Lääketieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Ilola, Jaakko (Helsingin yliopisto, 2016)
  Kolesteroli on solukalvojen välttämätön rakennemolekyyli ja sen pitoisuus solukalvolla vaikuttaa muun muassa kasvutekijäsignalointiin. MLN64 (STARD3) on proteiini, joka kykenee siirtämään kolesterolia solun eri kalvojen välillä ja jonka yli-ilmentyminen soluissa muuttaa solukalvon kolesterolipitoisuutta ja voi siten vaikuttaa solukalvon signaalireitteihin. HER2 (erbB-2) on tyrosiinikinaasireseptoreihin kuuluva HER-ryhmän solukalvoreseptori. HER2-positiivisuus rintasyövässä on syövän ennustetta huonontava tekijä. HER2-positiiviset rintasyövät ilmentävät lähes poikkeuksetta voimakkaasti myös MLN64:ä. Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako rintasyövän MLN64-proteiinin ilmentyminen kolesterolisynteesin avainentsyymin, HMG-CoA-reduktaasin (HMGCR), tai steroidisynteesin pullonkaulaentsyymin, CYP11A1:n, lähetti-RNA-määriin (mRNA-määriin). CYP11A1 ei fysiologisena ilmenny rintarauhaskudoksessa ja sen ilmeneminen voisi mahdollistaa rintasyövän oman steroidisynteesin. Materiaalina oli FinHer-aineiston formaliinifiksoiduista ja parafiiniin valetuista rintasyöpänäytteistä eristetty RNA. RNA käännettiin cDNA:ksi kvantitatiivista PCR-reaktiota varten, jolla tutkittiin näytteiden HMGCR:n ja CYP11A1:n lähetti-RNA-tasot. Tutkielman mukaan MLN64:n voimakas ilmentyminen korreloi positiivisesti HMGCR:n mRNA-määrään. CYP11A1 ilmentyi 16 % näytteistä, mutta korrelaatiota MLN64:n määrään ei havaittu. Tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan voimakas MLN64:n ilmentyminen vaikuttaa syöpäsolujen kolesterolituotantoon. (145 sanaa)
 • Vesanen, Kari (Helsingin yliopisto, 2016)
  Studies have shown that there is a familial risk in developing lymphomas. This thesis aimed to find candidate predisposing mutations for inherited non-Hodgkin lymphoma susceptibility in a Finnish pedigree. Exome sequences were available from two individuals in the pedigree, and common mutations were sought from exomes using bioinformatical tools. The validity and uniqueness of these common mutations were verified, and variation segregation was assessed by sequencing variation areas from all lymphoma patients in the pedigree. After filtering, 13 common variations were found, but due to variation’s presence also in healthy control samples or the lack of segregation in the kindred, no candidate variation explaining non-Hodgkin lymphoma clustering in the pedigree was found. However, this study proved a group of mutations that probably do not need further studies as candidate variations for inheritable non-Hodgkin lymphoma. This study also provided rough comparison data for two different DNA sequence analysis programs.
 • Ahlström, Marjut (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lannerangan luudutusleikkaus vaikutti potilaiden elämänlaatuun. Seuranta-aika oli vähintään kaksi vuotta. Leikkaustuloksen arviointiin käytettiin Oswestryn haittaindeksiä (ODI) ja elämänlaatukyselyä (RAND-36). RAND-36:sta tarkasteltiin kokonaispisteitä ja lisäksi erikseen Fyysinen toimintakyky ja Kivuttomuus – osa-alueita. Lisäksi selvitettiin eroavatko tulokset sukupuolen tai iän mukaan. Tutkimuksen aineisto koostui 2010-2012 Jorvin sairaalassa leikatuista potilaista, joille oli tehty lannerangan luudutusleikkaus. Analyysi kattoi 96 potilasta. 71 oli naisia ja 23 miehiä. Tutkittavien keski-ikä oli 60,6 vuotta. Tuloksiksi saatiin että ODI laski 24 pistettä (52%), RAND-36 nousi 23 pistettä (55%), Fyysinen toimintakyky nousi 28 pistettä (83%) ja Kivuttomuus nousi 33 pistettä (109%). Sekä ODI:lla että RAND-36:lla mitattuna leikkaustulos oli lähes yhtä vaikuttava iästä tai sukupuolesta riippumatta. Fyysinen toimintakyky parani ja kipu väheni eniten miehillä ja alle 65-vuotiailla. Tämän tutkimuksen perusteella lannerangan luudutusleikkaus vaikuttaa suotuisasti potilaan oireita helpottavasti ja elämänlaatua parantavasti. Tulokset Jorvin sairaalassa ovat samansuuntaiset muiden esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen tutkimusten kanssa. Lannerangan luudutusleikkauksen vaikuttavuudessa on kuitenkin havaittavissa yksilötasolla laajaakin vaihtelua. Lisätutkimuksia tarvitaankin, jotta voitaisiin operatiivista hoitoa harkitessa tunnistaa leikkaustulosta ennustavia tekijöitä.
