Lääketieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Linnavuori, Heini (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkimuksessa selvitettiin eri koiraroduilla esiintyviä hammaspuutoksia ja niiden luonnetta. Aineistona oli Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmän keräämiä eri koirarotujen hammaspuutostietoja. Omistajien raportoimia hammaspuutoksia oli reilu 800 koiralla, joista 306 koiran omistajat olivat kyselylomakkeella ilmoittaneet tarkasti koiralta puuttuvat hampaat. Nämä yksilöidyt hammaspuutostiedot sisälsivät 130 koirarodun edustajia. Excel-taulukkolaskelmaohjelmaa käyttäen aineistosta selvitettiin hammaspuutosten luonnetta ja laadittiin yhteenvedot hammaspuutoksista roduittain, kiinnittäen erityisesti huomiota koirarotuihin ja yksilöihin, joilla puutoksia oli keskimääräistä enemmän. Valtaosa puutoksista oli yhden tai kahden hampaan puutoksia. Hammaspuutosten esiintymisessä ylä- ja alaleuan sekä oikean ja vasemman leukapuoliskon välillä ei havaittu merkittävää eroa. Eniten puuttuvia hampaita olivat premolaarit, ja näistä yleisimmin puuttui yläleuan ensimmäinen premolaari. Roduissa, joissa hammaspuutoksia oli raportoitu paljon, suurin edustus oli terrieriroduilla. Rotuyhdistysten tietoihin yhdistettynä hammaspuutosten kannalta mielenkiintoisiksi koiraroduiksi paljastuivat mm. tanskalais-ruotsalainen pihakoira, valkoinen länsiylämaanterrieri, silkkiterrieri, englanninsetteri, kerrynterrieri, shetlanninlammaskoira, cirneco dell’etna, suomenpystykorva ja jackrusselinterrieri. Runsaasti hammaspuutoksia omaavista koirayksilöistä huomattava osa oli silkkiterriereitä ja valkoisia länsiylämaanterriereitä, ja näiden hammaspuutokset olivat valtaosin bilateraalisia.
 • Kauranen, Mikael (Helsingfors universitet, 2015)
  Alle vuoden ikäisten lasten unen merkitystä painon kehitykseen ei ole juuri tutkittu. Aikuisilla ja myöhemmin lapsuudessa lyhytaikainen uni on tutkimusten mukaan selvästi yhteydessä lihavuuden riskin kasvuun. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 3 ja 8 kuukauden ikäisten lasten unen pituuden merkitystä painon ja pituuden kehitykseen. Oletuksena on, että vähäinen unen kesto lisää painoa tässä ikäluokassa. Tutkimus perustuu syntymäkohorttiaineistoon, johon kuuluvat perheet ovat vastanneet kyselylomakkeisiin ennen lapsen syntymää, 3 kuukauden ja 8 kuukauden iässä. Tulokset perustuvat SPSS tilasto-ohjelmalla tehtyihin parittaisiin vertailuihin ja tilastolliseen malliin. Tulosten mukaan 3 kuukauden iässä lyhytuniset ovat keskimäärin laihempia kuin pitkäuniset. 8 kuukauden iässä suuntaus muuttuu osin päinvastaiseksi eli lyhytuniset ovat keskimäärin hiukan painavampia, mikä osin tukee tutkimus hypoteesia. Tuloksista voi päätellä, että 8 kk iässä lyhytunisten riski lihavuudelle myöhemmässä iässä on kasvanut. Jatkossa tulisi tarkastella unihäiriöiden merkitystä unen kestoon ja alle kaksi vuotiaan unen pituuden merkitystä painon kehitykseen sekä huomioida myös muita sekoittavia tekijöitä.
 • Linkoaho, Ossi (Helsingfors universitet, 2015)
  Small spinal canal dimensions play a significant role in symptomatic adult disc herniations. Due to the different nature of pediatric disc herniations, this study attempts to examine, whether these findings apply in pediatric population. We compared MRI and radiographic dimensions of the lumbar spine in nineteen discectomy patients, seventeen conservatively treated herniation patients and forty-seven herniation-free low back pain patients. The discectomy group presented a considerably smaller spinal canal measured from the MRI than two other groups. Radiographic measurements, however, presented no differences between groups. Age and gender presented no differences in the MRI measurements between the groups, but girls showed a smaller interpedicular distance than boys. Radiographic measurements performed a poor correlation with spinal canal dimensions from MRI. Thus, the severity of herniation can reliably be estimated from MRI, whereas radiographic measurements are not reliable in this case.
