Lääketieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Lindroos, Jenny (Helsingin yliopisto, 2015)
  Målet var att kartlägga livskvaliteten för att bedöma vårdeffektiviteten hos hemvårdspatienterna före och efter bytet av servicemodellen för medicinskt stöd inom Borgå stad. Studien undersökte ändamålsenligheten med HRQOL-instrumentet 15D och subjektiv hälsostatus för evaluering av livskvaliteten hos den i huvudsak geriatriska målgruppen. 499 hemvårdspatienter utgjorde kohorten som uppföljdes i 8 månader. Enkäten innehållande demografiska data, 15D, allmän hälsa mätt med första frågan ur SF-36 fylldes i av patienten själv eller med assistans av anhöriga eller vårdpersonalen. I första ronden svarade 347 och i andra ronden 268 personer. 15D-indexmedelvärdet var 0,7211 (SD 0,130) före interventionen och 0,7314 (SD 0,135) efter. Ökningen var inte statistiskt signifikant. Den allmänna hälsostatusen förbättrades väsentligt (p=0,037). Den nya servicemodellen konstaterades effektiv. Huruvida patienten besvarat enkäten ensam eller inte hade en självständig inverkan på 15D. Betydelsen av hjälp vid ifyllandet av livskvalitetsenkäten var större än förväntat och detta borde i större utsträckning beaktas vid dylika undersökningar.
 • Westberg, Anna (Helsingin yliopisto, 2015)
  Målet med denna studie är att studera ett eventuellt samband mellan övervikt under graviditeten och en försämrad funktionsduglighet hos avkomman i vuxen ålder. Vi undersöker ifall fynden är lika för män och kvinnor samt gällande psykisk och fysisk funktionsduglighet. Av intresse är också ifall moderns viktindex påverkar barnets födelsevikt och om det i sin tur har ett samband med avkommans funktionsduglighet, samt ifall socialklass under barndomen påverkar funktionsdugligheten. Studien är en epidemiologisk kohortstudie och en del av Helsinki Birth Cohort Study/Helsingfors födelsekohort. Personernas funktionsduglighet mättes med hjälp av frågor relaterade till funktionsduglighet med RAND-36 frågeformulär. Vi fann att moderns övervikt under graviditeten ökar risken för både en försämrad fysisk och psykisk funktionsduglighet hos män, men inte hos kvinnor. Vidare fann vi att avkommans födelsevikt ökar då moderns viktindex ökar, men att en högre födelsevikt är kopplat till en minskad risk för en försämrad funktionsduglighet. Också socialklassen påverkade fysisk funktionsduglighet hos män.
 • Tammelin, Eeva (Helsingin yliopisto, 2015)
  Background and Aims Injuries are often missed during the primary and secondary survey in trauma patients. Studies have suggested that a formal tertiary survey protocol lowers the number of missed injuries. Our aim was to determine the number, severity and consequences of injuries missed by a non-formalised trauma tertiary survey (TTS), but detected prior to hospital discharge in trauma patients admitted to a trauma intensive care unit (TICU). Material and Methods We conducted a cohort study of trauma patients admitted to a TICU between 1st January and 17th October 2013. We reviewed the electronic medical records of patients admitted to the in order to register any missed injuries, their delay and possible consequences. We classified injuries into three types: Type 0, injury detected prior to TTS, Type 1, injury detected by TTS, and Type 2, injury missed by TTS but detected prior to discharge. Results During the study period, we identified a total of 838 injuries in 115 patients. Of these injuries, 94% were Type 0 injuries, 3.9% were Type 1 injuries and 2.5% were Type 2 injuries. Even though most of the missed injuries in TTS (Type 2) were fractures (52%), only two of the 21 Type 2 injuries required surgical intervention. Type 2 injuries presumably did not cause extended length of stay (LOS) in the ICU or in hospital and/ or morbidity. Conclusions In conclusion, the missed injury rate in trauma patients admitted to TICU after TTS was very low in our system without formal TTS-protocol. These missed injuries did not lead to prolonged hospital or TICU stay, and did not contribute to mortality. Most of the missed injuries received non-surgical treatment.
