Yhteiskuntaa uudistamassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/228171
Title: Yhteiskuntaa uudistamassa
Alternative title: Hyvät käytännöt eteläpohjalaisessa ESR-hanketoiminnassa
Author: Suutari, Timo
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2013
Language: fin
Belongs to series: Raportteja 111
ISBN: 978-952-10-8480-5
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/228171
Abstract: Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa ja koota yhteen eteläpohjalaisten ESR-hanketoimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä ohjelmakaudella 2007–2013 rahoitettujen hankkeiden hyvistä käytännöistä. Erityinen kiinnostuksen kohde ovat olleet ne keinot, joilla hyviä käytäntöjä tunnistetaan, levitetään ja juurrutetaan. Selvityksen aineisto koostuu sekä EU:n rakennerahastojen tietopalvelujärjestelmästä saatavista hankekuvauksista että hanketoimijoille suunnattujen ryhmäkeskustelujen ja kirjoitustehtävien materiaalista. Hanketoimijoiden näkemysten tavoittamiseksi järjestettiin keskustelevia työpajoja, joihin kutsuttiin sekä päättyneiden että meneillään olevien hankkeiden toimijoita toimintalinjoittain. Kaikkiaan tilaisuuksia järjestettiin yhdeksän. Hyviä käytäntöjä on tarkasteltu raportissa kontekstuaalisuuden, käytäntöyhteisöjen ja käytäntöjen verkostojen sekä sosiaalisten innovaatioiden näkökulmista. ESR-toiminnan kokonaisuutta on yksinkertaistettu jakamalla se neljään rinnakkaistodellisuuteen. Hyviä käytäntöjä on lähestytty rahoittajan, toteuttajaorganisaation, edunsaajien ja hankkeen sisäisen todellisuuden näkökulmista. Eri näkökulmista tarkasteltuna hyvät käytännöt saavat toisistaan eroavia merkityksiä ja tulkintoja. Tämän vuoksi on oleellista jaetun näkemyksen muovaaminen hanketoiminnassa eri osapuolten välillä. Hankkeiden ideointi- ja suunnitteluvaihe on merkityksellinen käytäntöjen syntymisen ja leviämisen kannalta. Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi pyrkiä tunnistamaan niitä käytäntöjen verkostoja ja käytäntöyhteisöjä, joihin hanke tulee kiinnittymään. Hanketoteutuksen painotusta tulisi puolestaan siirtää toimintamallien kehittämisestä kohti niiden levittämistä ja juurruttamista. Eteläpohjalaisten hanketoimijoiden vastauksista käy ilmi se kansallisestikin havaittu seikka, että rakenteet, jotka tukevat hyvien käytäntöjen levittämistä ESR-hanketoiminnassa, ovat edelleen kehittymättömiä. Tämä koskee myös käytäntöjen levittämisen ja julkaisemisen foorumeita. Eteläpohjalaisten hanketoimijoiden suhtautuminen hankkeiden hyviin käytäntöihin on kokonaisuudessaan varsin maanläheistä. Uusia ratkaisuja ja toimintamalleja on synnytetty, mutta radikaaleista innovaatioista ei puhuta. Kyse on pikemminkin siitä, että hankkeilla kehitetään jotain olemassa olevaa toimintamallia edelleen tai sovelletaan muualla kehitettyä innovaatiota. Hanketoimijat ovat myös varovaisia sen suhteen, onko hankkeissa syntynyt tai syntymässä sellaisia hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin välittömästi omaksua kansallisessa tai EU-tason kehittämispolitiikassa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja111.pdf 925.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record