Euroopan unionin rajoilla - Euroopan naapuruuspolitiikka, ulkoistetut rajat ja henkilöiden laiton liikkuvuus

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272871
Title: Euroopan unionin rajoilla - Euroopan naapuruuspolitiikka, ulkoistetut rajat ja henkilöiden laiton liikkuvuus
Author: Vihiniemi, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Thesis level: master's thesis
Abstract: Euroopan naapuruuspolitiikka (ENP) on Euroopan unionin (EU) tapa tehdä yhteistyötä sen lähinaapurimaiden kanssa tarkoituksena tukea naapurimaiden rauhanomaista uudistusta ja kehitystä sekä toisaalta välttää uusia jakolinjoja. Työssä tarkastellaan miten aineistossa tuodaan esiin rajat, rajalinjat ja valvonta varsinkin suhteessa laittomaan liikkuvuuteen, sekä onko linja tämän suhteen ollut johdonmukainen vai onko se muuttunut. Aineistosta haetaan komission näkökulmaa ns. 'linnake-ajatukseen' ja rajojen tiukentamiseen tai avaamiseen. Tutkimuskysymys on: Mitä velvoitteita rajojen suhteen ENP-maille asetetaan laittoman liikkuvuuden suhteen? Tarkasteltavina ovat komission tiedonannot vuodesta 2001 vuoteen 2012 rajattuina käsittelemään naapuruuspolitiikkaa, muuttoliikettä sekä rajaturvallisuutta. Analyysimenetelmänä on dokumenttiaineistoon pureutuva sisällönanalyysi, jossa on käytetty hyödyksi dokumenttianalyysia ja analyyttista lukemista. Teoriaperusta tulee geopolitiikasta, joka osuu vahvasti yksiin naapuruuspolitiikan lisäksi rajojen ja liikkuvuuden kanssa. Kun vaikutusvaltaa käytetään oman maantieteellisen yhteisön eduksi, voidaan puhua geopolitiikasta. Kriittisessä geopolitiikassa tutkitaan miten maailma on poliittisessa toiminnassa kuvattu, kartoitettu ja hallittu. Eurooppaa on vaikea rajata maantieteellisesti, lisäksi perinteiset rajat näyttävät muuttuvan. Sisäisiä rajoja ei varsinaisesti enää ole ja ulkorajoja, tai niiden tehtäviä, ulkoistetaan naapurimaihin. Eurooppalaisessa rajapolitiikassa on kyse liikkumisen hallinnasta ja siirtolaisten reittien ohjaamisesta. Luvattomien muuttovirtojen pysäyttäminen on kuitenkin vaikeaa. Tapa, jolla henkilö saapuu EU:hun, vaikuttaa suoraan hänen oikeuksiinsa. Huomattava osa laittomasti oleskelevista henkilöistä tulee laillisesti maahan voimassaolevalla viisumilla tai viisumivapaassa järjestelmässä, mutta jää sallittua kauemmaksi ajaksi tai muuttaa oleskelutarkoitusta ilman viranomaisten lupaa. EU pyrkii yhteistyöhön naapurivaltioiden kanssa maahanmuutto ja turvapaikka-asioissa. Sopimussuhteet ovat tärkeitä liikkuvuuden kannalta. EU solmi useimpien naapuruuspolitiikan kohdemaiden kanssa assosiaatio- tai kumppanuus- ja yhteistyösopimukset 2000-luvun vaihteessa. Kumppanuus naapuruuspolitiikan puitteissa voidaan nähdä eräänlaisten sisäkkäisten ja limittäisten kehien uloimpana alueena, missä EU pyrkii toimimaan. Alueet näkyvät hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, milloin vahvemmin, milloin heikommin riippuen kehän sisäkkäisyydestä. Rajojen hämärtyminen (tai hämärtäminen) antaa EU:lle voimakkaampana toimijana mahdollisuuden puuttua naapurin alueella tapahtuviin toimiin. Suuntauksena on muuttoliikkeen valvonnan siirtäminen kolmansiin maihin. Vuoropuhelu kolmansien maiden kanssa korostuu laittoman maahanmuuton estämisessä. EU haluaa, että laittoman maahanmuuton syihin puututaan jo lähtömaissa. Rajojen suhteen komissio painottaa yhteistyötä erityisesti kontrolloinnissa. Yhdeksi naapuruuspolitiikan painopisteeksi on nostettu raja-alueyhteistyön korostaminen maa- ja merirajoilla. EU asettaa laittoman liikkuvuuden suhteen ENP-maille velvoitteita naapuruuspolitiikan ehdollisuuden kautta; rajavalvonta, liikkuvuuden kontrolli, takaisinottosopimukset sekä siirtolaisten pysäyttäminen jo lähtömaahan ja kauttakulun estäminen. ENP:n linja rajojen ulkoistamisen osalta on ollut johdonmukainen ja pitkäjänteinen, mutta samalla se on hioutunut tarkemmaksi ja tätä kautta saanut enemmän painoarvoa tukien ja avun suuntaamisessa. Euroopan linnake on voimissaan, mutta ulkoistettuna; EU on ENP:n avulla siirtänyt linnakkeen ulkorajat kauemmas EU valtioiden rajoista. Linnaketta on voitu purkaa EU:n rajoilta sitä mukaa kun sitä on rakennettu ENP-maiden ulkorajoille.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201703272871
http://hdl.handle.net/10138/225714
Date: 2014
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record