Lääketieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Koskelainen, Sini (2016)
  Tutkielman tavoitteena on sekvensoida 21 henkilön DNA-näytteistä FGF20-geeni. Henkilöiltä puuttuu vaihteleva määrä hampaita synnynnäisesti ja puutokset painottuvat etuhammasalueelle. Heidän ilmiasunsa viittaisi EDA-reitin vajeeseen, mutta EDA:sta tai sen reseptorista EDAR:sta ei ole heiltä löytynyt mutaatioita. FGF20-geenin puutoksen on huomattu aiheuttavan hiirimalleilla samantyylisen ilmiasun kuin EDA-geenin puutos. FGF20-geenin mutaatio voisi siten selittää tutkittavien henkilöiden EDA-vajeeseen viittaavan ilmiasun ilman EDA:n toiminnan puuttumista. Tutkimuksessa käytettiin PCR:ää ja DNA:n sekvensointia. Tutkimuksessa huomattiin kahdeksan SNP:tä tutkittavilla henkilöillä. Kaksi niistä sijaitsi eksonin alueella, mutta ne eivät aiheuta aminohapon vaihtumista. Sekvensoinnissa ei löytynyt selittävää tekijää tutkittavien henkilöiden hammaspuutoksille.
 • Melkko, Hilde (2016)
  Elämme hyvinvointivaltiossa, jossa terveydenhuollon palveluiden saatavuuden pitäisi olla tasa-arvoista jokaiselle sitä haluavalle. Kuitenkin tiedämme, että terveyden huolto on vieläkin maailmanlaajuisesti runsainta varakkaiden keskuudessa. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, löytyykö sosioekonomisella asemalla yhteyttä suun terveyden tilaan. Tutkielmassa käytettiin Helsingin kaupungilta saatuja aikuisten yli 29-vuotiaiden potilastietoja aikaväliltä 2001-2003. Tutkimuksessa hyödynnettiin niiden potilaiden tietoja, joilta löytyivät molemmat DMFS-indeksi ja hampaiden lukumäärä. Näiden tietojen valossa määriteltiin suun terveyden tilaa. Sosioekonomisen aseman luokittelu toteutettiin tilastokeskuksen mallin mukaisesti. Tutkimuksessa vertailtiin eri sosioekonomisten ryhmien ja ammattien välisiä eroja. Ensin ottamatta huomioon ikää tai sukupuolta. Seuraavaksi iän ja sukupuolen tuoma vaikutus huomioitiin, jolloin tuloksissa alkoi syntyä suurempia eroja eri ryhmien välille. Päälöydöksenä oli, että vuosina 2001-2003 sosioekonomisella asemalla on ollut vaikutusta helsinkiläisten aikuisten suun terveyden tilaan. (117 sanaa)
 • Gröndahl, Joonatan (2016)
  Tässä työssä tutkittiin vuoden 2013 aikana oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä todettuja stimulanttilöydöksiä. Stimulantteja käyttäneiltä selvitettiin myös opioidien, kannabiksen ja gammahydroksivoihapon (GHB) käyttöä. Tutkimusaineiston muodosti oikeuslääketieteellisiin kuolemansyynselvityksiin liittyvä dokumentaatio. Aineisto käsitti 177 vainajan tiedot. Yleisimmät löytyneet stimulantit olivat amfetamiini (n=89), joka oli suurimmilta osin päihteenä käytetty, ja efedriini (n=52), jonka osalta päihdekäyttöä ei todettu. Seuraavaksi tavallisimmat järjestyksessä olivat fenyylipropanoliamiini, α-PVP, metamfetamiini, MDMA, metyylifenidaatti ja kokaiini. Muita uusia psykoaktiivisia aineita esiintyi yksittäistapauksina. Stimulanttien päihdekäyttäjät kuolivat keskimäärin vain 34 vuoden iässä, kun muiden vainajien keski-ikä oli 59 vuotta. Stimulanttien päihdekäyttäjien yleisin kuolemansyy oli tapaturmainen myrkytys. Aineita lääkkeellisesti käyttävät kuolivat yleisimmin sairauteen. Efedriinilöydösten suurta osuutta selittänee aineen käyttö elvytyksissä. Amfetamiinin päihdekäyttäjiä oli kuollut kymmenkertainen määrä ekstaasin käyttäjiin verrattuna, vaikka aikaisemman tutkimuksen mukaan molempia aineita on käyttänyt suunnilleen yhtä moni henkilö. Päihdekäyttäjien myrkytykset johtuivat stimulantteja useammin opioideista, joista tärkein kuoleman aiheuttaja oli buprenorfiini. Buprenorfiinilöydös stimulanttien päihdekäyttäjillä näyttää liittyvän tapaturmaiseen myrkytykseen useammin kuin muut opioidit ja bentsodiatsepiinit.
