Mobilised Resources or Unrecognised Assets? : A Case Study of Swedish Citizens’ Paths to Employment in Helsinki

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711035611
Title: Mobilised Resources or Unrecognised Assets? : A Case Study of Swedish Citizens’ Paths to Employment in Helsinki
Author: Fortelius, Sabina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711035611
http://hdl.handle.net/10138/228350
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: The context of the thesis is found in the sociological discussion on migration and labour market integration of immigrants. The theoretic foothold builds on Pierre Bourdieu’s theory on forms of capital and fields. The point of departure for the study is Swedish citizens’ paths to employment in Helsinki at the time recently after migration. Swedish migrants without a previous connection to Finland through kin have not been studied in the Finnish context, and the aim is to describe how these migrants gain access to the local labour market in Helsinki. What assets do the Swedish citizens use in order to gain employment in Helsinki? How are these assets achieved? Are the resources migrated from Sweden valued on the field, or do the Swedish migrants have to take further measures in Finland, in order to gain employment? By answering these questions a definition of the prevailing rules on the labour market will also be made. The thesis is written as an independent part of the research project Svenska invandrare i Finland, led by senior lecturer Östen Wahlbeck. The empirical data for the study consists of 14 semi-structured in-depth interviews with Swedish Citizens in Helsinki. The interviews were conducted in the summer and fall of 2012 and have been analysed from an inductive angle. As an immigrant group, the Swedish citizens in Finland are in a specific position as their first language is one of the national languages in Finland. The Swedish citizens actively use the Swedish-speaking labour market as a gateway to employment. The initial occupations of Swedish citizens in Helsinki are on the one hand often situated in Swedish-speaking sectors where the level of required skills or assets might be low, entry-level sectors, and sectors where the specific skills required are corresponding to the national background of the employee, ethno-specific occupations. On the other hand, the interviews also show that some of the interviewed have managed to gain employment that corresponds to their work experience from Sweden. The study shows that the Swedish immigrants only to a limited extent have to rely on unofficial channels to gain employment, and that the assets of the Swedish applicants in many cases have been recognised in their migrated state. In many cases, the applicants have also managed to mobilise their ties to or knowledge of Sweden into a valued asset which enables them to gain employment in Helsinki.Utgångspunkten för denna Pro gradu –avhandling är den sociologiska diskussionen om migration och invandrares arbetsmarknadsintegration. Den teoretiska grunden bygger på Pierre Bourdieus teori om former av kapital och fält. I studien granskas svenska invandrares vägar till anställning vid tidpunkten strax efter invandringen. Svenska medborgare utan tidigare släktkoppling till Finland har inte tidigare studerats i en finsk kontext, och målet är att beskriva hur dessa invandrare tar sig in på den lokala arbetsmarknaden i Helsingfors. Vilka tillgångar kan de svenska medborgarna använda sig av för att få anställning i Helsingfors? Hur kan dessa tillgångar förvärvas? Värderas de tillgångar som de intervjuade erhållit i Sverige och hämtat med sig i samband med flytten, eller behöver de svenska medborgarna ta till vidare åtgärder i Finland för att få anställning? Genom att dessa frågor besvaras görs även en definition av de rådande reglerna på arbetsmarknaden. Avhandlingen är skriven som en fristående del av forskningsprojektet Svenska invandrare i Finland vilket letts av Universitetslektor Östen Wahlbeck. Det empiriska materialet för studien består av 14 halvstrukturerade djupintervjuer med svenska medborgare i Helsingfors. Intervjuerna utfördes under sommaren och hösten 2012 och har analyserats från ett induktivt perspektiv. Som invandrargrupp är de svenska medborgarna i Finland i en specifik situation, eftersom deras modersmål är ett av nationalspråken i Finland. De svenska medborgarna använder aktivt den svenskspråkiga arbetsmarknaden som inkörsport till anställning. Den första anställningen efter migrationen för svenska medborgare i Helsingfors är å ena sidan ofta inom svenskspråkiga sektorer där kraven på färdigheter eller tillgångar inte är höga, så kallade inkörsanställningar, och sektorer där de uttryckligen efterfrågade färdigheterna motsvarar den nationella bakgrunden för den anställda, etno-specifika anställningar. Å andra sidan påvisar intervjuerna även hur somliga intervjuade har lyckats få anställning som motsvarar deras arbetserfarenhet från Sverige. Studien visar att de svenska invandrarna endast till en begränsad omfattning är i behov av att använda sig av inofficiella kanaler för att få anställning på arbetsmarknaden i Helsingfors, och att de svenska medborgarnas tillgångar i många fall erkänns i deras migrerade form. I många fall har de arbetssökande även haft möjlighet att mobilisera sina band till Sverige och sin kunskap om det svenska samhället till värderade tillgångar på den lokala arbetsmarknaden. Dessa tillgångar har såvida stärkt de Svenska medborgarnas ställning på arbetsmarknaden i Helsingfors.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mobilised_resou ... _assets-_Fortelius2014.pdf 1.077Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record