The psychological battlefield : Lord Kitchener’s middle-class volunteers in the Great War

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085641
Title: The psychological battlefield : Lord Kitchener’s middle-class volunteers in the Great War
Author: Pöysä, Annika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711085641
http://hdl.handle.net/10138/228405
Thesis level: master's thesis
Discipline: General History
Yleinen historia
Allmän historia
Abstract: Tämä tutkielma tarkastelee brittiläisen keskiluokan sotilaiden psykologista kokemusta vapaaehtoisina sotilaina Kitchenerin armeijassa ensimmäisen maailmansodan aikaan. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, miten sota vaikutti sotilaisiin, ja miksi he reagoivat siihen tutkielman selvittämin tavoin. Tutkielmassa kysymystä tarkastellaan sotilaiden näkökulmasta neljän sodan aspektin kautta, jotka ovat; armeijaorganisaatio, aseveljet, tappaminen ja kuolemanuhka. Motivaatio tutkielman takana oli ymmärryksen lisääminen näiden sotilaiden kokemuksesta sen jälkeen, kun he olivat vapaaehtoisina liittyneet maailman ensimmäiseen teolliseen sotaan. Kitchenerin armeija oli siviilisotilaiden armeija, ja se perustettiin täydentämään olemassaolevan brittiarmeijan rivejä, jotta valtio kykenisi jatkamaan sodankäyntiä. Sekä historiallista ja psykologista tutkimuskirjallisuutta on hyödynnetty tutkielman alkuperäislähteiden tulkinnoissa. Tutkielmassa käytetyt alkuperäislähteet ovat kirjeitä ja päiväkirjoja rintamalta, ja näiden lähteiden kautta tutkielmassa pyritään ymmärtämään ja analysoimaan niitä kokemuksia, jotka sotilaat ovat itse sanelleet. Alkuperäislähteiden lähiluku tutkimuskirjallisuuteen perustuvalla analyysilla oli tämän tutkimuksen ensisijainen metodi, johon sen johtopäätökset perustuvat. Tutkielman teoreettinen viitekehys ja siitä johtuva analyysi tukee siis vahvasti myös psykologiseen tutkimuskirjallisuuteen ja sen konsepteihin. Sotilaiden kokemusten kontekstualisoimiseen laajempaan kulttuuriseen kontekstiinsa ja vallitsevaan ajanjaksoon käytettiin maskuliinisuuden konseptia aikalaisen britti-keskiluokan kulttuurissa. Psykologisista käsitteistä tärkeimmät käsittelevät ryhmäkäyttäytymistä ja stressireaktioita, jotka tunnustetaan psykologian tutkimuksessa useimmiten defensseinä ja elämänhallinnan valineinä. Siinä missä defenssit käsitetään usein alitajuisina mielen reaktioina mahdollisesti stressiä lisäävään informaatioon, elämänhallinnan välineet ovat ainakin osittain tietoisia ja henkilön itsensä ylläpitämiä. Elämänhallinnan keinoin henkilö yrittää aktiivisesti pidättäytyä kivuliaaksi tiedetyn kohtaamiselta, samalla kun defenssit vastaavat samoihin ärsykkeisiin automaattisesti. Tutkielman johtopäätökset implikoivat, että sotilaan sosiaalinen konteksti ennen sotaa vaikutti osin heidän kokemuksiinsa sodasta sekä ennen, että jälkeen armeijaan liittymisen. Sotilaiden kulttuurillinen konteksti tarjosi heille viitekehyksen sekä heidän sisäistetyille arvoilleen, että käyttäytymiskulttuurille juoksuhaudoissa. Tulokset viittaavat myös siihen, että siinä missä jokaisen sotilaan sotakokemus oli osaltaan hyvin yksilöllinen, olivat monet sen piirteistä kulttuurisesti ja psykologisesti informoituja ja täten ollen edes jokseenkin ennustettavissa. Tutkimuksen viiteryhmän sisältä voisi löytää siis johdonmukaisuuksia, jotka edelleen voisivat ymmärrettyinä auttaa modernin sodankäynnin kokemusta vastaavanlaisissa kenttäympäristöissä laajemmassakin perspektiivissä.This Master's Thesis concerns the British middle-class soldiers' psychological experience as volunteers in Kitchener's army during the Great War. The purpose of this study is to discover how the war affected the soldiers, and why they reacted to it the way they did. It approaches this question by focusing on four aspects of the war from the soldier's perspective, namely: the military organization, his brothers in arms, the act of killing, and the threat of dying. The motivation behind this study was to better understand the experience of these soldiers after they voluntarily joined the world’s first industrial war. Kitchener's army was an army of civilian soldiers, drafted to fill in the ranks of the British army, so that it could properly take part in the war. Through using both relevant historical literature and psychological research as aid, the study uses primary sources in the form of letters and diaries from the trenches to understand and draw conclusions of the experiences personally recounted by the soldiers. The methods with which the study was conducted was through the close-reading of the sources combined with the reading and reviewing of relevant research literature to draw appropriate conclusions. The theoretical framework and subsequent analysis of the sources thus relies heavily on psychological concepts. The concept of masculinity in the contemporary middle-class culture was used to contextualize the soldiers’ experience in their historical timeframe and social niche. Meanwhile, the key psychological terms used in this study in reference to group behavior and stress responses are concepts recognized on the field of psychological research either as defense or coping mechanisms. Where defense mechanisms are commonly understood as unconscious and automatic reactions of the mind to potentially stressful information, coping mechanisms are at least partially consciously driven and maintained by the person themselves to help them refrain from having to face and process the information which they know to be painful. The conclusions of this study imply that the soldier’s social background influenced their war experience both before and after joining the war, giving them a frame of reference for both their set of values and their code of conduct which they drew upon as they adjusted to the life in the trenches. What this study’s results also imply is that while the soldiers had distinctly individual experiences of their own, they were characterized by a set of culturally and psychologically guided features, which hold within themselves a level of predictability. These conclusions suggest that though each experience of soldiers in war is unique, there are broader patterns of behavior within the context of modern warfare, which if understood, could better help predict and understand the behavior of soldiers in comparable circumstances.
Subject: The Great War
Great Britain
Kitchener's Army
Psychology
Sociology
Twentieth Century
Combat
Military
Middle Class
Stress
Violence
Defense Mechanisms
Coping Mechanisms
Soldier Letters
Soldier Diaries


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pöysä_Annika_Pro gradu_2017.pdf 1.156Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record