 • Karesvuo, Minna (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tutkielman tavoitteena on saada valmistuvalle hammaslääkärille parodontologisia perusvalmiuksia laajempi osaaminen sekä kyky arvioida omia valmiuksia toimenpiteiden suorittamiseen. Kirjallisuuskatsauksen avulla syvennetään tietoa parodontologisesta yleiskirurgiasta ja sen mahdollisuuksista sekä kontraindikaatioista. Tutkielmassa perehdytään parodontiumin kirurgisten hoitojen menetelmiin, joiden suorittamiseen ei tarvita erikoishammaslääkärin pätevyyttä. Näihin toimenpiteisiin lukeutuvat 1-2 hampaan alueelle tehtävät gingivektomiat ja flap-leikkaukset sekä yksinkertaiset radektomiat ja hemisektiot. Kirjallisuuskatsaus antaa lisää valmiuksia potilaan hoitokelpoisuuden arvioimiseen, parodontologisen kirurgisen hoitolinjan valitsemiseen sekä toimenpiteen kliiniseen suorittamiseen, että jälkihoitoon. Tutkielman kirjallisuuskatsaus käsittelee parodontaalikirurgian mahdollisuuksia kun suorittajana on yleishammaslääkäri ja se syventää valmistuvan hammaslääkärin parodontologisen kirurgian perusopintoja.
 • Karhinen, Nina (Helsingin yliopisto, 2016)
  Kartiokeilatietokonetomografiakuvaus (KKTT-kuvaus) on erityisesti hammaslääketieteeseen soveltuva 3D-kuvausmenetelmä. Kuvausindikaatioina ovat tyypillisesti kirurgiset, endodontiset ja implantologiset ongelmat. Tutkimuksessa selvitettiin säteilyannosten ja lähetetietojen perusteella Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien osastolla tehtyjen KKTT-kuvausten oikeutusperiaatteen toteutumista SEDENTEXCT:n ohjeistukseen verrattuna. Aineisto koostui 1.1 – 31.3.2015 suoritetuista 190 KKTT-kuvauksesta ja lähetteistä. Laskennallisista säteilyannoksista laskettiin kuvausindikaatiokohtaiset keskiarvot. Lähetetiedoista kirjattiin potilaan ikä kuvaushetkellä, sukupuoli, kuvausindikaatio ja lähettäneen hammaslääkärin koulutusaste. Tulokset käsiteltiin taulukkolaskentaohjelman avulla. Yleisimmät kuvausindikaatiot aikuisilla olivat endodontiset ongelmat ja preoperatiivinen kuvantaminen sekä kirurgiassa että implantologiassa. Lapsilla ortodontiset ongelmat olivat yleisin kuvausindikaatio. DAP-keskiarvo lasten kuvauksissa (n=30) oli 247,6 mGyxcm2 ja aikuisilla (n=160) 335,8 mGyxcm2. Lähetteistä 5,2 % (n=10) ei noudattanut SEDENTEXCT:n suosituksia. Uusintakuvaus suoritettiin 1,1 %:ssa (n=2) kuvauksia, mikä on selvästi alhaisempi kuin SEDENTEXCT:n suositus uusintakuvausten määrästä (5 %). Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuvausindikaatiot pääosin noudattivat SEDENTEXCTsuosituksia ja kuvaukset on optimoitu kuvausindikaatioperustaisesti
 • Eriksson, Sofia (Helsingin yliopisto, 2016)
  Biologiska läkemedel började användas inom vården av reumatiska sjukdomar för ca 15 år sedan. De relativt nya medicinerna har sedan dess följts upp med nationella register i flera länder för att bedöma deras effekt samt för att utvärdera omfattningen av biverkningarna inklusive eventuella oväntade biverkningar. I denna studie undersöktes biverkningar av biologiska läkemedel vid vård av reumatiska sjukdomar med hjälp av uppgifter från det finländska registret för biologiska läkemedel inom reumavården, ROB-FIN. Även uppgifter om biverkningar som Fimea (Finnish Medicines Agency) har samlat in för läkemedlen i fråga användes för att jämföra de båda registrens kongruens. Alla rapporterade fall (n=888) från registrets start till 31.12.2012 användes i analysen, bortsett från de som inte uppfyllde inkluderingskriterierna. De vanligaste biverkningarna var infektioner, hudproblem och allmänna symptom, vilket stämmer överens med resultat från tidigare studier. Inget i studien tyder heller på en ökad helhetsrisk för maligniteter.
