Psykologiset perustarpeet ja työn merkityksellisyys työtyytyväisyyden, työpaikkaan sitoutumisen, työtehokkuuden ja työpaikalla tapahtuvan vapaaehtoisuuden selittäjinä?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710235575
Title: Psykologiset perustarpeet ja työn merkityksellisyys työtyytyväisyyden, työpaikkaan sitoutumisen, työtehokkuuden ja työpaikalla tapahtuvan vapaaehtoisuuden selittäjinä?
Author: Sahimaa, Jaakko Viljami
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710235575
http://hdl.handle.net/10138/227969
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Työ- ja organisaatiopsykologia
Psykologi
Abstract: Goal Reason for this research is to examine the relationships between psychological basic needs (autonomy, competence, relatedness ) + benevolance, meaningful work, job satisfaction, employee engagement, self-reported performance and extra-role performance. The aim for this research is to find out if there is a mediative role of meaningful work between psychological basic needs and four outcomes. In previous research psychological basic needs and meaningful work has been related to multiple beneficial individual and organizational level outcomes. In this research four of those outcomes are considered Method Data for this research was collected with a web survey via Internet during summer 2017. Data was collected also from a few Finnish companies as a staff questionnaire. Data consisted of 338 participants. Relationships between variables were examined with SPSS Hayes Process Macro's regression analysis and mediation was analysed with bootstrapping method. Results Meaningful work was positively related to all four outcomes. Psychological basic needs and benevolence together were related also to all four outcomes and meaningful work mediated the relationship between psychological basic needs, benevolence and job satisfaction and employee engagement. When psychological basic needs were examined separately qualities of the relationships varied a lot and the mediative role of meaningful work wasn't so clear anymore.Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tutkia psykologisten perustarpeiden (autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuus) ja benevolenssin sekä työn merkityksellisyyden kokemuksen yhteyttä neljään yksilö- ja organisaatiotason hyötyyn: työtyytyväisyyteen, työpaikkaan sitoutumiseen, itsearvioituun työtehokkuuteen sekä työpaikalla tapahtuvaan vapaaehtoisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, onko työn merkityksellisyyden kokemuksella medioivaa vaikutusta psykologisten perustarpeiden ja neljän yksilö- ja organisaatiotason hyödyn yhteyteen. Aiemmassa tutkimuksessa psykologisten perustarpeiden yhdessä ja erikseen sekä myös työn merkityksellisyyden kokemuksen on havaittu olevan yhteydessä useisiin yksilö- ja organisaatiotason hyötyihin, joista tähän tutkimukseen on valikoitu neljä mielekästä muuttujaa. Menetelmät Tutkimuksen data kerättiin kesän 2017 aikana Internet-kyselylomakkeella sekä muutamista suomalaisista eri alan yrityksistä ja työyhteisöistä henkilöstökyselyn muodossa. Tutkimukseen osallistui 338 henkilöä. Muuttujien välisiä yhteyksiä tutkittiin SPSS-ohjelmistoon ladattavan Hayesin Process -makron avulla regressioanalyysillä. Mediaatiota tutkittiin saman työkalun avulla bootstrapping-menetelmän avulla. Tulokset Tutkimusten tulosten perusteella työn merkityksellisyys on positiivisesti yhteydessä kaikkiin neljään yksilö- ja organisaatiotason hyötyyn. Psykologiset perustarpeet ja benevolenssi olivat yhdessä tarkasteltuna yhteydessä kaikkiin neljään yksilö- ja organisaatiotason hyötyyn ja työn merkityksellisyyden kokemus medioi työtyytyväisyyden ja työpaikkaan sitoutumisen osalta tätä yhteyttä. Erikseen tarkasteltuna psykologisten perustarpeiden, benevolenssin ja yksilö- ja organisaatiotason hyötyjen väliset yhteydet olivat moninaisemmat ja työn merkityksellisyyden medioiva vaikutuskaan ei ollut niin selkeä.
Subject: psychological basic needs
meaningful work
job satisfaction
employee engagement
self-reported perfomance
extra-role performance
psykologiset perustarpeet
työn merkityksellisyys
työtyytyväisyys
työpaikkaan sitoutuminen
työtehokkuus
työpaikalla tapahtuva vapaaehtoisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PROGRADU_JAAKKOSAHIMAA.pdf 1.715Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record