 • Sweins, Petra (Helsingin yliopisto, 2015)
  Successful vocabulary acquisition requires encoding of newly learned spoken words into a long-term storage. At the neural level, this means optimal establishment of novel neural connections and rapid formation of memory traces for words. In adults the rapid formation of memory traces is seen as an enhanced neural response at 50 ms after word recognition point to novel words after short exposure. To explore the rapid word memory trace formation in children with dyslexia, we recorded online neural activity using electroencephalography (EEG) and event-related potentials (ERPs) during a short (~35mins) session of passive exposure to a novel pseudo-word in school-aged dyslexic children and matched fluently reading controls. The memory trace formation for the novel word was investigated by comparing the average ERPs of trials in the early and late part of the exposure. In fluently reading children, the neural response to the unfamiliar pseudo-word at early latencies after word disambiguation point increased significantly by the end of the session, putatively indicating memory trace formation for the novel word. In contrast, the neural response at the early latencies did not show any change in the group with dyslexia between the early and late stages of the exposure, indicating impaired rapid formation of memory traces for novel words. We propose that rapid neural learning of new spoken words is impaired in dyslexic children, possibly due to deficient phonological processing, development of phonological representations and phonological short-term memory, and hinders efficient vocabulary growth.
 • Lindroos, Jenny (Helsingin yliopisto, 2015)
  Målet var att kartlägga livskvaliteten för att bedöma vårdeffektiviteten hos hemvårdspatienterna före och efter bytet av servicemodellen för medicinskt stöd inom Borgå stad. Studien undersökte ändamålsenligheten med HRQOL-instrumentet 15D och subjektiv hälsostatus för evaluering av livskvaliteten hos den i huvudsak geriatriska målgruppen. 499 hemvårdspatienter utgjorde kohorten som uppföljdes i 8 månader. Enkäten innehållande demografiska data, 15D, allmän hälsa mätt med första frågan ur SF-36 fylldes i av patienten själv eller med assistans av anhöriga eller vårdpersonalen. I första ronden svarade 347 och i andra ronden 268 personer. 15D-indexmedelvärdet var 0,7211 (SD 0,130) före interventionen och 0,7314 (SD 0,135) efter. Ökningen var inte statistiskt signifikant. Den allmänna hälsostatusen förbättrades väsentligt (p=0,037). Den nya servicemodellen konstaterades effektiv. Huruvida patienten besvarat enkäten ensam eller inte hade en självständig inverkan på 15D. Betydelsen av hjälp vid ifyllandet av livskvalitetsenkäten var större än förväntat och detta borde i större utsträckning beaktas vid dylika undersökningar.
 • Aaltonen, Emmi (Helsingin yliopisto, 2015)
  Målet med denna studie var att undersöka sambandet mellan D-vitaminhalten i blodet och riskfaktorer för det metabola syndromet. Dessa faktorer är hypertension, bukfetma, hyperglykemi och dyslipidemi. Det har i många studier framkommit ett samband mellan dessa och en D-vitaminhalt på under 50 nmol/l. I denna studie analyseras att material som består av en D-vitaminmätning från år 2007 och mätning av de olika riskfaktorerna från åren 2012-2013. Materialet är en del av Helsinki Birth Cohort Study (HBCS) materialet. Analysen av materialet visar att D-vitaminbrist med stor sannolikhet är kopplat till det metabola syndromets olika riskfaktorer.
