Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor.author Matilainen, Riitta
dc.date.accessioned 2017-10-23T10:14:11Z
dc.date.available 2017-11-08 fi
dc.date.available 2017-10-23T10:14:11Z
dc.date.issued 2017-11-18
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3282-6 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/226022
dc.description.abstract Gambling is a ubiquitous phenomenon in Finland although only a less than a century ago lotteries in goods were the only legal form of gambling. This research explains this change. The focus of the research is on legal, commercialized gambling and on recreational gamblers instead of problem gambling or problem gamblers, because the field of gambling studies has traditionally focused on problematic aspects of gambling. The time period of the study stretches from the nineteenth century to the twenty-first one, but the focus is mostly on the twentieth century. The research question is multifaceted. The research focuses on the question of the cultural, social, and historical place of a phenomenon understood as gambling in a certain time-spatial context. The research asks how gambling and discourses and practices related to it have become to what they are and how they are experienced today: Why and how was gambling tamed to be part Finnish way of life; what has been gambling’s social, cultural, and economic significance to its practitioners, and what can research done on gambling tell about the history and changes of the Finnish society in the period? The objective of the study is to historicize gambling’s place by researching discourses and practices related to the ensemble understood as gambling from the theoretical perspective of Michel Foucault’s dispositif. To answer these questions a variety of qualitative data has been used. The idea has been to explore the ensemble understood as gambling from the perspectives of production (the regulation of gambling, gambling operators, technological changes affecting gambling), and consumption (the gamblers). The data include contemporary official memorandums, newspaper and magazine articles, archive material by two Finnish gambling monopolies Veikkaus and RAY, various collections of oral history data, Finnish fiction, and auto-ethnographic observations. The main method of the research is historical approach, which means using diverse and fragmented sources with a commitment to their relevance, reliability and validity and to different longitudinal and qualitative methods that recognize the possibility of change. The research results show that the history of Finnish gambling can be formulated into three dispositifs: prohibition dispositif, common good dispositif, and risk dispositif. These dispositifs describe solutions to the "problem" of gambling that are contingent upon the socio-temporal circumstances of the Finnish society. The dispositifs reveal how gambling has been understood, practiced, and regulated in certain periods, and they are also indicators of the change concerning gambling that has taken place in Finland. It is argued that in an international comparison, gambling in Finland was both legalised and tamed quite early and exceptionally successfully. Especially the Finnish state has had a quite unique role in taming gambling: Gambling defined good citizen-ship and the state actively promoted it in many ways decades earlier than similar processes were underway in Anglophonic countries. The theoretical ambition has been to take part in the international discussion in the field of gambling studies regarding gambling’s historical place, taming processes and gambling as consumption in Western societies in the nineteenth, twentieth and twenty-first centuries, and to give an example of the usefulness of the concept of dispositif, and demonstrate both the value of comparative approach and of oral history data for the field of gambling studies. en