 • Victorzon, Hannie (2016)
  Avhandlingen är en litteraturöversikt om bettfel och ortodontisk vård hos personer med Downs syndrom. Materialet är samlat från PubMed och tidskrifter inom pedodonti och ortodonti. Bettfelen hos personer med Downs syndrom är ett resultat av allmän muskelhypotoni, hypoplastisk maxilla och särdrag hos tänderna (hypodonti och taurodonti). De vanligaste bettfelen är Angle klass III-format bett och anteriort korsbett. Andra bettfel är anteriort öppet bett, posteriort korsbett och trångställning. På grund av muskelhypotonin skjuts tungan framåt och detta kallas ”pseudomacroglossia”. Den främsta ortodontiska vården går ut på att träna upp tungan att hållas vilande uppe mot gommen, följt av breddning av den hypoplastiska maxillan. Målet med vården är att förbättra tuggfunktionen, talet, sväljning och estetiken i det orala området. Hos patienter med mild sömnapné kan sömnkvalitén förbättras med en oral apparatur.
 • Nyberg, Rosa (2016)
  Parodontiitti on biofilmi-infektio, joka rappeuttaa hampaan kiinnityskudosta ja voi hoitamattomana johtaa hampaan menetykseen. Lipopolysakkaridi on gram-negatiivisten bakteerien pinnalla esiintyvä molekyyli, jonka vuorovaikutus isäntäyksilön kanssa käynnistää isännän immuunivasteen. Parodontiitin ja lipopolysakkaridin yhteyttä systeemisiin sairauksiin on tutkittu runsaasti. Tämän tutkielman tarkoitus on kirjallisuuskatsauksen muodossa selventää lipopolysakkaridin paikallista merkitystä ihmisen parodontaalitulehduksessa. Kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyt tutkimukset valittiin PubMed-tietokannasta määrätyin hyväksymis- ja poissulkukriteerein. Kirjallisuuden perusteella lipopolysakkaridin rooli tulehduksessa on moninainen; se on osallisena tulehduksen käynnistymisessä ja tulehdusvälittäjäainetuotannossa sekä aktivoi isäntäyksilön omia soluja tuhoamaan ienkudosta. Hyväksymiskriteerit täyttävä tutkimusaineisto oli rajallinen ja jatkotutkimusta aiheesta tarvitaan, jotta lipopolysakkaridin paikallinen toimintamekanismi ihmisen parodontaalitulehduksessa ymmärretään kunnolla. Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että lipopolysakkaridi on huomattava tulehdusta edistävä, säätelevä ja kudostuhoa aiheuttava tekijä ihmisen parodontaalitulehduksessa.
 • Terho, Petra (2016)
  BACKGROUND The purpose of the study was to identify risk factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy and risk factors for postoperative complications in acute calculous cholecystitis. The most common complications arising from cholecystectomy were also to be identified. METHODS 400 consecutive patients, who had undergone non-elective laparoscopic or open cholecystectomy for acute calculous cholecystitis in Meilahti Hospital in 2013-2014, were included into analysis. The Clavien-Dindo classification of surgical complications was used. RESULTS 373 (93.2%) patients had laparoscopic cholecystectomy initiated of which 84 (22.5%) were converted to open surgery. 27 patients had surgery initiated as open cholecystectomy. Multivariate logistic regression identified CRP over 150 mg/l, age over 65 years, diabetes, gangrene of the gallbladder and an abscess as risk factors for conversion. 76 (19.0%) patients experienced complications. Multivariate logistic regression identified age over 65 years, male gender, impaired renal function and surgery finished as open cholecystectomy as risk factors for complications. CONCLUSIONS Advanced cholecystitis with high CRP, gangrene or an abscess increase the risk of conversion. The risk of postoperative complications is higher after open cholecystectomy. Early identification and treatment of acute calculous cholecystitis might reduce the number of patients with advanced cholecystitis and thus improve outcomes.