 • Rajala, Anna (Helsingin yliopisto, 2015)
  Merkelinsolusyöpä (MSS) on harvinainen, ensimmäistä kertaa vuonna 1972 kuvattu neuroendokriininen ihosyöpä. Se esiintyy pääasiassa iäkkäillä ihmisillä, aurinkoaltistuneilla ihoalueilla. MSS lähettää herkästi etäpesäkkeitä ja siten ennuste on yleensä huono. Hiljattain on löydetty uusi polyomavirus (merkelsolupolyomavirus), jolla saattaisi olla merkitys taudin syntyyn. Harvoissa tapauksissa MSS todetaan imusolmukemetastaaseina ilman primaarikasvainta iholla. Tätä kutsutaan tuntematon primaarikasvain-MSS:ksi. Yksittäisiä tapauksia, joissa MSS on esiintynyt ihonalaiskudoksessa ilman primaaria iholeesiota, on myös raportoitu. Tuntematon primaarikasvain-MSS:llä on kirjallisuuden mukaan ollut parempi ennuste kuin iholeesiolla alkavalla MSS:llä. MSS:n syntymekanismista ei ole varmaa tieteellistä näyttöä. Tässä tutkimuksessa käytiin läpi kaikki Suomessa tavatut tuntematon primaarikasvain-MSS-potilaat (14 kpl) saatavilla olevien sairaskertomuksien perusteella. Tutkimustulosten perusteella näyttäisi siltä, että subkutaanituumorilla alkavilla taudinkuvilla olisi parempi ennuste kuin muilla MSS-tapauksilla. MSS näyttäisi aidosti esiintyvän primaarituumorina imusolmukkeissa ja subkutaanituumoreina eikä vain metastaasina, jolle ei löydetä primaarituumoria. Tehokkain hoitomuoto tuntematon primaarikasvain-potilaille vaikuttaisi tutkimuksemme perusteella olevan radikaali ekskiisio yhdistettynä sädehoitoon.
 • Mikkeli, Risto (Helsingin yliopisto, 2015)
  Hypertrofinen kardiomyopatia on maailmanlaajuisesti yleisin perinnöllinen sydänsairaus. Pienellä osajoukolla hypertrofista kardiomyopatiaa sairastavista vaarallisten komplikaatioiden riski on huomattavasti kohonnut, joten ennustetta kuvaavia tekijöitä pyritään jatkuvasti löytämään lisää. Magneettikuvaus on todettu tarkimmaksi menetelmäksi sydämen lokeroiden kuvantamisessa. Tutkimuksia magneettikuvauksen hyödyistä hypertrofisessa kardiomyopatiassa on tehty, mutta vasemman eteisen kokoa ja sen merkitystä on käsitelty aiemmin vain kaikukuvauksen pohjalta. Otimme joukon potilaita, joilla hypertrofiseen kardiomyopatiaan liittyviä sydänlihasmuutoksia oli todettu, geenitestauksella todettuja sairausgeenin kantajia sekä verrokkeja, ja totesimme magneettikuvauksen avulla vasemman eteisen koon kasvavan sydänlihasmuutosten myötä, mutta emme löytäneet näyttöä, että vasen eteinen olisi kantajilla suurentunut jo ennen muutosten kehittymistä.
