Maallikkohypnoosiin liittynyt akuutti skitsofreenistyyppinen psykoosi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/225960

Citation

Lauerma , H & Oksanen , J K 2016 , ' Maallikkohypnoosiin liittynyt akuutti skitsofreenistyyppinen psykoosi ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 19 , Sivut 1384-1385 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL192016-1384.pdf >

Title: Maallikkohypnoosiin liittynyt akuutti skitsofreenistyyppinen psykoosi
Author: Lauerma, Hannu; Oksanen, Jorma K.
Contributor organization: Clinicum
Psykiatrian osasto
HUS Psykiatria
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 2
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/225960
Abstract: Vaik­ka hyp­noosia pi­detään var­sin haitat­to­mana hoito­muo­tona, kirjal­li­suu­dessa on ku­vattu sen varo­mat­tomaan käyt­töön liitty­neitä kompli­kaa­tioita, ku­ten disso­sia­tii­visia ja lyhyt­kes­toisia psy­koot­tisia ti­loja. Yli 50-vuotiaan aiem­min ter­veen ja työelä­mässä menes­tyneen nai­sen akuutti skit­sof­ree­nis­tyyp­pinen ­psy­koot­tinen häi­riö al­koi varo­mat­to­masti käy­tetyn maallik­ko­hyp­noosin yhtey­dessä. Po­tilas ko­keili sel­laista ensim­mäistä ker­taa, ja hä­nen koke­mansa hallu­si­naatiot ja harha­luulot liit­tyivät yksi­nomaan hyp­noosiin. Po­tilaan oi­reistoon liit­tyi vaaral­lisia piir­teitä, ku­ten har­haääniä, jot­ka kehot­tivat hän­tä riski­käyt­täy­ty­miseen liiken­teessä. Ly­hyen sairaa­la­hoidon jäl­keen po­tilas voi seuran­nassa hy­vin. Hyp­noosia tu­lisi käyt­tää vain valvo­tusti tervey­den­huol­lossa.
Subject: Hypnosis
Schizophrenia
+etiology
3124 Neurologia ja psykiatria
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maallikkohypnoosiin_liittynyt.pdf 214.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record