 • Koskinen, Sohvi-Katriina (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tutkimuksen tarkoitus: Tavoitteenani on koota eri syöpähoitomuotojen aiheuttamat myöhäisvaikutukset yhden tutkimuksen alle pyrkimyksenäni tarjota lukijalle mahdollisimman kompakti tietopaketti eri hoitomuotojen aiheuttamista haittavaikutuksista hampaistossa. Useat kirjallisuudesta löytyvät tutkimukset keskittyvät yksittäisiin haittavaikutuksiin eivätkä ne tarjoa yleiskäsitystä eri hoitomuotojen riskeistä aiheuttaa hammasanomalioita. Tutkielmani tarkoitus on antaa lukijalle yleiskuva siitä, mitä erilaisia hampaistossa ilmeneviä haittavaikutuksia lasten eri syöpähoitomuodot aiheuttavat ja mitkä ovat niiden taustalla vaikuttavat mekanismit. Materiaalit ja menetelmät: Aineisto pohjautuu PubMedin sisältämiin tieteellisiin julkaisuihin, joita löytyy esimerkiksi hakusanoilla ”childhood cancer and dental abnormalities”, ”childhood cancer, treatment and tooth effects”. Täydellinen lähdeluettelo löytyy tutkimussuunnitelman viimeiseltä sivulta. Päivi Höltän vuonna 2005 julkaistu väitöskirja Developmental aberrations of permanent teeth after high-dose anti-cancer therapy in childhood: a study on stem cell transplant recipients on toiminut myös tärkeänä tietolähteenä kirjallisuuskatsauksessani. Tutkielmani perustuu muiden tutkimusten avulla saatujen tutkimustulosten esittelemiseen eikä eettisen luvan hakeminen ole siten tutkimukseni kohdalla aiheellista. Tulokset: Lasten pahanlaatuisten kasvainten hoidossa käytettävien menetelmien on todettu lisäävän muun muassa hammaskarieksen sekä erilaisten hampaan kehityshäiriöiden, mikrodontian sekä hypodontian, insidenssiä syöpähoidoin hoidetuilla lapsilla. Vaikka tutkimustuloksissa on ristiriitoja, on selvää, että syöpähoidoilla on eritasoisia haittavaikutuksia hampaistoon riippuen potilaan iästä sairastumishetkellä sekä potilaan perheeseen kohdistetulla valistuksella syöpäsairauden hoidon aikana. Johtopäätökset: Sairastuneelle lapsipotilaalle sekä hänen huoltajilleen tai lähiomaisilleen tulisi kohdistaa riittävää valistusta syöpähoitojen vaikutuksista lapsen kehittyvään hampaistoon sekä kasvattaa tietoisuutta haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tehtävistä hammashoidon toimenpiteistä. Ehkäisevät hammashoidon toimenpiteet, kuten fluorilakkaukset sekä tihentyneet tarkastusvälit, ovat erityisen tärkeitä lapsen kehittyvän hampaiston kannalta, sillä niiden on todettu vähentävän hammaskarieksen insidenssiä lapsuusajan syöpää sairastaneilla potilailla. Enemmän tutkimuksia tulisi tehdä pahanlaatuisten kasvainten hoitojen vaikutuksesta lapsen kehittyvään hampaistoon, sillä monet haittavaikutusten taustalla vaikuttavat mekanismit ovat yhä selvittämättä.