 • Laine, Katarina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Objective of this article was to analyze whether the reporting of the 3rd and 4th degree obstetric anal sphincter injuries differ between the patient data recording systems. The study was retrospective. The setting included all six delivery units in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) comprising one third of all deliveries in Finland. Population was all deliveries in HUS in 2012 (n=18099). The incidence of the sphincter injury was extracted from three electronic medical record (EMR) systems (Obstetrix, Opera and Oberon), using the national versions of International Classification of Diseases 10th revision (ICD10) and the Nordic Classification of Surgical Procedures (NOMESCO). All observed cases were studied carefully from the patient records and the reliability of different systems was analyzed and compared to the data reported to national registers (MBR Medical Birth Register and HDR Hospital Discharge Register). Main outcome measure was sphincter injury rate in delivery units. We found that the actual rate of sphincter injury in all the EMRs combined in HUS was higher (1.8%) than the rate delivered from any single reporting system (from 1.5% to 1.7%) and varied even more among single delivery units. The coverage in the MBR (88%) was much higher than in the HDR (3%). In conclusion the simultaneous use of several patient data recording systems is confusing and prone for systematic errors. One common database – preferably an EMR with a structured format - would clarify the registering and enable reliable quality reports creating a sustainable base for quality improvements.
 • Lahtiharju, Tapio (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tavoite. Selvittää, aiheuttavatko toistuvat hengitystieinfektiot vauvalle unihäiriöitä 8 kuukauden ikäisenä. Aineisto. Tutkimusaineisto oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektista Lapsen uni ja terveys ja käytettävissä oli vanhempien täyttämiä kyselylomakkeita sekä synnytyssairaalan tiedot. Alussa mukaan tulleista 1667 vauvasta tähän tutkimukseen osallistui 1125 vauvaa (67,5 %). Aineistossa korkeasti koulutettujen äitien määrä oli huomattavasti suurempi kuin väestössä keskimäärin. Metodit. Hengitystieinfektioiden vaikutusta unihäiriöihin tutkittiin logistisella regressiolla kolmella eri selitettävällä muuttujalla: ensisijaisesti ISQ-pisteillä (Infant Sleep Questionnaire), toissijaisisesti Richmanin kriteereillä ja vanhempien kokemuksella vauvan unihäiriöistä. Kovariaatit valittiin kirjallisuuden ja varianssianalyysien perusteella. Tulokset. Ryhmässä, jotka sairastivat enemmän hengitystieinfektioita, olivat suuremmat ISQ-pisteet (p ,050; OR 1,46), täyttyi useammin Richmanin kriteerit (p ,027; OR 1,59), ja vanhemmat useammin kokivat vauvalla olevan uniongelmia (p ,044; OR 1,46). Päätelmät. Tulokset viittaavat siihen, että runsaat hengitystieinfektiot lisäävät unihäiriöiden riskiä 8 kuukauden iässä. Tulokset eivät kuitenkaan ole yleistettävissä, koska aineisto oli vääristynyt ja sosioekonominen asema oli selvitetty epätäydellisesti.
 • Järveläinen, Mira (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimus käsittelee ryhmälähtöistä oppimista, joka on maailmalla ajankohtainen oppimismenetelmä. Kyseessä on kirjallisuuskatsaus, jonka aineisto on haettu järjestelmällisin hauin MEDLINE:sta, Web of Sciencesta ja ERIC:istä. Tutkimus kokoaa aiempaa kattavammin oppimismenetelmää käsittelevää tutkimustietoa yhteen luoden kattavan ja monipuolisen katsauksen siitä, miten ryhmälähtöinen oppiminen toimii ja miten se soveltuu käytettäväksi lääketieteen koulutuksessa. Ryhmälähtöinen oppiminen on aktiivista, opiskelijalähtöistä oppimista ryhmissä, jotka työskentelevät samassa suuressa tilassa. Opiskelijat saavat jatkuvasti palautetta osaamisestaan. Samalla he oppivat ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja kehittyvät elinikäisiksi oppijoiksi. Tehokkuutensa ohella oppiminen voi olla hauskaa ja opettaa muitakin työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten vuorovaikutusta, ryhmätyötaitoja, kriittistä ajattelua ja itsetuntemusta. Ryhmälähtöinen oppiminen on kustannustehokas opetusratkaisu, jolla etenkin aiemmin heikosti menestyneet saavuttavat parempia tuloksia. Ryhmälähtöinen oppiminen voi tarjota opetukseen monipuolisia ratkaisuja, mutta samalla kyseessä on kuitenkin tarkasti määritelty metodi. Se vaatii huolellisen suunnitellun ja integroinnin muuhun opetukseen, jotta siitä ei tulisi liian kuormittavaa.
