English as a Lingua Franca in Intercultural Relationships : Interaction, Identity, and Multilingual Practices of ELF Couples

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3705-0
Title: English as a Lingua Franca in Intercultural Relationships : Interaction, Identity, and Multilingual Practices of ELF Couples
Author: Pietikäinen, Kaisa Sofia
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-11-10
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3705-0
http://hdl.handle.net/10138/225905
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation investigates English as a lingua franca (ELF) in intercultural romantic relationships. The study attempts to unveil how ELF couples succeed in lingua franca communication: What do their interactions reveal about their pragmatic strategies concerning multilingualism, understanding, and silence, and how do they view their language identity? The data consists of 9h 9min of semi-structured interviews from six couples and 24h 15min of naturally occurring conversations recorded by seven couples. I use conversation analysis (CA) throughout, although the interview data has also undergone content analysis. The results concerning multilingual practices indicate that ELF couples utilise their multilingual repertoires frequently and for a range of interactional purposes, but also for no apparent reason. This implies that translanguaging within the speakers’ shared range diminishes in interactional value over time and becomes a habituated part of the “couple tongue”. The frequency of misunderstanding in ELF couple talk is generally in line with previous findings in ELF, but the closeness of the partners is a factor which both helps them understand each other, yet also causes misunderstandings because they expect to understand each other so easily. ELF couples use a vast array of understanding-enhancing practices similarly to ELF speakers in other contexts, but they also resort to extra-linguistic means such as drawing and onomatopoeia. The ELF couple identity is negotiated and shaped by their shared experiences over time. In this shaping process, the languages the couples use, including but not limited to English, become meaningful as the core around which the shared practice is built. ELF couples identify as English-speaking couples, but multilingualism is also present in their everyday life in their language practices at home and with the surrounding community. In their conflict interactions, ELF couples orient to noticeable silences as indicating troubles extending beyond disagreements. In addition to indicating a strong disagreement, withholding a response at a transition-relevance place is treated as marking avoidance of self-incrimination, resisting an inappropriate change-of-footing, taking offence, or unsuccessful persuasion. Applying CA to investigating turns that follow noticeable silences is found to be an effective methodology for examining the local inferences of noticeable silences. In sum, the findings imply that contextual factors such as the intimacy of ELF speakers and their shared history affects their pragmatic strategies; e.g., speakers in family contexts translanguage more freely and use more varied pre-emptive practices to avoid problems of understanding than ELF speakers in more transient contexts. Also, ELF partners identify as English speakers in their own right, and their naturally occurring talk is found to be valid for conversation analytic inquiry of interaction proper. The dissertation attempts to stimulate mutual understanding between ELF research, multilingualism, and CA.Tämä tutkimus käsittelee englantia lingua francana (ELF) parisuhteissa, joissa puolisoilla on kummallakin eri äidinkieli. Pyrin selvittämään miten ELF-pariskunnat käyttävät vierasta kieltä pitkäaikaisen parisuhteen pääkielenä. Mitä puolisoiden vuorovaikutus kertoo heidän kommunikaatiokäytänteistään koskien monikielisyyttä, ymmärtämistä ja hiljaisuutta, ja miten pariskunnat kuvailevat kieli-identiteettiään? Käytän aineistona 9h 9min haastatteluja sekä 24h 15min parien itse keräämiä arkikeskusteluita. Metodina tutkimuksessa on käytetty keskustelunanalyysiä, mutta haastattelujen osalta myös sisältöanalyysiä. Tutkimus osoittaa, että ELF-pariskunnat käyttävät monikielisiä repertuaarejaan usein sekä erinäisiin vuorovaikutuksellisiin tarkoituksiin että myös näennäisesti ilman syytä. Tämä osoittaa, että kielenvaihdon merkityksellisyys vähenee ajan myötä sen tullessa totutuksi osaksi pariskunnan kieltä. Väärinymmärrysten määrä ELF-pariskuntien keskusteluissa on samaa luokkaa muiden ELF-kontekstien kanssa. Parien läheisyys sekä auttaa heitä ymmärtämään toisiaan että aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia, sillä he odottavat ymmärtävänsä toisiaan niin hyvin. ELF-pariskunnat käyttävät samanlaisia ymmärtämistä helpottavia käytänteitä kuin muutkin ELF-puhujat, mutta lisäksi he turvautuvat mm. kielen ulkopuolisiin keinoihin kuten piirtämiseen ja onomatopoeettisiin ilmaisuihin. Pariskuntien identiteetti muodostuu ajan myötä jaettujen kokemusten kautta. Tässä prosessissa myös ne kielet, joita pari käyttää, tulevat merkitykselliseksi osaksi parin kieli-identiteettiä. Tämä koskee englantia mutta myös monikielisyyttä. Monikielisyys onkin läsnä heidän arjessaan sekä kotona että ympäröivän yhteiskunnan kanssa kommunikoidessa. Riitatilanteissa parit suhtautuvat "havaittavien hiljaisuuksien", eli puheenvuorosta vuorojen välisessä siirtymässä pidättäytymisten ilmentävän ongelmia, mutta nämä ongelmat eivät rajoitu vain huomattaviin ristiriitoihin. Muita tällaisia ongelmia ovat sellaisen vastauksen välttäminen, joka ilmentää syyllisyyttä, asiaankuulumattoman humoristisen tunnelmanvaihdoksen vastustaminen, loukkaantumisen osoittaminen sekä sen osoittaminen, että vastapuolen argumentointi ei ole vakuuttanut. Hiljaisuuden jälkeisten vuorojen analysointi keskustelunanalyysin keinoin osoittautui hyväksi menetelmäksi hiljaisuuden merkityksellisyyden selvittämiseen. Löydökset osoittavat, että kontekstilla on merkitystä pragmaattisten keinojen kehityksessä: ELF-kodeissa vaihdetaan kieltä vapaammin ja käytetään moninaisempia ymmärtämistä helpottavia käytänteitä kuin ohimenevissä tai virallisemmissa ELF-konteksteissa. ELF-parit identifioituvat englanninkielisiksi pariskunniksi, ja heidän keskusteluaineistonsa osoittautuu sopivan myös perinteisenlaiseen keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen. Tutkimus pyrkii täten solmimaan yhteyksiä ELF-tutkimuksen, monikielisyyden sekä keskustelunanalyysin välille.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Englisha.pdf 1.379Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record