 • Rönnqvist, Fredrik (Helsingfors universitet, 2015)
  Målet med studien var att retrospektivt gå igenom alla patienter som opererats med ballongvidgning av näsans bihålor under åren 2009-2014, patienternas pre- och postoperativa symptom, operationsdata samt eventuella reoperationer. Informationen samlades från patienternas journaltexter och m. h. a. dessa kunde patienternas tillstånd följas upp under en i medel 2,2 års tid (6-2099 dagar) postoperativt. Alla patienter opererades i operationssal; tre fjärdedelar (76 %) under generell anestesi och en fjärdedel (24 %) under lokalbedövning. Av en ursprunglig grupp på 64 patienter kunde 60 genomgå ballongvidgning under 71 operationer utan allvarliga komplikationer; 36 patienter opererades med endast ballongvidgning och 24 med ballongvidgning + FESS. En fjärdedel (23 %) av patienterna uppsökte vård p.g.a. postoperativa problem. 13 % av patienterna behövde re-operation. Studien visar att ballongvidgning kan utföras tryggt och säkert på en heterogen grupp patienter.
 • Savolainen, Maiju (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten lääkäreiden eettiset ohjeet ovat kehittyneet Suomessa vuosina 1847–1982. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Immanuel Ilmonin kirjoitus Mietteitä lääkärin ammatista ja hänen velvollisuuksistaan vuodelta 1847, Max Oker-Blomin teos Lääkärintoimi ja sen etiikka vuodelta 1911, Arne Palménin Lääkärin etiikka vuodelta 1956 ja Lääkärin etiikka muuttuvassa maailmassa vuodelta 1968 ja vuonna 1982 ilmestynyt Lääkintäetiikka. Lääkärin etiikan perusperiaatteissa on tutkitulla aikavälillä tapahtunut vain vähän muutoksia. Yleinen kehityssuunta on ollut lääkärin roolin muuttuminen läheisestä perhelääkäristä pikemminkin objektiiviseksi asiantuntijaksi. Lääkärin puuttuminen muuhun kuin tiukasti hoitoon liittyviin kysymyksiin on vähentynyt, mikä näkyy annetussa ohjeistuksessa.
 • Havukainen, Mari (Helsingfors universitet, 2015)
  Johdanto Reumataudit ovat yleisiä, mutta esiintyvyydeltään, kuormittavuudeltaan ja kustannuksiltaan erilaisia. Tautien kuormittavuuden vertailuun ei ole käytössä yksinkertaista menetelmää. Tutkimuksemme tavoitteena oli määrittää reumatautien yleisyys erikoissairaanhoidossa ja tuottaa kuormittavuuskerroin, joka voidaan laskea helposti saatavilla olevista tiedoista. Menetelmät Aineisto kerättiin kattavilla ATK-hauilla HUS:n tietojärjestelmistä ja kattaa vuosina 2011 ja 2012 Meilahden, Peijaksen Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa reumatologista erikoissairaanhoitoa saaneet potilaat. Potilaita oli 12 000 ja potilaskontakteja 51 000. Aineisto analysoitiin tutkimuksessa Python-ohjelmointikielellä kirjoitetulla ohjelmalla. Tulokset Tulokset on laskettu diagnooseittain. Yleisin ja kuormittavin reumadiagnoosi oli muu seropositiivinen nivelreuma, jota sairasti 28 % potilaista, joka aiheutti 38 % potilaskontakteista ja jonka kuormittavuusosuus oli 28 % reumatologisesta kokonaiskuormasta. Potilasmäärään suhteutettuna kuormittavimpia olivat lastenreumat, joista muuta lasten niveltulehdusta sairastavat potilaat kuormittivat eniten, keskivertopotilaisiin nähden 2,9-kertaisesti. Pohdinnat Kuormittavuuskertoimillamme erottuivat sekä harvinaiset että yleiset kuormittavat diagnoosit. Kertoimien soveltaminen diagnoosien sijaan taudeille ja tautiryhmille on käynnissä. Kertoimia kehitetään myös hyödyntämään aineistoa laajemmin. Periaate on sovellettavissa laajasti myös muille erikoisaloille.