 • Hetemäki, Iivo (Helsingin yliopisto, 2014)
  Kyselytutkimus ”Omstart, mitä jäi käteen?” tutkii improvisaatioteatteri speksin vaikutuksia lääkärin työhön ja elämään. Aineistona on 355 vastannutta, sekä opiskelijaa että valmistunut-ta lääkäriä, kaikista Suomen lääketieteellisistä tiedekunnista. Aineiston perusteella tehty ana-lyysi osoittaa, että speksiin osallistuneet kokivat tästä monia hyötyjä mm. yhteisöllisyyden muodossa opiskeluaikana. Valmistuneet kokivat oppineen speksin avulla monia työelämän kannalta keskeisiä taitoja. Vaikka aineisto on niukahko pitkälle menevien johtopäätösten te-kemiseen, vaikuttaa suuntautuminen speksin sisällä vaikuttavan erikoisalan valintaan. Tutki-mus on julkaistu vertaisarvioituna alkuperäisartikkelina Duodecim-lehdessä 2014 ja on tiettä-västä alallaan ainutlaatuinen uuden tutkimusaiheen avaus.
 • Aaltonen, Emmi (Helsingin yliopisto, 2015)
  Målet med denna studie var att undersöka sambandet mellan D-vitaminhalten i blodet och riskfaktorer för det metabola syndromet. Dessa faktorer är hypertension, bukfetma, hyperglykemi och dyslipidemi. Det har i många studier framkommit ett samband mellan dessa och en D-vitaminhalt på under 50 nmol/l. I denna studie analyseras att material som består av en D-vitaminmätning från år 2007 och mätning av de olika riskfaktorerna från åren 2012-2013. Materialet är en del av Helsinki Birth Cohort Study (HBCS) materialet. Analysen av materialet visar att D-vitaminbrist med stor sannolikhet är kopplat till det metabola syndromets olika riskfaktorer.
 • Pietilä, Markus (Helsingin yliopisto, 2015)
  Apotti on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä alueen kuntien potilastietojärjestelmähanke. Helsingin kaupungin terveyslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran ottamaan kantaa Apottiin 11.9.2012. Ennen kokousta sosiaalisessa mediassa oli virinnyt vilkas keskustelu, jossa lähinnä kritisoitiin hanketta. (Hanketta kritisoitiin muun muassa sen korkeasta kustannusarviosta ja siitä, että hankkeessa oltaisiin ajautumassa niin sanottuun toimittajaloukkuun.) Keskustelun keskiössä oli 9.7.2012 perustettu Facebook-ryhmä Terveydenhuollon tietojärjestelmät korjattava. Keskusteluun osallistuivat suoraan ja välillisesti myös perinteisempi media ja potilastietojärjestelmähankkeen vastuuhenkilöt. Keskustelun tärkeimmät pitkät puheenvuorot ja lyhyemmät kommentit ovat hajallaan ja sekavassa järjestyksessä eri internetsivustoilla. Tämän tutkielman ensisijaisena tavoitteena on etsiä nämä keskustelun tärkeimmät puheenvuorot ja esitellä ne kronologisessa järjestyksessä (luvut 2-7 ja 13-29). Tutkielman toissijaisena tavoitteena on pohtia joitakin keskustelussa esiinnousseita teemoja (luvut 8-12 ja 30).
