Tunnistatko infantiilispasmit? : nopea hoidon aloitus voi parantaa ennustetta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lastenklinikka fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Kliinisen neurofysiologian yksikkö fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Clinicum fi
dc.contributor.author Leivonen, Susanna
dc.contributor.author Peltola, Maria
dc.contributor.author Gaily, Eija
dc.date.accessioned 2017-10-20T21:10:09Z
dc.date.available 2021-10-20T02:45:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Leivonen , S , Peltola , M & Gaily , E 2016 , ' Tunnistatko infantiilispasmit? nopea hoidon aloitus voi parantaa ennustetta ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 19 , Sivut 1377-1382 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL192016-1377.pdf > en
dc.identifier.issn 0039-5560
dc.identifier.other PURE: 70114575
dc.identifier.other PURE UUID: 09984273-0b4d-4385-932b-39645a3b8680
dc.identifier.other RIS: urn:6C8AD9BD3EA2DF3C55B81EE7B9586DBA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/225959
dc.description.abstract Infan­tii­lis­pas­mioi­reyh­tymä on etio­lo­gialtaan hete­ro­gee­ninen, ime­väi­siässä al­kava epi­lepsia. Tyypil­linen koh­taus on infan­tii­lis­pas­mi­sarja, mut­ta myös yksit­täisiä spas­meja tai muun­laisia koh­tauksia voi esiintyä. Oireyh­tymään liit­tyy kehi­tyksen pysäh­ty­minen tai taantu­minen, jo­ka voi al­kaa jo en­nen klii­nisten spasmien havait­se­mista. Infan­tii­lis­pas­meja tai kehi­tyksen hidas­tu­mista epäil­täessä lap­si tu­lee lä­hettää kiireel­li­sesti jatko­tut­ki­muksiin lasten­neu­ro­lo­giseen yk­sikköön. Yli puo­lella poti­laista spasmien etio­logia sel­viää esi­tie­tojen, sta­tuksen ja ai­vojen magneet­ti­ku­vauksen avulla. Etio­lo­gialla ja no­pealla asian­mu­kaisen hoi­don aloi­tuk­sella on merki­tystä en­nusteen kan­nalta. en
dc.format.extent 6
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Suomen lääkärilehti
dc.relation.uri http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL192016-1377.pdf
dc.rights en
dc.subject Spasms, Infantile en
dc.subject +diagnosis en
dc.subject +therapy en
dc.subject Epilepsy en
dc.subject Brain en
dc.subject +physiopathology en
dc.subject Infant en
dc.subject 3123 Naisten- ja lastentaudit en
dc.title Tunnistatko infantiilispasmit? : nopea hoidon aloitus voi parantaa ennustetta fi
dc.type Katsausartikkeli
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tunnistatko_infantiilispasmit.pdf 1.999Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record