 • Martikainen, Jari (Helsingin yliopisto, 2016)
  Suomessa aloitettiin akuuttilääketieteen (Emergency Medicine) erikoisalan koulutusohjelma vuonna 2013. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää maailmalla yleisen ja suositun akuuttilääketieteen tarjoamia mahdollisuuksia tehostaa päivystystoimintaa parantamalla hoitotuloksia ja aikaansaamalla matalampia kustannuksia koko hoitoketjussa. Selvitetään akutologien koulutuksen lisäarvo muiden erikoisalojen koulutukseen verrattuna, mitä akutologien on osattava ja ei tarvitse osata, ja miten he omalta osaltaan voivat osallistua Suomen terveydenhuollon haasteiden voittamiseen. Vastauksia löytyy akuuttilääketieteen erityispiirteistä, Suomen erikoislääkärikoulutuksen ja kansainvälisten erikoisalan organisaatioiden curriculumeista ja alan tutkimusten löydöksistä. Suomessa lainsäätäjä on määritellyt ja määrännyt päivystyshoidon ja siihen sisältyvän akuuttihoidon sisällöstä ja saatavuudesta. Päivystyspoliklinikka on entistä laajempaa erityisosaamista vaativa yksikkö kuten mikä muukin erikoisalan osasto. Akuuttilääketieteen erikoisala voi edistää kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoa ja hoidon kehittämistä monella tavalla. Akuuttilääketieteen koulutus keskittyy kokonaisvaltaisesti kaikkien päivystyspotilaiden hoitamiseen, akuuttilääketieteen erikoisalan tutkimus ja tietopohja lisääntyvät erikoisalan perustamisen ansiosta ja päivystyspotilaiden hoitotoimenpiteet kehittyvät. Akutologien tehtävä on kehittää päivystyspoliklinikan toimintaa. Suurten päivystysyksiköiden toiminnan päivittäinen operatiivinen johtaminen vaatii erityisosaamista. Muiden erikoisalojen resurssit käytetään siihen missä ne ovat parhaiten hyödynnettävissä, vakituisten akutologien työajat ovat normaalin työpäivän mittaisia ja päivystyksiin rakentuu todellinen moniammatillinen työyhteisö.
 • Mustonen, Tiffany (2016)
  Several protein kinase inhibitors are known to be mechanism-based inhibitors of cytochrome P450 (CYP) enzymes, especially CYP3A4. Mechanism-based inhibition of CYP enzymes by a drug may have long lasting and serious consequences due to the irreversible nature of the inhibition. The CYP enzyme must be resynthesized before regaining functionality, affecting the concentrations of other drugs metabolized by the same CYP enzymes and potentially leading to drug-drug interactions. Six protein kinase inhibitors were tested for mechanism-based inhibition of CYP2C8 and CYP3A4 using human liver microsomes; masitinib, midostaurin, nintedanib, quizartinib, trametinib and vatalanib. Amodiaquine was used as the substrate for CYP2C8, while midazolam was the CYP3A4 substrate. None of the inhibitors tested displayed time-dependent inhibition of CYP2C8. Midostaurin and nintedanib exhibited time-dependent inhibition of CYP3A4 while masitinib, quizartinib, trametinib and vatalanib did not. Both midostaurin and nintedanib had an inhibitor concentration causing a 50% inhibition (IC50) shift of >1.5-fold with increased inhibition of CYP3A4 after preincubation with NADPH for 30 minutes when compared to no preincubation. The mechanism-based inactivation constants kinact (the maximal inactivation rate) and KI (the inhibitor concentration that supports half-maximal rate of inactivation) were determined for midostaurin and nintedanib. The kinact values were 0.053 1/min for midostaurin and 0.024 1/min for nintedanib, while the KI values were 2.65 µM for midostaurin and 16.5 µM for nintedanib. Predictions using a mechanistic static model suggested that nintedanib is unlikely to cause CYP3A4 mediated drug-drug interactions, while midostaurin was predicted to increase the exposure of CYP3A4 substrates by several times. Reversible inhibition by trametinib is unlikely to cause drug-drug interactions involving either CYP2C8 or CYP3A4 substrates. On the other hand, masitinib and vatalanib were predicted to increase the exposure of CYP2C8 and CYP3A4 substrates several fold. In conclusion, two protein kinase inhibiters were identified as mechanism-based inhibitors of CYP3A. Mechanism-based inhibition of CYP enzymes by protein kinase inhibitors has the potential to cause severe long lasting consequences and careful testing should be conducted to determine the actual clinical drug-drug interaction risk.