 • Fredman, Johannes (Helsingfors universitet, 2015)
  Cytochrome P-450 2B6 (CYP2B6) is a monoxygenase enzyme contributing to the metabolism of drugs and xenobiotics. Significant genetic variability in CYP2B6 exists in different ethnic groups, contributing to interindividual differences in pharmacokinetics and drug response. The aim of this study was to investigate the frequencies of CYP2B6 single nucleotide variations (SNVs) in the Finnish population. The frequencies of nine CYP2B6 SNVs were determined in 261 healthy Finnish volunteers by allelic discrimination with TaqMan 5'-nuclease assays. The variant allele frequencies of CYP2B6 c.419G>A (p.Arg140Gln), c.516G>T (p.Gln172His), c.785A>G (p.Lys262Arg), c.1172T>A (p.Ile391Asn), and c.1459C>T (p.Arg487Cys) were 0.58% (95% confidence interval 0.20-1.7%), 19.3% (16.1-22.9%), 23.8% (20.3-27.6%), 0.4% (0.11-1.39%), and 13.2% (10.6-16.4%), respectively. None of the subjects carried the CYP2B6 c.136A>G (p.Met46Val), c.296G>A (p.Gly99Glu), c.415A>G (p.Lys139Glu), or c.983T>C (p.Ile328Thr) SNVs. The variant alleles of CYP2B6 occur in Finnish population in similar or slightly lower frequencies as described in previous studies with other European Caucasian subjects.
 • Imeläinen, Rilla (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää ohitusleikkauksessa käytettyjen verisuonisiirteiden geneettisiä eroja. Käytettäessä valtimosiirteitä saadaan parempia pitkäaikaistuloksia ja joudutaan harvemmin uusintaleikkaukseen siirteen tukkeutumisen vuoksi, kuin käytettäessä laskimosiirteitä. Valtimosiirteistä sisempi rintavaltimo pysyy useammin auki kuin värttinävaltimo, ja halusimme selvittää mekanismeja tämän eroavaisuuden taustalla. Keräsimme Meilahden sairaalassa ohitusleikatuilta potilailta verisuoninäytteitä ja eristimme niistä RNA:ta mikrosiruanalyysiin. Mikrosiruanalyysista saaduille tuloksille suoritimme IPAanalyysin jonka avulla selvitimme muuttuneita signalointireittejä verisuonisiirteiden välillä. Tuloksemme osoittavat TNF-alfa ja HMGB1-välitteisen signaloinnin merkittävästi eroavan sisemmässä rintavaltimossa verrattuna värttinävaltimoon ja säärilaskimoon. Alustavien tulosten perusteella päättelemme että HMGB1 – ja TNF-alfa – välitteiset signalointireitit säätelevät verisuonen tulehdusvastetta ja kantasolujen erilaistumista suuntaan, joka suosii verisuonen sopeutumista siirteeksi. Tulokset auttavat kohdentamaan jatkotutkimuksia käytettävien ohitussiirteiden eroavaisuuksista, keskittyen niihin geeneihin joita tulevaisuudessa voidaan käyttää muokkaamaan geeni- ja soluteknologian avulla laskimosiirteistä paremmin valtimoverenkiertoon sopeutuvia ohitussiirteitä. Avainsanat
 • Sorasto, Heinituulia (Helsingfors universitet, 2015)
  HELSINGIN YLIOPISTO − HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto − Fakultet/Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos − Institution – Department Tekijä − Författare – Author Heini Sorasto Työn nimi − Arbetets titel – Title Tutkielma Oppiaine − Läroämne – Subject Työn laji − Arbetets art – Level Aika − Datum – Month and year 28.04.2015 Sivumäärä -Sidoantal - Number of pages Tiivistelmä − Referat – Abstract Kardiotokografia (KTG) on vakiintunut menetelmä synnytyksen aikana sikiön voinnin arvioinnissa. Patologisen rekisteröinnin vuoksi synnytyksen aikana mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä (mikroverinäytteen otto, synnytyksen nopeuttaminen tai sektio) osa voi olla turhia koska aina KTG löydös ei korreloi vastasyntyneen vointiin. Tutkimuksen potilaat ovat vuonna 2011 Kätilöopiston sairaalan synnytysosastolle sisäänkirjattuja. Sähköisestä potilastietojärjestelmästä on katsottu äitien ja syntyneiden lasten tietoja. Näiden pohjalta on katsottu eroaako ensisynnyttäjä uudelleen synnyttäjästä ja eroaako Kätilöopiston synnyttäjä koko Suomen keskimääräisestä synnyttäjästä. Synnyttäjille tehdyt KTG rekisteröinnit on tulkittu sokkoutetusti kahden erikoislääkärin ja statistikon toimesta. Tutkimuksen perusteella aiempi synnyttäneisyys vähentää seuraavassa synnytyksessä kivunlievityksen ja sektion tarvetta. Seuraava synnytys on myös yleensä spontaani ja nopeampi. Koko maahan verratessa Kätilöopistolla tehdään vähemmän sektioita ja käytetään enemmän kivunlievitystä. Laajemman tutkimuksen, jonka osa tämä työ on, tavoitteena on selvittää saltatorisen eli korostuneen sykkeen vaihtelun merkitystä vastasyntyneen voinnille. Toimenpiteitä voitaisiin jatkossa mahdollisesti ohjata paremmin niitä tarvitseville ja täten KTG:n tulkinta ja vastasyntyneen vointi voisivat parantua. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Cardiotocography, ST analysis, Deceleration, Acceleration, Metabolic acidosis, asphyxia Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information
