Yhteiskuntaa uudistamassa

Show simple item record

dc.contributor.author Suutari, Timo
dc.date.accessioned 2017-10-31T13:01:00Z
dc.date.available 2017-10-31T13:01:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-10-8480-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/228171
dc.description.abstract Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa ja koota yhteen eteläpohjalaisten ESR-hanketoimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä ohjelmakaudella 2007–2013 rahoitettujen hankkeiden hyvistä käytännöistä. Erityinen kiinnostuksen kohde ovat olleet ne keinot, joilla hyviä käytäntöjä tunnistetaan, levitetään ja juurrutetaan. Selvityksen aineisto koostuu sekä EU:n rakennerahastojen tietopalvelujärjestelmästä saatavista hankekuvauksista että hanketoimijoille suunnattujen ryhmäkeskustelujen ja kirjoitustehtävien materiaalista. Hanketoimijoiden näkemysten tavoittamiseksi järjestettiin keskustelevia työpajoja, joihin kutsuttiin sekä päättyneiden että meneillään olevien hankkeiden toimijoita toimintalinjoittain. Kaikkiaan tilaisuuksia järjestettiin yhdeksän. Hyviä käytäntöjä on tarkasteltu raportissa kontekstuaalisuuden, käytäntöyhteisöjen ja käytäntöjen verkostojen sekä sosiaalisten innovaatioiden näkökulmista. ESR-toiminnan kokonaisuutta on yksinkertaistettu jakamalla se neljään rinnakkaistodellisuuteen. Hyviä käytäntöjä on lähestytty rahoittajan, toteuttajaorganisaation, edunsaajien ja hankkeen sisäisen todellisuuden näkökulmista. Eri näkökulmista tarkasteltuna hyvät käytännöt saavat toisistaan eroavia merkityksiä ja tulkintoja. Tämän vuoksi on oleellista jaetun näkemyksen muovaaminen hanketoiminnassa eri osapuolten välillä. Hankkeiden ideointi- ja suunnitteluvaihe on merkityksellinen käytäntöjen syntymisen ja leviämisen kannalta. Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi pyrkiä tunnistamaan niitä käytäntöjen verkostoja ja käytäntöyhteisöjä, joihin hanke tulee kiinnittymään. Hanketoteutuksen painotusta tulisi puolestaan siirtää toimintamallien kehittämisestä kohti niiden levittämistä ja juurruttamista. Eteläpohjalaisten hanketoimijoiden vastauksista käy ilmi se kansallisestikin havaittu seikka, että rakenteet, jotka tukevat hyvien käytäntöjen levittämistä ESR-hanketoiminnassa, ovat edelleen kehittymättömiä. Tämä koskee myös käytäntöjen levittämisen ja julkaisemisen foorumeita. Eteläpohjalaisten hanketoimijoiden suhtautuminen hankkeiden hyviin käytäntöihin on kokonaisuudessaan varsin maanläheistä. Uusia ratkaisuja ja toimintamalleja on synnytetty, mutta radikaaleista innovaatioista ei puhuta. Kyse on pikemminkin siitä, että hankkeilla kehitetään jotain olemassa olevaa toimintamallia edelleen tai sovelletaan muualla kehitettyä innovaatiota. Hanketoimijat ovat myös varovaisia sen suhteen, onko hankkeissa syntynyt tai syntymässä sellaisia hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin välittömästi omaksua kansallisessa tai EU-tason kehittämispolitiikassa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
dc.relation.ispartofseries Raportteja 111
dc.title Yhteiskuntaa uudistamassa fi
dc.title.alternative Hyvät käytännöt eteläpohjalaisessa ESR-hanketoiminnassa fi
dc.type Muu fi
dc.identifier.laitoskoodi H929
dc.relation.issn 1796-0630

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja111.pdf 925.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record