 • Järvinen, Saara (University of Helsinki, 2015)
  Tyypin 2 diabetes (T2D) on huomattava ja yleistyvä kansansairaus. Uusien diabeteslääkkeiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Hoitosuositusten yhtenä tarkoituksena on auttaa valitsemaan kullekin potilaalle sopivin diabeteslääkitys. Tässä tutkielmassa tarkastellaan T2D:n lääkehoitoa hoitosuositusten ja lääkkeiden myynnin näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa vertaillaan neljän Pohjoismaan (Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan) hoitosuosituksia sekä diabeteslääkkeiden myyntiä. Hoitosuosituksissa ensisijainen diabeteslääke on metformiini, joka on myös insuliinia lukuunottamatta myydyin diabeteslääke edellä mainituissa maissa. Suomessa gliptiinit ovat tärkein toisen linjan lääke sekä myynnissä että hoitosuosituksessa. Muissa Pohjoismaissa sulfonyyliureat ovat myydyin toisen linjan lääke. Myös ruotsalainen ja norjalainen hoitosuositus asettavat sulfonyyliureat tärkeimmiksi toisen linjan lääkkeiksi. Muissa tarkasteltavissa maissa ensisijaiseksi perusinsuliiniksi suositellaan NPH-insuliinia. Suomessa pitkävaikutteisia insuliinianalogeja myydään NPH-insuliinia enemmän, eikä hoitosuositus ota kantaa perusinsuliinin valintaan. Tutkielman potilasaineisto on kerätty Kotkasta ja se koostuu diabeteshoitajan vastaanotolla käyneiden T2D-potilaiden lääkitystiedoista. Tutkimusaineistossa metformiini oli käytetyin diabeteslääke ja gliptiinit yleisin toisen linjan lääkevalinta. Insuliinia käytti noin kolmannes potilaista. Tutkielman perusteella diabeteslääkkeiden käyttö noudattaa hyvin suomalaista hoitosuositusta.
 • Hurme, Max (University of Helsinki, 2015)
  The sense of touch is an invaluable way for any organism to get information about itself and the environment. In this advanced studies thesis MEG is used to study the primary somatosensory cortex of 12 healthy children aged approximately 6.5 years. The somatosensory activity is evoked with tactile stimulation of the fingertip on digits II and V. The MEG responses are recorded to stimulation of both hands while the test subject focuses on the tactile stimuli. Similar responses are also recorded to stimulation of the left hand while not being focused on the stimuli. The study focuses on the characteristics of the SEFT50 deflection using ECD multidipole model for data analyses. The location, latency and strength of SEFT50 responses are compared between the different fingers and for the left hand also between the conditions of being focused and not being focused on the stimuli. Statistical testing is done by using Student’s paired t-test with two-tailed distribution and with a threshold of p < 0.05 for a statistical significance. No statistically significant differences were found on the results between different fingers. Nor did paying attention to the tactile stimuli make difference on results. These may indicate that the somatotopical organization is still underdeveloped in children and that the primary somatosensory cortex is not strongly associated with higher order information processing. Problems with the quality of the measurement data and small sample size mean that further studies are needed to validate the results.