 • Pietilä, Markus (Helsingin yliopisto, 2015)
  Apotti on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä alueen kuntien potilastietojärjestelmähanke. Helsingin kaupungin terveyslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran ottamaan kantaa Apottiin 11.9.2012. Ennen kokousta sosiaalisessa mediassa oli virinnyt vilkas keskustelu, jossa lähinnä kritisoitiin hanketta. (Hanketta kritisoitiin muun muassa sen korkeasta kustannusarviosta ja siitä, että hankkeessa oltaisiin ajautumassa niin sanottuun toimittajaloukkuun.) Keskustelun keskiössä oli 9.7.2012 perustettu Facebook-ryhmä Terveydenhuollon tietojärjestelmät korjattava. Keskusteluun osallistuivat suoraan ja välillisesti myös perinteisempi media ja potilastietojärjestelmähankkeen vastuuhenkilöt. Keskustelun tärkeimmät pitkät puheenvuorot ja lyhyemmät kommentit ovat hajallaan ja sekavassa järjestyksessä eri internetsivustoilla. Tämän tutkielman ensisijaisena tavoitteena on etsiä nämä keskustelun tärkeimmät puheenvuorot ja esitellä ne kronologisessa järjestyksessä (luvut 2-7 ja 13-29). Tutkielman toissijaisena tavoitteena on pohtia joitakin keskustelussa esiinnousseita teemoja (luvut 8-12 ja 30).
 • Nyberg, Jan (Helsingfors universitet, 2015)
  Internet ja sosiaalinen media ovat uusi ja merkittävä terveysviestinnän ulottuvuus. Halusimme selvittää, tarjoaako verkko erityistä apua lapsuus- ja nuoruusiän syöpäpotilaiden sekä heidän perheidensä elämässä ajatellen lapsuusiän syöpäsairauden harvinaisuutta ja sen sairastamiseen liittyvää pitkää eristystä, sairaalasidonnaisuutta, pitkäaikaisseurannan tarvetta ja informaation saatavuuden tarvetta koko sairauden ajan ja hoidon jälkeen. Aiheeseen liittyen tehtiin kirjallisuuskatsaus ja suoritettiin aineiston keruu sähköisellä kyselylomakkeella. Aihetta lähestyttiin ensisijaisesti laadullisen tutkimuksen näkökulmasta - joskin kyselylomake rakennettiin keräämään myös määrälliseen analyysiin sopivaa dataa. Kyselytutkimus osoitettiin perheille (n=107), joissa lapsi on saanut syöpäsairauden diagnoosin HYKS:ssa aikavälillä 2009-2012 ja joissa tietomme mukaan lapsi oli paranemassa. Vähintään toinen vanhemmista vastasi 25 %:ssa perheistä. Valtaosalla vastanneista vanhemmista ja lapsista verkon tärkeys ja käyttömäärä näyttävät lisääntyvän lapsen sairastumisen myötä. Kenelläkään verkon tärkeys ei vähentynyt sairastumisen myötä. Internetiä ja sosiaalista mediaa käytetään erityisesti tiedonhakuun, vertaistuen saamiseksi ja antamiseksi ja yhteydenpidossa läheisiin ja kouluun. Mahdollisia rajoittavia tekijöitä tunnistettiin ja internetissä tapahtuvan terveysviestinnän positiivisen vaikutuksen edellytyksiä tuodaan esille.
 • Rönnqvist, Fredrik (Helsingfors universitet, 2015)
  Målet med studien var att retrospektivt gå igenom alla patienter som opererats med ballongvidgning av näsans bihålor under åren 2009-2014, patienternas pre- och postoperativa symptom, operationsdata samt eventuella reoperationer. Informationen samlades från patienternas journaltexter och m. h. a. dessa kunde patienternas tillstånd följas upp under en i medel 2,2 års tid (6-2099 dagar) postoperativt. Alla patienter opererades i operationssal; tre fjärdedelar (76 %) under generell anestesi och en fjärdedel (24 %) under lokalbedövning. Av en ursprunglig grupp på 64 patienter kunde 60 genomgå ballongvidgning under 71 operationer utan allvarliga komplikationer; 36 patienter opererades med endast ballongvidgning och 24 med ballongvidgning + FESS. En fjärdedel (23 %) av patienterna uppsökte vård p.g.a. postoperativa problem. 13 % av patienterna behövde re-operation. Studien visar att ballongvidgning kan utföras tryggt och säkert på en heterogen grupp patienter.
