Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot. Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014

Show simple item record

dc.contributor.author Tillman, P
dc.contributor.author Kaliva, K
dc.contributor.author Valaste, M
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2017-11-07T14:37:02Z
dc.date.available 2017-11-07T14:37:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/228384
dc.description 24 s. fi
dc.description.abstract Tässä raportissa selvitetään sairausvakuutuksen matkakorvauksiin yhteydessä olevia tekijöitä menetelmällisestä näkökulmasta. Tutkimusaineistona käytetään Kelan rekisteritietoja vuodelta 2014 kiireettömistä matkoista maksetuista sairausvakuutuksen matkakorvauksista, lisäksi Kelan rekisteritiedoista käytetään tietoa sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista ja vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen (nyk. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen) saamisesta. Näiden sairastavuuteen liittyvien tietojen perusteella muodostettiin uusi viisiluokkainen luokittelumuuttuja. Lisäksi hyödynnetään erilaisia kuntakohtaisia alueellisia tekijöitä: asukastiheys, taajama-aste, tilastollinen kuntaryhmä ja kaupunkialueella asuvien osuus. Näiden muuttujien perusteella kunnat ryhmiteltiin k-medoids-menetelmällä analyysia varten viiteen uuteen kuntaryhmään. Lisäksi käytettiin demografisia taustatietoja. Tutkimuksessa tarkastellaan yksilökohtaisten rekisteritietojen ja kuntakohtaisten tietojen perusteella sairausvakuutuksen matkakorvauksiin yhteydessä olevia tekijöitä tilastollisilla malleilla. Malleissa pyrittiin huomioimaan sekä sairastavuuteen liittyviä tekijöitä että alueellisia tekijöitä. Ensiksi mallinnettiin yksilötasolla matkakorvausten saantia ja sen jälkeen maksettujen matkakorvausten suuruutta. Tämän jälkeen laskettiin yksilökohtaisten tietojen perusteella kunnittainen ja maakunnittainen ennuste matkakorvausten suuruudelle ja verrattiin tätä maakunnittain toteutuneisiin matkakorvausmenoihin. Erityisesti Kelan vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen osallistuminen sekä virtsa- ja sukupuolielinten sairauden tai kasvainten perusteella myönnetty lääkkeiden erityiskorvausoikeus selittivät yksilötasolla suuria matkakorvauksia. Alueellisista tekijöistä kokeiltiin erilaisia vaihtoehtoja. Tilastollinen malli, jossa mukana mallin selittäjissä oli alueellisista tekijöistä vain asukastiheys (nykyisessä valtionosuusmallissa kulkuyhteyksiin liittyvistä alueellisista tekijöistä on mukana vain asukastiheys), ei kovin hyvin pystynyt selittämään matkakorvausten alueellista vaihtelua. Malli, jossa etäisyys keskussairaalaan ja alueellisin tekijöihin perustuen muodostetut uudet kuntaluokat olivat mukana selittäjissä, selitti paremmin matkakorvausten yksilöllistä ja alueellista vaihtelua kuin malli, jossa alueellisista tekijöistä vain asukastiheys oli selittäjänä. Tulosten mukaan sekä asukkaiden sairastavuuteen liittyviä tekijöitä että kulkuyhteyksiin liittyviä alueellisia tekijöitä tarvitaan selittämään matkakorvausten alueellista ja yksilöllistä vaihtelua. On kuitenkin hyvä huomioida, että sairastavuutta kuvaavia tietoja oli käytettävissä vain muutama, joten sairastavuutta ei tässä raportissa pystytty kuvaamaan kattavasti. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita 127 fi
dc.subject sairausvakuutus fi
dc.subject sairausvakuutuslaki fi
dc.subject matkakorvaukset fi
dc.subject tilastolliset mallit fi
dc.subject alueelliset erot fi
dc.subject kunnat fi
dc.subject maakunnat fi
dc.subject vaativa lääkinnällinen kuntoutus fi
dc.subject erityiskorvattavat lääkkeet fi
dc.subject ikäryhmät fi
dc.title Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot. Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014 fi
dc.type Nettityöpapereita ja nettiartikkeleita fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita127.pdf 561.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record