Luonnontuotteet liikkeelle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/228141
Title: Luonnontuotteet liikkeelle
Alternative title: Etelä-Savon luonnontuotealan esiselvityshankkeen loppuraportti
Author: Partanen, Birgitta
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 95
ISBN: 978-952-10-6529-3
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/228141
Abstract: Etelä-Savo on metsäisimpiä maakuntiamme. Luonnonmarjoja, -sieniä, -yrttejä ja erikoiskeruutuotteita olisi runsaasti hyödynnettävissä, mutta vain murto-osa arvokkaista raaka-aineista päätyy markkinoille. Keruutoiminnan hiipumiseen vaikuttavat kohonneet polttoainekustannukset, raaka-aineen alhainen hinta, kaupallisiin tarkoituksiin keräävien ikääntyminen ja nuoremman ikäpolven vähäinen kiinnostus keruutoimintaa kohtaan. Toimialana luonnontuotealaa ei ole kattavasti tilastoitu. Virallisen tilastojärjestelmän toimialaluokitusten sopimattomuus vaikeuttaa alan yrittäjyyden tunnistamista ja tiedon keruuta, eikä luontoalan yrittäjyydestä ole saatavilla kattavaa tietoa yritysten lukumäärästä, liikevaihdosta ja työllistävyydestä. Arvioita luonnontuotealan taloudellisesta merkityksestä voidaan tehdä satoarvioiden, sienten ja marjojen kauppaan tulomäärien sekä päätoimisesti luonnontuotteiden parissa toimivien yritysten toiminnan ja liikevaihdon tarkastelun avulla. Yrttien ja erikoisluonnontuotteiden keruuta ja kauppaa ei ole tilastoitu marjoja ja sieniä vastaavalla tavalla. Lisäksi luonnontuotteet ovat usein osana muuta yritystoimintaa, minkä vuoksi alan merkitystä, tämän hetkinen linkittymistä muihin toimialoihin sekä mahdollisuuksia kasvattaa luonnontuotealan liiketoimintaa selvitettiin Luonnontuotteet liikkeelle -hankkeessa. Luonnontuotteet liikkeelle -esiselvitystä hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö ja rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Esiselvityksessä kartoitettiin Etelä-Savon luonnontuotealan nykytilaa, taloudellinen merkitystä ja keskeisiä kehittämiskohteita. Myös luonnontuotealan logistiikkaa, yhteistyötä muiden toimialojen kanssa sekä paikkatiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia selvitettiin. Selvitys rajattiin koskemaan selkeästi luonnontuotteisiin liittyvää toimintaa, ja erilaiset luontoon liittyvät palvelut, kuten matkailu ja opastus- ja kurssitoiminta eivät ole mukana selvityksessä. Myös kala, riista ja hunajantuotanto jätettiin selvityksen ulkopuolelle. Selvitys perustui alan yrittäjien ja asiantuntijoiden haastatteluihin, alan koulutuksiin osallistuneille ja sivuansiotoimintaa harjoittaville suunnattuihin kyselyihin ja aiemmin tuotettuun tietoon. Hankkeen tuloksina selvisi, että Etelä-Savossa alalla toimivien, päätoimisten yritysten luonnontuotteista koostuva liikevaihto on noin kahden miljoonan euron luokkaa. Alan työllistävä vaikutus merkittävimmissä marja-, sieni- ja yrttialan yrityksissä on vuosittain noin 50 henkilötyövuotta, joista noin kaksi kolmasosaa päätoimisesti ja kolmasosan kausiluonteisesti. Tämän lisäksi maakunnassa toimii lukuisia sivutoimisia luonnontuotealan yrityksiä, joilla luonnontuotteet ovat osana toimintaa. Erikoisluonnontuotteisiin liittyvä yritystoiminta on pienimuotoista ja pääasiassa muuhun yritystoimintaan liittyvää sivuansiotoimintaa. Etelä-Savossa on aktiivista koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä laaja, lähes kahdensadan henkilön verkosto, jota alan mahdollisuudet kiinnostavat. Näiden satunnaisesti alalla toimintaa harjoittavien taloudellista merkitystä on kuitenkin mahdotonta arvioida täsmällisesti, sillä toiminnan laajuuden vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Luonto ja luonnontuoteala nähdään erittäin tärkeänä Etelä-Savon kannalta ja sen kehittymismahdollisuudet hyvinä. Luonnontuotealan osaamistaso on noussut, liiketoimintaedellytykset ovat vahvistuneet ja alan toimijat lisääntyneet Etelä-Savossa. Verkostoja ja yhteistyötä on rakennettu sekä maakunnan sisällä että koko maan toimijoiden kanssa. Yhteistyö sekä alan toimijoiden että muiden toimialojen kesken on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Selvitys tuotti lukuisia kehittämisehdotuksia, joita pyritään edistämään tulevassa hanketoiminnassa sekä alan ammatillisessa koulutuksessa. Alalle on myös suunnitteilla uutta yritystoimintaa. Alan mahdollisuudet yhtenä Etelä-Savon vahvuutena ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä kasvavat edelleen erityisesti yhteistyössä muiden toimialojen (maa- ja puutarhatalous, elintarvike-, käsityö-, luonto- ja maaseutumatkailu- ja hyvinvointialat) kanssa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja95.pdf 2.363Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record