 • Kärkkäinen, Anni (University of Helsinki, 2015)
  Tiivistelmä 1.1.Tavoitteet Tutkielman"tavoitteena"oli"selvittää"suoriin"antikoagulantteihin" liittyviä"tukos"ja"vuotokomplikaatioita"ennen"ja"jälkeen"rytminsiirron"ja" tarkastella"eteisvärinäpotilaiden"aikaviivettä"diagnoosista"elektiiviseen" rytminsiirtoon,"kun"käytössä"oli"suora"antikoagulantti." 1.2.Taustaa Rytminsiirto"pyritään"tekemään"mahdollisimman"nopeasti" eteisvärinädiagnoosin"jälkeen."Jos"rytmihäiriö"on"kestänyt">2vrk,"täytyy" antikoagulaatiolääkityksen"olla"hoitotasolla"vähintään"3"viikkoa"ennen"kuin" rytminsiirto"on"tukosriskin"suhteen"turvallista"suorittaa."Suorien" antikoagulanttien"tehokkuudesta"ja"turvallisuudesta"rytminsiirtopotilailla"on" kansainvälistä"näyttöä,"ja"suomalaisessa"Käypähoito?suosituksessa"ne" ovatkin"jo"vaihtoehto"varfariinilla"toteutettavaan"antikoagulaatioon."Suorilla" antikoagulanteilla"hoitotasapaino"saavutetaan"nopeasti,"ja"oletettavaa"on," että"myös"aikaviive"rytminsiirtoon"täten"nopeutuisi."Suomessa"rytminsiirron" aikaviivettä"tai"suoriin"antikogulantteihin"liittyviä"komplikaatioita"ei"ole" aikaisemmin"tutkittu. 1.3.Metodit Tutkimusta"varten"käytettiin"monikeskusrekisteritutkimusta,"johon"on" täytetty"tiedot"270:stä"eteisvärinäpotilasta"ja"347:stä"elektiivisestä" rytminsiirrosta."Kaikilla"potilailla"oli"käytössä"suora"antikoagulantti.+ 1.4.+ Tulokset+Aineistossa"todettiin"yksi"rytminsiirtoa"edeltävä"GI-vuotokomplikaatio"(N=1,"0,37%)"kun"käytössä"oli"dabigatraani"150mgx2."Lisäksi"todettiin"yksi"rytminsiirtoon"liittyvä"aivoembolisaatio"(N=1,"0,29%)"kun"käytössä"oli"dabigatraani"150mgx2."Aikaviive"eteisvärinän"diagnoosista"rytminsiirtoon"oli" mediaanina"35"päivää."Hoitoaika"suorilla"antikoagulanteilla"ennen"rytminsiirtoa"oli"mediaanina"34"päivää."347"rytminsiirrosta"onnistui"89%"ja"saavutetuista"sinusrytmeistä"takaisin"eteisvärinään"päätyi"41%"yhden"kuukauden"seuranta-ajan"kuluessa." 1.5.Päättely "Suorat"antikoagulantit"rytminsiirtopotilailla"todettiin"tehokkaiksi"ja" turvallisiksi,"tukos?"ja"vuotoriskin"jäädessä"alle"yhden"prosentin"luokkaan." Tulos"vastaa"myös"aiempia"tutkimuksia."Uudet"antikoagulantit"näyttäisivät" nopeuttavan"eteisvärinäpotilaiden"rytminsiirtoon"pääsyä"verrattuna" varfariiniin,"mikä"puoltaa"suorien"antikoagulanttien"käyttöä"ennen"elektiivistä" rytminsiirtoa."
 • Vuorenkoski, Juha (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielma perustuu hammaslääketieteen laitoksella tehtyyn menetelmän kehitystutkimukseen. Tutkimuksessa kehitettiin kvantitatiivisen polymeraasiketjureaktioon perustuva menetelmä tunnistaa Aggregatibacter actinomycetemcomitansin kuusi serotyyppiä (a-f). A. actinomycetemcomitans on oletettu patogeeni aggressiivisessa parodontiitissa ja sen roolia on tutkittu myös suuontelon ulkopuolisissa tulehduksissa. Tutkimus koostui seuraavista vaiheista: kullekin serotyypille spesifisen alukeparin suunnittelu, tehokkaan reaktio-olosuhteiden kehittäminen kokeiden kautta, alukkeiden spesifisyyden testaaminen puhdasviljellyillä bakteerikannoilla ja kliinisten näytteiden serotyyppaus suomalaisesta Parogene-aineistosta. Kehitellyllä menetelmällä identifioitiin 44:stä sylkinäytteestä A. actinomycetemcomitansin serotyyppi (näytteitä yhteensä 252).