 • Sinkkonen, Katariina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Kyselytutkimus on menetelmä, joka soveltuu laajojen ihmisjoukkojen ominaisuuksien selvittämiseen. Viime vuosikymmeninä väestön vastaushalukkuus kyselyihin on kuitenkin laskenut. Tämä on johtanut huoleen siitä, heikentävätkö matalat vastausprosentit aineistosta saadun tiedon yleistettävyyttä ja luotettavuutta. Toisaalta kyselytutkimusten kustannukset ovat kasvaneet, sillä vastaajien värväämiseen joudutaan käyttämään runsaasti resursseja. Tässä tutkielmassa perehdyttiin yleisesti vastauskadon merkitykseen kyselytutkimuksissa ja kuvattiin keinoja, joilla katoon voidaan vaikuttaa tutkimuksen suunnittelussa ja tiedonkeruussa sekä sitä, miten tapahtunut kato voidaan huomioida tuloksia analysoitaessa. Tutkielmassa esiteltiin vuonna 2007 käynnistetty suomalainen kansainvälisiä adoptioita koskeva kyselytutkimushanke (FinAdo) ja tehtiin aineistosta katoanalyysi. FinAdo-tutkimuksen vastausprosentti oli kohtuullisen hyvä, 55,6 %. Katoanalyysissa verrattiin vastaamatta jättäneitä ja vastanneita toisiinsa. Ryhmät erosivat toisistaan lasten iän (p<0,001), perheiden koon (p<0,001), perheiden äidinkielen (p<0,001) ja lähtömaanosan suhteen (p<0,001). Sen sijaan sukupuolijakauma ei eronnut ryhmien välillä. FinAdo:n vastausprosenttia olisi saatettu saada korkeammaksi esimerkiksi kyselylomakkeistoa keventämällä, mutta näin olisi menetetty arvokasta tietoa. Vastausprosentti yksinään ennustaa huonosti katoharhan määrää tilastoissa. Uusia tilastollisia menetelmiä aineiston edustavuuden kuvaamiseksi kaivataan.
 • Suni, Silja (Helsingin yliopisto, 2016)
  Miesten rintasyöpä on hyvin harvinainen sairaus, ja sen syyt tunnetaan huonosti. Perinnöllisillä tekijöillä saattaa olla miesten rintasyövän synnyssä tärkeä rooli, ja perheen syöpähistoria on havaittu epidemiologisissa tutkimuksissa merkittäväksi riskitekijäksi. Perinnölliset mutaatiot BRCA1- ja etenkin BRCA2-geeneissä aiheuttavat myös miehille kohonneen riskin. Myös muita, pienemmän riskin aiheuttavia alleeleja on tunnistettu viime vuosina. Niiden kliininen merkitys eri populaatioissa vaihtelee suuresti. Tässä tutkimuksessa genotyypitettiin 72 miespuolisen rintasyöpäpotilaan sekä yhdeksän perheen, joissa esiintyy miesten rintasyöpää, perimä kiinnostuksen kohteina olleiden mutaatioiden suhteen CHEK2-, PALB2-, RAD51C-, RAD51D- ja FANCM-geeneissä.
 • Niemi, Heikki (Helsingin yliopisto, 2016)
  Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED) is caused by mutations in the AIRE gene. Murine studies suggest that AIRE controls thymic expression of tissue-restricted antigens, its absence allowing nonselected autoreactive cells to escape. We tested this in humans using the TCRb CDR3 length repertoire as a surrogate of thymic selection, as it shortens during the process. Analysis of healthy thymuses showed an altogether 1.9 base pair shortening, starting at the CD4+CD8+CD3low stage and continuing until the CD4+ subset, likely encompassing both the positive and negative selection. Comparison of five APECED patients with eight healthy controls showed a skewed repertoire with oligoclonal expansions in the patients’ CD4+ and CD8+ populations. The average CDR3 length, however, was normal and unaffected by the skewing. This was also true of the hypothesized autoreactive CD8+CD45RA+ population. We failed to detect a subset with an abnormally long CDR3 repertoire, as would be predicted by a failure in selection.