 • Cansu, Emir (Helsingfors universitet, 2015)
  Sirtuin-1 (Sirt-1), an NAD+-dependent deacetylase, maintains energy homeostasis upon stress-induced decline in energy levels. Sirt-1 possesses many other functions ranging from regulating cellular proliferation and apoptosis to maintaining glucose and lipid metabolism. By deacetylating its target proteins, Sirt-1 can also increase the lifespan of lower organisms such as yeast, flies, and worms. However, lifespan-prolonging ability of Sirt-1 in rodent models and human subjects has been investigated, exhibiting only partially promising results. Contrary to its role in increasing lifespan in rodents and humans, Sirt-1 has exhibited positive results on prolonging the health-span of these model organisms by delaying or inhibiting the development of diseases and disorders that present themselves with increasing age. Drug mediated Sirt-1 activation via resveratrol and Sirt-1 activation through calorie restriction were shown to bring a healthy balance to glucose and lipid metabolism especially in rodents fed on high-fat diet. Currently, Sirt-1 is investigated as a target gene for the treatment of Type-2 Diabetes in multiple clinical trials. In this study, we investigated the role of the Sirtuin-1 in the maintenance of intestinal epithelium. In our study, we utilized intestinal organoid models grown from isolated crypts of mouse small intestine. We performed knockdown of Sirt-1 at mRNA level via lentiviral shRNA. Additionally, we targeted Sirt-1 activity by applying resveratrol to the culture media of mouse intestinal organoids. Our main aim was to address how manipulations of Sirt-1 expression or activity would affect the function of intestinal stem cells and Paneth cells located in the crypt tips of intestinal organ-oids. Furthermore, we were interested in how these changes would alter organoid viability and crypt regeneration. In this study, we demonstrate that Sirt-1 is a fundamental gene for mouse intestinal organoid viability as well as organoid crypt regeneration. We also show that Sirt-1 controls crypt regeneration by regulating Paneth cell differentiation and thus intestinal stem cell niche conditions in the crypt bottoms of mouse intestinal organoids. Activation of Sirt-1 by resveratrol decreases total Paneth cell number in a crypt bottom leading to the relative retardation of crypt regeneration as well as the reduction in crypt size. High concentrations of resveratrol resulted in death of intestinal organoids, probably due to complete loss of Paneth cells.
 • Linkoaho, Ossi (Helsingfors universitet, 2015)
  Small spinal canal dimensions play a significant role in symptomatic adult disc herniations. Due to the different nature of pediatric disc herniations, this study attempts to examine, whether these findings apply in pediatric population. We compared MRI and radiographic dimensions of the lumbar spine in nineteen discectomy patients, seventeen conservatively treated herniation patients and forty-seven herniation-free low back pain patients. The discectomy group presented a considerably smaller spinal canal measured from the MRI than two other groups. Radiographic measurements, however, presented no differences between groups. Age and gender presented no differences in the MRI measurements between the groups, but girls showed a smaller interpedicular distance than boys. Radiographic measurements performed a poor correlation with spinal canal dimensions from MRI. Thus, the severity of herniation can reliably be estimated from MRI, whereas radiographic measurements are not reliable in this case.
 • Havukainen, Mari (Helsingfors universitet, 2015)
  Johdanto Reumataudit ovat yleisiä, mutta esiintyvyydeltään, kuormittavuudeltaan ja kustannuksiltaan erilaisia. Tautien kuormittavuuden vertailuun ei ole käytössä yksinkertaista menetelmää. Tutkimuksemme tavoitteena oli määrittää reumatautien yleisyys erikoissairaanhoidossa ja tuottaa kuormittavuuskerroin, joka voidaan laskea helposti saatavilla olevista tiedoista. Menetelmät Aineisto kerättiin kattavilla ATK-hauilla HUS:n tietojärjestelmistä ja kattaa vuosina 2011 ja 2012 Meilahden, Peijaksen Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa reumatologista erikoissairaanhoitoa saaneet potilaat. Potilaita oli 12 000 ja potilaskontakteja 51 000. Aineisto analysoitiin tutkimuksessa Python-ohjelmointikielellä kirjoitetulla ohjelmalla. Tulokset Tulokset on laskettu diagnooseittain. Yleisin ja kuormittavin reumadiagnoosi oli muu seropositiivinen nivelreuma, jota sairasti 28 % potilaista, joka aiheutti 38 % potilaskontakteista ja jonka kuormittavuusosuus oli 28 % reumatologisesta kokonaiskuormasta. Potilasmäärään suhteutettuna kuormittavimpia olivat lastenreumat, joista muuta lasten niveltulehdusta sairastavat potilaat kuormittivat eniten, keskivertopotilaisiin nähden 2,9-kertaisesti. Pohdinnat Kuormittavuuskertoimillamme erottuivat sekä harvinaiset että yleiset kuormittavat diagnoosit. Kertoimien soveltaminen diagnoosien sijaan taudeille ja tautiryhmille on käynnissä. Kertoimia kehitetään myös hyödyntämään aineistoa laajemmin. Periaate on sovellettavissa laajasti myös muille erikoisaloille.
