Tunnistatko infantiilispasmit? : nopea hoidon aloitus voi parantaa ennustetta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225959

Citation

Leivonen , S , Peltola , M & Gaily , E 2016 , ' Tunnistatko infantiilispasmit? nopea hoidon aloitus voi parantaa ennustetta ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 19 , Sivut 1377-1382 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL192016-1377.pdf >

Title: Tunnistatko infantiilispasmit? : nopea hoidon aloitus voi parantaa ennustetta
Author: Leivonen, Susanna; Peltola, Maria; Gaily, Eija
Contributor organization: Lastenklinikka
Lastenneurologian yksikkö
Clinicum
Kliinisen neurofysiologian yksikkö
Diagnostis-terapeuttinen osasto
HUS Lasten ja nuorten sairaudet
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/225959
Abstract: Infan­tii­lis­pas­mioi­reyh­tymä on etio­lo­gialtaan hete­ro­gee­ninen, ime­väi­siässä al­kava epi­lepsia. Tyypil­linen koh­taus on infan­tii­lis­pas­mi­sarja, mut­ta myös yksit­täisiä spas­meja tai muun­laisia koh­tauksia voi esiintyä. Oireyh­tymään liit­tyy kehi­tyksen pysäh­ty­minen tai taantu­minen, jo­ka voi al­kaa jo en­nen klii­nisten spasmien havait­se­mista. Infan­tii­lis­pas­meja tai kehi­tyksen hidas­tu­mista epäil­täessä lap­si tu­lee lä­hettää kiireel­li­sesti jatko­tut­ki­muksiin lasten­neu­ro­lo­giseen yk­sikköön. Yli puo­lella poti­laista spasmien etio­logia sel­viää esi­tie­tojen, sta­tuksen ja ai­vojen magneet­ti­ku­vauksen avulla. Etio­lo­gialla ja no­pealla asian­mu­kaisen hoi­don aloi­tuk­sella on merki­tystä en­nusteen kan­nalta.
Subject: Spasms, Infantile
+diagnosis
+therapy
Epilepsy
Brain
+physiopathology
Infant
3123 Naisten- ja lastentaudit
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tunnistatko_infantiilispasmit.pdf 1.999Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record