Tässä gradussa tutkitaan ei-modaalista indikatiivia säädöskielessä : Modaaliainesta vailla olevan indikatiivin tehtävät lakitekstissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710125528
Title: Tässä gradussa tutkitaan ei-modaalista indikatiivia säädöskielessä : Modaaliainesta vailla olevan indikatiivin tehtävät lakitekstissä
Author: Attila, Eeva
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710125528
http://hdl.handle.net/10138/225778
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Abstract: Tutkin työssäni, millaisia funktioita ei-modaalisella indikatiivilla on modernissa säädöskielessä, sekä modaalisuusvalinnan ja erilaisten oikeusnormityyppien välistä yhteyttä. Aineistonani käytän neljää keskipitkää ja uutta, keskenään eri hallinnonaloilta olevaa lakia. Työ kuuluu tekstintutkimuksen alaan ja on luonteeltaan deskriptiivinen ja kvalitatiivinen. Säädöskielen modaalisuusvalintoja tutkiessani hyödynnän systeemis-funktionaalista kielioppia, muun muassa sen ajatusta kielen kolmesta metafunktiosta, ja ilmausten performatiivisuutta tutkiessani J. L. Austinin performatiivisuusteoriaa. Jaan ei-modaalisen indikatiivin funktiot aineiston esiintymien perusteella prototyyppiseen väittävään funktioon, direktiiviseen funktioon ja performatiiviseen funktioon. Lisäksi jaan oikeus-normit oikeustieteessä vakiintuneella tavalla niin kutsuttuihin konstitutiivisiin ja käyttäytymisnormeihin, minkä lisäksi erotan omaksi ryhmäkseen lain johtolauseen ja voimaantulosäännöksen. Tutkimukseni osoittaa, että ei-modaalisen indikatiivin funktio on yhteydessä oikeusnormin tyyppiin: konstitutiivisissa normeissa ei-modaalinen indikatiivi toimii väittävässä funktiossa, käyttäytymisnormin niin sanotussa oikeusseuraamusosassa direktiivisessä ja oikeustosiseika-tossa väittävässä funktiossa sekä lain johtolauseessa ja voimaantulosäännöksessä performatiivisessa funktiossa. Ei-modaalinen indikatiivi voidaan myös ymmärtää samanaikaisesti direktiivi-seksi ja väittäväksi, mikä johtuu säädöskielen performatiivisesta, oikeustodellisuutta luovasta luonteesta. Ei-modaalisen indikatiivin direktiiviselle käytölle modaali-ilmauksen asemesta on löydettävissä useita selittäviä tekijöitä, esimerkiksi subjekti reemassa -tyyppinen informaatiorakenne, joka ei salli velvoittaville ilmauksille tyypillisen nesessiivirakenteen käyttöä. Säädöskielen modaalisuusvalinnan voidaan havaita olevan yhteydessä erityisesti interpersoonaiseen metafunktioon mutta myös ideationaaliseen ja tekstuaaliseen metafunktioon.
Subject: modaalisuus
indikatiivi
säädöskieli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Attila_Eeva_Pro gradu_2017.pdf 974.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record