 • Tolonen, Anu (Helsingfors universitet, 2015)
  Abstract Objectives The study aimed to determine the costs of short-term (1 to 14 days) sickness absence of the employees to the employer and the impact of employees’ physical activity on the costs. Methods The Helsinki Health Study follow-up survey made in 2007, including 3935 employees, was used in the analysis. Physical activity was based on the questionnaire data and classified into inactive, moderately active and vigorously active. Sickness absence and salary data were derived from the employer´s registers. The follow-up for sickness absence was three years. The effect of physical activity on the cost of absence was analyzed with a two-part model. Results On average, an employee was absent six days a year due to short-term sickness absence, with a production loss of 2350 EUR in / during the three years. The vigorously active were less likely to have sickness absences and their absence spells were shorter than those in the less active groups. The production loss of a vigorously active employee was 404 EUR less than of an inactive employee. The average annual salary varied according to employees’ physical activity, with higher physical activity associated to higher salary. Conclusions Production loss is associated with physical activity. Increasing employees’ physical activity would decrease production loss. Studies on the cost of sickness absence should be based on individual level salary data as using an industry or occupational average proxy measure does not account for salary differences among different level of physical activity.
 • Kaksonen, Marika (Helsingfors universitet, 2015)
  The way humans observe art is affected by several factors, including the background of the observer. The purpose of this study was to determine whether and how nationality and gender impact gaze patterns when viewing paintings. A total of 26 Chinese and 20 Finnish subjects were shown paintings by Chinese and Finnish artists, and the eye movements of the subjects were recorded using an eye tracker. ANOVA analyses showed that Chinese females displayed a pattern of fewer and longer fixations compared to Chinese males, while no such gender difference could be observed for the Finnish subjects. Female subjects fixated the faces longer than the male subjects and Finnish subjects longer than the Chinese subjects. In conclusion, both gender and cultural background affected the way subjects viewed works of art. Some gender differences in visual processing appeared to be due to cultural background, while others were apparent regardless of nationality.
 • Mattila, Niklas (Helsingfors universitet, 2015)
  The aim of the study was to assess the hemodynamic safety and efficacy of repetitive levosimendan infusions in pediatric patients with dilated cardiomyopathy. An insufficient amount of studies have been published on levosimendan in the pediatric setting. Data was gathered retrospectively on hemodynamics and laboratory values signifying peripheral oxygen perfusion and cardiac function. Repetitive levosimendan infusions were found to be hemodynamically safe in the pediatric population. Insufficient data on laboratory values were obtained to show the efficacy of levosimendan on cardiac function. A more meticulous scheme for laboratory parameter control is warranted to prove levosimendans favourable effects on children suffering from dilating cardiomyopathy. This is the first study of its kind of repetitive levosimendan dosing in children suffering from dilating cardiomyopathy. It enforces on the findings of other studies, that levosimendan is a safe inodilator in the pediatric setting.
