääminen Kainuuseen tarkoittaisi, että erikoissairaanhoidon palveluita ostettaisiin vuosittain noin 48 miljoonalla eurolla Kuopion ja/tai Oulun yliopistollisista sairaaloista. Erikoissairaanhoidon kokonaan menettämisen tapauksessa palveluita ostettaisiin mahdollisesti jopa 103 miljoonalla eurolla joka vuosi. Erikoissairaanhoidon paikallisten toimintojen supistaminen muun muassa heikentäisi palveluiden saavutettavuutta, vaarantaisi potilasturvallisuuden, lisäisi kuljetuskustannuksia ja aiheuttaisi henkisen pääoman menetystä muuttoliikkeen myötä. Lisäksi tutkituilla tulevaisuuden kuvilla olisi merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Sosiaali- ja terveystoimialalla paikallisten palveluiden määrä sekä työvoiman kysyntä laskisivat huomattavasti, jos toimintoja karsittaisiin. Kainuun aluetalouteen erikoissairaanhoidon supistaminen vaikuttaisi etenkin palveluiden vähentymisenä sekä työllisyyden ja ostovoiman heikkenemisenä. Työllisyys vähenisi 210 henkilötyövuodella vuodesta 2009, jos ainoastaan peruserikoissairaanhoito jäisi Kainuuseen, ja 540 henkilötyövuodella, jos erikoissairaanhoito menetettäisiin kokonaan. Vaikutukset Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin jäisivät hyvin pieniksi, vaikka Kainuun menetykset olisivat huomattavia. Kainuun verotulot puolestaan vähenisivät merkittävästi, mikä lisäisi kuntien painetta nostaa veroprosenttiaan. Pahimmassa tapauksessa kunnallisveroasteen nostotarve olisi 1,9 prosenttiyksikköä, jotta menetykset verokertymissä tulisivat kompensoiduksi. Tutkimuksen tulosten perusteella Kainuun erikoissairaanhoidon supistaminen ja etenkin sen menettäminen olisi maakunnalle hyvin epäsuotuisa vaihtoehto, sillä seurauksena olisi merkittäviä laadullisia, alue- ja kunnallistaloudellisia menetyksiä. Sopeutuminen tilanteeseen olisi haastavaa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja72.pdf 1.405Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record