Eteläpohjalaisten elintarvikeyritysten osaamistarpeita ja osaamisen kehittämisen keinoja

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/228169
Title: Eteläpohjalaisten elintarvikeyritysten osaamistarpeita ja osaamisen kehittämisen keinoja
Author: Jumppanen, Aapo
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2013
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 109
ISBN: 978-952-10-8478-2
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/228169
Abstract: Etelä-Pohjanmaa on vahva maatalous- ja elintarvikemaakunta. Vahva alkutuotanto yhdessä monipuolisen elintarviketeollisuuden sekä maa- ja elintarviketuotantoon liittyvän metalli- ja teknologiateollisuuden kanssa muodostavat toimivan klusterin. Maatalous- ja elintarvikealan osaamistasoa vahvistamalla on mahdollista edelleen kehittää klusterin kilpailukykyä. Maatalous- ja elintarvikealan työelämälähtöiset korkea-asteen koulutustoteutukset hankkeessa on kehitetty yritysten osaamista korkeakouluyhteistyön avulla. Hankkeen tarkoituksena on ollut henkilöstön osaamistason nostaminen elintarvikeketjun yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa, sekä sitä kautta koko toimialan kehittyminen. Tässä raportoidun osaamistarvekartoituksen tavoitteena oli selvittää elintarvikeyritysten osaamistarpeita. Löytää aihealueita, joihin kaivataan lisää osaamista. Sekä kartoittaa yritysten resursseja ja kiinnostusta osallistua osaamisen kehittämiseen. Osaamistarvekartoitus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineiston keruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoidut haastattelut. Aineisto koostui kymmenestä elintarvikealan yrityksen yrittäjän tai yrityksen edustajan haastattelusta. Haastateltujen edustamat yritykset poikkesivat toisistaan niin koon kuin elintarviketeollisuuden alan suhteen. Valtaosa tutkimuksessa mukana olevista yrityksistä oli mikroyrityksiä. Tutkimus oli luonteeltaan kartoittava. Kartoituksessa ilmeni, että osaamistarpeet ovat pitkälti yrityskohtaisia. Yritykset hakevat osaamisen kehittämisen kautta ratkaisuja toimintansa käytännön haasteisiin, joten tarjottavissa palveluissa on huomioitava yritysten yksilölliset tarpeet. Tietyt teemat nousivat kuitenkin myös laajemmin esille. Esimerkiksi markkinointiin ja myyntiin kaivattiin lisää osaamista suurimmassa osassa vastaajayrityksiä. Myös tuotantoprosessien kehittäminen, tuotekehitys ja kuljetusten järjestäminen koettiin haastaviksi. Tulosten mukaan elintarvikealan yrityksissä on tarve verkostoitumiseen ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Yritysten välinen yhteistyön nähtiin ratkaisuksi niin hankinnoissa, kuljetuksissa, markkinoinnissa kuin tietotaidon kartuttamisessakin. Keskeisiä keinoja verkostoitumisen ja yhteistyön edistämiseksi ovat neuvottelu- ja sopimusosaamiseen liittyvät koulutukset sekä erilaisten kanavien luominen yritysten verkostoitumiselle. Osaamistarpeiden ennakointi oli varsinkin pienissä yrityksissä vähäistä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja109.pdf 837.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record