 • Savolainen, Maiju (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten lääkäreiden eettiset ohjeet ovat kehittyneet Suomessa vuosina 1847–1982. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Immanuel Ilmonin kirjoitus Mietteitä lääkärin ammatista ja hänen velvollisuuksistaan vuodelta 1847, Max Oker-Blomin teos Lääkärintoimi ja sen etiikka vuodelta 1911, Arne Palménin Lääkärin etiikka vuodelta 1956 ja Lääkärin etiikka muuttuvassa maailmassa vuodelta 1968 ja vuonna 1982 ilmestynyt Lääkintäetiikka. Lääkärin etiikan perusperiaatteissa on tutkitulla aikavälillä tapahtunut vain vähän muutoksia. Yleinen kehityssuunta on ollut lääkärin roolin muuttuminen läheisestä perhelääkäristä pikemminkin objektiiviseksi asiantuntijaksi. Lääkärin puuttuminen muuhun kuin tiukasti hoitoon liittyviin kysymyksiin on vähentynyt, mikä näkyy annetussa ohjeistuksessa.
 • Linnavuori, Heini (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkimuksessa selvitettiin eri koiraroduilla esiintyviä hammaspuutoksia ja niiden luonnetta. Aineistona oli Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmän keräämiä eri koirarotujen hammaspuutostietoja. Omistajien raportoimia hammaspuutoksia oli reilu 800 koiralla, joista 306 koiran omistajat olivat kyselylomakkeella ilmoittaneet tarkasti koiralta puuttuvat hampaat. Nämä yksilöidyt hammaspuutostiedot sisälsivät 130 koirarodun edustajia. Excel-taulukkolaskelmaohjelmaa käyttäen aineistosta selvitettiin hammaspuutosten luonnetta ja laadittiin yhteenvedot hammaspuutoksista roduittain, kiinnittäen erityisesti huomiota koirarotuihin ja yksilöihin, joilla puutoksia oli keskimääräistä enemmän. Valtaosa puutoksista oli yhden tai kahden hampaan puutoksia. Hammaspuutosten esiintymisessä ylä- ja alaleuan sekä oikean ja vasemman leukapuoliskon välillä ei havaittu merkittävää eroa. Eniten puuttuvia hampaita olivat premolaarit, ja näistä yleisimmin puuttui yläleuan ensimmäinen premolaari. Roduissa, joissa hammaspuutoksia oli raportoitu paljon, suurin edustus oli terrieriroduilla. Rotuyhdistysten tietoihin yhdistettynä hammaspuutosten kannalta mielenkiintoisiksi koiraroduiksi paljastuivat mm. tanskalais-ruotsalainen pihakoira, valkoinen länsiylämaanterrieri, silkkiterrieri, englanninsetteri, kerrynterrieri, shetlanninlammaskoira, cirneco dell’etna, suomenpystykorva ja jackrusselinterrieri. Runsaasti hammaspuutoksia omaavista koirayksilöistä huomattava osa oli silkkiterriereitä ja valkoisia länsiylämaanterriereitä, ja näiden hammaspuutokset olivat valtaosin bilateraalisia.
 • Seppälä, Toni (Helsingfors universitet, 2015)
  OptiVein® on kehitetty helpottamaan kanylointeja. Laite kiinnitetään tavalliseen verisuonikanyyliin. Kanyylin sisällä sijaitsee kertakäyttöinen, steriili valokuitu, jota pitkin kulkeva lasersäde näkyy vihreänä valona kanyylin päässä. Valo on niin voimakas, että se kuultaa ihon läpi. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, auttaako OptiVein kokemattomien kanyloijien onnistumista laskimon kanyloinnissa. Tutkielmassa pohditaan myös muita kanyloinnin apuvälineitä sekä niiden suhdetta OptiVeiniin.