Hyvinvointia kulttuurista : esimerkkejä kulttuuritoimijoiden sekä sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaalla

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/228156
Titel: Hyvinvointia kulttuurista : esimerkkejä kulttuuritoimijoiden sekä sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaalla
Författare: Jumppanen, Aapo; Suutari, Timo
Utgivare: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Datum: 2013
Språk: fi
Tillhör serie: Raportteja 100
ISBN: 978-952-10-8463-8
ISSN: 1796-0630
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/228156
Abstrakt: Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa ja koota yhteen Etelä-Pohjanmaan alueella hyvinvointia kulttuurista -teemalla toteutettuja hankkeita ja niissä syntyneitä hyviä käytäntöjä sekä toimintamalleja. Lisäksi on tunnistettu kulttuuritoimijoiden sekä sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyömalleja ja mahdollisuuksia kehittää alojen välistä yhteistyötä. Selvitystyön aloite on tullut Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnalta, ja työn toteuttajana on toiminut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Selvitystyön tausta-aineisto koostuu ohjelma-asiakirjoista, hankeraporteista sekä alaa koskevista selvityksistä ja tutkimusjulkaisuista. Näiden lisäksi on kerätty aineistoa kuntien kulttuurivastaaville järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, hanketoimijoiden haastatteluin sekä sähköpostitse tehdyn kyselyn avulla. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia käsittelevän kirjallisuuden tarkastelu osoitti, että ahkeralla ja monipuolisella kulttuurin harrastamisella on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Kulttuurin terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat piirteet ovat moninaisia ja positiivisten vaikutusten taustalla olevat mekanismit ovat osin tuntemattomia. Tämän vuoksi tarvitaan lisää tutkimusta ja monipuolisempaa ymmärrystä kulttuurin ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. Tarkastellut kulttuurihankkeet ovat onnistuneet vahvistamaan kulttuuritoimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoja, nuorten parissa tehtävää kulttuurityötä, tuotteistamaan kulttuurisia hyvinvointipalveluita sekä tukemaan kulttuuriaktiviteetteja keskusten ulkopuolella. Hankkeet ovat myös synnyttäneet ja juurruttaneet uusia toimintamalleja Etelä-Pohjanmaalle. Vaikka hankkeissa on kehitetty yhteistyömalleja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kulttuuritoimijoiden välille, ei yhteistyö ole vielä vakiintunutta eikä kaikilta osin ole edennyt tavoitteiden mukaisesti. Tarve kulttuurialan toimijoiden ja sosiaali- ja terveysalan välisten verkostojen ja yhteistyömallien kehittämiseen ja kohti pysyvämpiä toimintamalleja on siis yhä ajankohtainen. Enemmistö kulttuurisia hyvinvointipalveluita tarjonneista vastaajista oli sitä mieltä, että palveluilla on ollut paljon myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden hyvinvointiin. Tyypillisimmillään kulttuuriset hyvinvointitoiminnot ovat yhteislaulua, musiikkiesityksiä tai käyntejä konserteissa ja teatterissa. Toivottuja tulevaisuuden toimintamuotoja ovat erilaiset työpajat kuten tarinapajat, musiikkiesitykset ja yhteislaulutilaisuudet tai kulttuuriretket. Kulttuuristen hyvinvointipalveluiden organisoimisessa lukuisat toimijat ovat aktiivisia, mutta erityisen keskeisiä tahoja ovat kuntien kulttuuritoimi, kansalais- ja kansanopistot, oppilaitokset, teatterit ja seurakunnat. Käytännössä kunnat ovat yhteistyön synnyttämisessä avainasemassa. Ongelmaksi yhteistyön synnyttämisen kannalta näyttäisi muodostuvan pääosin henkilöresurssit sekä taloudelliset resurssit olipa kyse sitten sosiaali- ja terveysalan yksiköistä, alan järjestöistä tai kulttuuritoimijoista. Vaikka kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kysyntä näyttäytyy hieman ristiriitaisena ilmiönä, kokoavasti näkemykset kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittämisestä tulevaisuudessa olivat myönteisiä. Nähtiin, että kulttuuristen hyvinvointipalveluiden merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Tämä kuitenkin vaatii koordinointia, lisää tutkimustietoa ja tiedottamista Etelä-Pohjanmaalla. Vaikka kulttuuritoimijoiden ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteishankkeilla voidaan synnyttää vuoropuhelua ja kokeilla uusia asioita, eivät hankkeet ole yksinomainen ratkaisu yhteistyön lisäämiseen. Eri tahoilta esiin nouseva viesti on, että nykyisellään hanketoiminta ei kykene riittävästi vakiinnuttamaan toimintamalleja ja että yhteistyön edistäminen vaatii pitkäkestoisempaa sitoutumista ja pysyvämpiä panostuksia.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Raportteja100.pdf 891.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post