Metsän arvoketjujen aluetaloudelliset vaikutukset Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/228139
Title: Metsän arvoketjujen aluetaloudelliset vaikutukset Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla
Alternative title: Puurakentaminen ja yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto
Author: Männistö, Tuomas; Törmä, Hannu; Jylhä, Paula
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 94
ISBN: 978-952-10-6524-8
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/228139
Abstract: Metsäalan toimintaympäristö on muuttunut Suomessa viime vuosina nopeasti. Erityisesti sellu- ja paperitehtaiden sulkemiset sekä kansainvälisten ilmastotavoitteiden aikaansaamat odotukset mm. metsäpohjaisen bioenergian lisäämiselle ovat synnyttäneet mielikuvan metsäalan murroksesta. Murroksen mukana perinteisten puunkäytön muotojen rinnalle on nousemassa muita metsiin perustuvia arvoketjuja. Tämä on huomioitu myös kansallisella poliittisella tasolla. Uusien metsäarvoketjujen myötä on syytä pohtia, millaisia aluetaloudellisia hyötyjä erilaiset uudistuvat metsäarvoketjut tuottavat. Tässä tutkimuksessa selvitettiin puurakentamisen arvoketjun (Etelä-Pohjanmaa) ja bioenergia-arvoketjun/CHP-tuotannon (Keski-Pohjanmaa) vaikutuksia aluetalouteen. Tutkimuksessa tuodaan esille näiden arvoketjujen aluetaloudelliset vaikutukset nykytasolla sekä esitetään skenaarioita mahdollisista tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista. Lisäksi tutkittavien ketjujen aluetaloudellisia vaikutuksia verrattiin Pohjanmaan maakunnassa tapahtuvan sellun valmistuksen aluetaloudelliseen vaikuttavuuteen. Tuloksia tarkastellessa on huomattava, että tässä tutkimuksessa esitetyt tulokset ovat pilottiluonteisia, ja niihin on syytä suhtautua suuntaa antavina. Puurakentamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa rakentamista, jossa puu on vallitseva runkorakenne. Koska esimerkiksi omakoti- ja rivitalot ovat lähes kaikki jo nykyisellään puurunkoisia, tutkimuksessa keskityttiin vain niihin rakennustyyppeihin, joilla tiedetään olevan runsaasti puurakentamisen kasvupotentiaalia. Näitä ovat kerrostalopuurakentaminen, julkinen puurakentaminen, teollisuuspuurakentaminen ja maatalouspuurakentaminen. CHP-tuotannon osalta käytettiin mallina Toholammille suunniteltua CHP-laitosta. Molempien arvoketjujen nykytilannetta kuvattiin tutkimuksessa kahdessa erilaisessa toimintaympäristössä: avoimessa kilpailutaloudessa, jossa raaka-aine ja muut tarvikkeet hankitaan sieltä, mistä ne on hinnat ja kuljetuskustannukset huomioiden järkevintä hankkia (osittain omavarainen raaka-aineketju), sekä suljetussa taloudessa, jossa kaiken raaka-aineen oletettiin tulevan omasta maakunnasta (täysin omavarainen raaka-aineketju). Tulosten mukaan puurakentaminen on nykytilanteessa kannattava puunkäytön muoto Etelä-Pohjanmaalla, sillä se tuotti kerroinvaikutuksia aluetalouteen sekä osittain omavaraisella että täysin omavaraisella raaka-aineketjulla. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi puurakentamisen alatoimialoille sijoitettu euro tuottaa keskimäärin toisen euron muualla aluetaloudessa. Täyden raaka-aineomavaraisuuden toimintaympäristössä vaikutukset olivat lähes kaksinkertaiset. Puurakentamisen alatoimialoilla havaittiin olevan merkittävä vaikutus aluetalouteen myös kasvuskenaarion toteutuessa. Nykytilanteen vaikuttavuutta CHP-tuotannossa Keski-Pohjanmaalla arvioitiin kahdella vaihtoehtoisella puun ja turpeen suhteella sekä tukipolitiikalla. Aluetaloudellisia eroja Kemera-tuettujen ja tukemattomien laskentavaihtoehtojen välillä ei havaittu, ja tästä syystä vain tuettomien puunhankintavaihtoehtojen vaikutukset raportoitiin. Nykytilanteessa CHP-tuotannolla havaittiin olevan neutraalit vaikutukset, kerroinvaikutuksia ei syntynyt. CHP-tuotannon kustannusrakenne on raaka-aine- ja pääomavaltainen, mikä näkyi osittaisen omavaraisuuden toimintaympäristössä neutraaleina vaikutuksina. Täyden omavaraisuuden toimintaympäristössä syntyy kerroinvaikutuksia, sillä kaikki raaka-aineiden tuotanto tapahtuu maakunnan sisällä. Tutkimuksessa havaittiin myös, etteivät kerroinvaikutukset kasva CHP-tuotannon liikevaihdon kasvattamisen myötä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja94.pdf 917.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record