 • Haarala, Ville (Helsingfors universitet, 2015)
  Syöpäsairaudet lisäävät huomattavasti riskiä sairastua laskimotukossairauksiin, kuten keuhkoembolioihin tai alaraajojen syviin laskimotukoksiin. Statiineilla (HMG-CoA- reduktaasin estäjillä) on todettu olevan muun muassa alaraajan laskimotukoksia ehkäisevä vaikutus, mutta näyttö on puutteellista. Työ on rekisteritutkimus, jossa tarkastellaan statiinilääkityksen vaikutusta laskimotukoskuolleisuuteen syöpäpotilailla. Tutkittava väestö koostuu kaikista suomalaisista, joille oli määrätty statiinilääkitys ennen 10 vuoden seurantajakson alkua ja joilla on diagnosoitu syöpäsairaus seurantajakson aikana. Työn tarkoituksena tutkia, onko statiineilla laskimotukoskuoleman riskiä alentavaa vaikutusta ja mitkä tekijät vaikuttavat statiinien säännölliseen käyttöön. Tilastollisessa analyysissä todettiin, että statiinilääkitystä säännöllisesti käyttävillä riski laskimotukosperäiseen kuolemaan oli vain 33% lääkityksen lopettaneiden tai sitä epäsäännöllisesti käyttävien riskistä. Statiinien käyttö oli epäsäännöllisintä erityisesti korkean tukosriskin syöpiä sairastavien joukossa. Tulokset voivat johtua statiinien itsenäisestä tukosriskiä vähentävästä vaikutuksesta tai siitä, että statiinien käyttö on yhteydessä parempiin elintapoihin ja hyvään lääkehoitomyöntyvyyteen. Haitattomuutensa takia statiinit olisivat hyviä lääkkeitä syöpäpotilaiden tukosten estoon, mutta aiheesta tarvitaan lisätutkimuksia.
 • Olkkonen, Juri (Helsingfors universitet, 2015)
  Introduction: Patients with rheumatoid arthritis (RA) have disturbances in the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. These are reflected in altered circadian rhythm of circulating serum cortisol, melatonin and IL-6 levels and in chronic fatigue. We hypothesized that the molecular machinery responsible for the circadian timekeeping is perturbed in RA. The aim of this study was to investigate the expression of circadian clock in RA. Methods: Gene expression of thirteen clock genes was analyzed in the synovial membrane of RA and control osteoarthritis (OA) patients. BMAL1 protein was detected using immunohistochemistry. Cell autonomous clock oscillation was started in RA and OA synovial fibroblasts using serum shock. The effect of pro-inflammatory stimulus on clock gene expression in synovial fibroblasts was studied using IL-6 and TNF-a. Results: Gene expression analysis disclosed disconcerted circadian timekeeping and immunohistochemistry revealed strong cytoplasmic localization of BMAL1 in RA patients. Perturbed circadian timekeeping is at least in part inflammation independent and cell autonomous, because RA synovial fibroblasts display altered circadian expression of several clock components, and perturbed circadian production of IL-6 and IL-1b after clock resetting. However, inflammatory stimulus disturbs the rhythm in cultured fibroblasts. Throughout the experiments ARNTL2 and NPAS2 appeared to be the most affected clock genes in human immune-inflammatory conditions. Conclusion: We conclude that the molecular machinery controlling the circadian rhythm is disturbed in RA patients.
 • Arvela, Marianna (Helsingfors universitet, 2015)
  Munuaiskomplikaatio on yksi yleisimmistä tyypin 1 diabetekseen liittyvistä komplikaatioista. Diabeettisen munuaiskomplikaation ensimmäisenä merkkinä havaitaan mikroalbuminuriaa, jolloin virtsaan erittyy normaalia enemmän albumiinia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mikroalbuminurian esiintyvyys HYKS Lastenklinikan tyypin 1 diabetespotilailla ja etsiä tekijöitä, jotka vaikuttavat mikroalbuminurian kehittymiseen. Tutkimuksen aineistona käytettiin vuoden 2013 lopussa Lastenklinikan potilaina olleiden tyypin 1 diabeetikoiden potilastietoja. Tutkimuksessa havaittiin, että potilailla, joilla oli korkea virtsan albumiinipitoisuus, oli korkeampi glykohemoglobiini (kolmen vuoden keskiarvo) kuin verrokkiryhmällä. Nämä potilaat olivat myös sairastuneet diabetekseen vanhempana ja sairastaneet pidempään puberteetin alkamisen jälkeen. Sen sijaan potilaiden iällä ja kokonaissairausajalla ei ollut vaikutusta virtsan albumiinipitoisuuteen. Lisäksi havaittiin, että potilailla, joilla virtsan albumiinipitoisuus oli korkea, oli diabeteksen diagnoosivaiheessa esiintynyt enemmän ketoosia ja ketoasidoosia. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen erityisesti puberteetin alkamisen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää pyrittäessä vähentämään diabetespotilaiden munuaiskomplikaatioiden riskiä.