Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana : osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3724-1
Title: Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana : osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa
Author: Heinonen, Pilvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-12-16
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3724-1
http://hdl.handle.net/10138/228394
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Evaluation as a teacher’s interactional practice: dimensions of classroom participation This thesis examines evaluation as an interactional practice adopted by teachers in classroom settings at comprehensive and upper secondary schools. The main objective of this study is to analyse teacher interactional activity in terms of evaluation and appraisal from three points of view: 1) the types of linguistic resources and structures teachers use to construct evaluative actions, 2) the role the evaluative activity has in the interactional organisation of classrooms and 3) the types of pedagogical functions teachers accomplish by evaluating pupils in classroom interaction. The theoretical and methodological framework of the study is Conversation Analysis. Teachers’ evaluative actions are analysed as situated interactional practices, which are based on the participants’ orientations and therefore constructed by the participants during classroom interaction. The data consist of 15 videotaped classroom lessons at a Finnish comprehensive school and an upper secondary school. The data were collected in 2003 and 2011 and consist of lessons on Finnish language and literature and history and civics. The analysed situations occur during teacher-led pedagogical interaction. The main objective of the study is to analyse teachers’ evaluative activity as a response to pupil initiations and unprompted participation in classrooms. The study illustrates how teachers construct evaluative actions to respond to and to deal with pupils’ initiations. A majority of past studies have examined teacher evaluations in teacher-initiated sequences, whereas this study offers an analysis of evaluative activity from a new perspective. The detailed analysis focuses on three evaluative types that have specific pedagogical functions: praise evaluation, agent-oriented evaluation and echoing evaluation. The analysis demonstrates how the teachers use evaluative actions as a pedagogical practice to reveal the relevance of the pupils’ actions and to negotiate the limits of appropriate actions in classroom situations. The evaluative action is co-constructed with the action by the pupils. This is evident in sequences where the teacher either relates pupil initiations to the pedagogical agenda or uses pupils’ voice as a resource for evaluation. The results of the study reveal that evaluative activity is reflexively tailored to the evaluated objects as well as to the interactional context that it occurs in, particularly the ongoing pedagogical activity and its goals. Evaluative activity is not only a resource that teachers use to guide pupils’ actions and participation, but it is also used to communicate the limits and dimensions of appropriate activity to pupils during classroom interaction.Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa Tutkimuksessa tarkastellaan evaluointia opettajan vuorovaikutustoimintana yläkoulun ja lukion oppituntitilanteissa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata opettajan evaluoivaa eli arvioivaa ja arvottavaa vuorovaikutustoimintaa kolmesta näkökulmasta: 1) millaisilla kielellisillä keinoilla ja rakenteilla evaluoivaa toimintaa tuotetaan, 2) millainen rooli evaluoivalla toiminnalla on vuorovaikutustilanteiden jäsentymisessä ja 3) millaisia pedagogisia funktioita evaluoivalla toiminnalla luokkahuoneessa on. Tutkimusmenetelmänä ja teoreettisena lähtökohtana on keskustelunanalyysi. Evaluoivaa toimintaa tarkastellaan tilanteisena vuorovaikutustoimintana, joka rakentuu luokkahuoneen osallistujien orientaatioiden ehdoilla. Tutkimusaineisto koostuu 15 videonauhoitetusta oppitunnista. Aineisto on nauhoitettu suomalaisissa kouluissa vuosina 2003 ja 2011, ja siinä on mukana kolme oppilasryhmää ja neljä opettajaa. Nauhoitetut oppitunnit ovat äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian ja yhteiskuntaopin oppitunteja, ja analysoidut tilanteet ovat opettajajohtoisia vuorovaikutustilanteita. Tutkimuksessa opettajan evaluoivaa toimintaa analysoidaan pääsääntöisesti oppilaiden aloitteisiin reagoivana ja niitä käsittelevänä toimintana. Tarkastelun lähtökohtana on siten opettajan evaluoivan toiminnan rakentuminen suhteessa oppilaiden aloitteellisuuteen ja osallistujuuteen luokkahuoneessa. Tutkimus avaa uuden näkökulman opettajan evaluoivaan toimintaan, jota on aiemmin tutkittu pääsääntöisesti opettajan aloitteesta käynnistyvissä keskustelujaksoissa. Tutkimus fokusoi kolmeen rakenteeltaan ja pedagogisilta funktioiltaan spesifiin evaluoivaan tyyppiin: kehuva evaluointi, toimijaviitteinen evaluointi ja kaiuttava evaluointi. Tutkimustulokset osoittavat, että evaluointi on opettajan keino ohjailla oppilaiden toimintaa ja osallistujuutta sekä osoittaa odotuksenmukaisen osallistujuuden rajoja oppituntitilanteissa. Evaluoivalla toiminnallaan opettaja tekee näkyväksi oppilaan toiminnan relevanssin sekä määrittää toiminnan rajoja ja niiden neuvoteltavuutta oppituntitilanteissa. Lisäksi opettaja rakentaa evaluoivan toimintansa usein oppilaan toiminnasta tarjoutuneista aineksista: esimerkiksi sitoo oppilaan aloitteen osaksi agendankuljetusta tai hyödyntää oppilaan ääntä evaluoinnin resurssina. Tutkimus osoittaa, että evaluoiva toiminta muovautuu joustavasti suhteessa evaluoinnin kohteeseen ja vuorovaikutuksen kokonaiskontekstiin eli meneillään olevaan pedagogiseen toimintaan ja sen tavoitteisiin.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Evaluoin.pdf 4.893Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record