dc.description.abstract Ajanvieterahapelaamisen tuottaminen ja kuluttaminen 1900-luvun Suomessa Rahapelaaminen on nykyään läsnä kaikkialla suomalaisessa arkielämässä, vaikka vain alle sata vuotta sitten tavara-arpajaiset olivat ainoa laillinen rahapelaamisen muoto. Väitöstutkimus selittää tätä muutosta. Tutkimus keskittyy lailliseen ja kaupallistettuun ajanvieterahapelaamiseen sekä ei-ongelmallisiin rahapelaajiin. Aikaisemmassa tutkimuksessa painopiste on ollut rahapeliongelmissa ja rahapeliongelmaisissa. Tutkimuksen aikajänne on 1800-luvulta nykypäivään, mutta siinä keskitytään lähinnä 1900-lukuun. Tutkimuskysymys on monitahoinen. Tutkimuksessa kysytään mikä on rahapelaamiseksi ymmärretyn ilmiön kulttuurinen, sosiaalinen ja historiallinen paikka tietyssä ajassa ja paikassa (tässä tapauksessa suomalaisessa yhteiskunnassa 1800–2000-luvuilla). Miten rahapelaamisesta ja siihen liittyvistä diskursseista ja käytännöistä on tullut sitä mitä ne ovat nykyään ja sitä miten ne nykyään koetetaan? Miksi ja miten rahapelaaminen kesytettiin ja kesyyntyi osaksi suomalaista elämänmenoa? Mikä on ollut rahapelaamisen sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen merkitys sen harjoittajille? Mitä rahapelaaminen voi kertoa suomalaisen yhteiskunnan historiasta ja muutoksista? Tavoitteena on Michel Foucault’n dispositiivi-käsitettä apuna käyttäen tutkia rahapelaamiseen liittyviä diskursseja ja käytäntöjä. Tutkimuskysymyksiin vastataan laadullisen aineiston avulla. Rahapelaamisilmiötä tutkitaan niin rahapelaamisen tuottamisen (rahapelaamisen sääntely, rahapelioperoijat, rahapelaamisen teknologiset muutokset) kuin rahapelaamisen kuluttamisenkin kannalta (rahapelaajat). Aineistoina on käytetty komiteanmietintojä, sanomalehti- ja aikakauslehtiartikkeleita, Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) arkistomateriaaleja, erilaisia muistitietokokoelmia, suomalaista kaunokirjallisuutta sekä auto-etnografista havainnointia. Päämetodina on historiallinen näkökulma, jossa käytetään erityyppisiä ja usein myös sirpaloituneita lähteitä, ja kiinnitetään huomioita lähteiden relevanssiin, luotettavuuteen ja paikkaansapitävyyteen. Käytetyt pitkittäis- ja laadulliset metodit mahdollistavat muutoksen tutkimisen. Tutkimuksen tuloksena suomalaisen rahapelaamisen historia voidaan jakaa kolmeen dispositiiviin: kieltolakidispositiiviin, yhteisen hyvän dispositiiviin ja riskidispositiiviin. Nämä dispositiivit kuvaavat miten eri aikoina ja eri tilanteissa suomalaisessa yhteiskunnassa on vastattu rahapeli-ilmiön aiheuttamaan ”ongelmaan”. Dispositiivit paljastavat miten rahapelaamista on ymmärretty, harjoitettu ja säännelty eri aikoina. Dispositiivit kertovat myös suomalaisen rahapelaamisen muutoksesta. Kansainvälisessä vertailussa rahapelaaminen laillistettiin ja kesytettiin Suomessa ajallisesti melko varhain ja poikkeuksellisen onnistuneesti. Erityisesti Suomen valtiolla on ollut ainutlaatuinen rooli rahapelaamisen kesyttämisessä: Rahapelaamisesta tuli hyvän kansalaisuuden symboli valtion aktiivisesti edistäessä sitä monin eri tavoin. Väitöskirjan teoreettisena tavoitteena on ottaa osaa kansainväliseen keskusteluun rahapelaamisen historiallisesta paikasta, rahapelaamisen kesyttämisen ja kesyyntymisen prosesseista sekä rahapelaamisesta kulutuksena länsimaisissa yhteiskunnissa 1800–2000-luvuilla. Väitöskirja osoittaa myös dispositiivi-käsitteen, vertailevan näkökulman sekä muistitietoaineistojen hyödyllisyyden kansainvälisessä rahapelipelitutkimuksessa. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3281-9 fi
dc.relation.isformatof 2017, Publications of the Faculty of Social Sciences. 2343-273X fi
dc.relation.ispartof Publications of the Faculty of Social Science fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2343-2748 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.title Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland en
dc.title.alternative Ajanvieterahapelaamisen tuottaminen ja kuluttaminen 1900-luvun Suomessa fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Kuusi, Hanna
dc.ths Peltonen, Matti
dc.opn Suominen, Jaakko
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PRODUCTI.pdf 933.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record