Kotimaisen alkuperän merkitys kuluttajalle private label -tuotteiden ostopäätöksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711075627
Title: Kotimaisen alkuperän merkitys kuluttajalle private label -tuotteiden ostopäätöksessä
Author: Kaivola, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711075627
http://hdl.handle.net/10138/228420
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten kotimainen alkuperä vaikuttaa private label -elintarvikkeiden ostopäätökseen kuluttajalla. Lisäksi tutkittiin hinnan merkitystä kotimaista alkuperää olevien private label -elintarvikkeiden ostopäätöksessä ja sitä, mitkä kuluttajan taustatekijät vaikuttavat ostopäätökseen kotimaisissa private label -elintarvikkeissa. Tutkimus on ajankohtainen, sillä kuluttajien arvostus suomalaista ruokaa ja kotimaista elintarviketuotekehitystä kohtaan on kasvanut. Lisäksi private label -tuotteiden kulutuksen on todettu kasvavan talouden matalasuhdanteen ja laman aikana. Tutkimuksen teoriaosuus koostuu seuraavista teemoista, joita lähestyttiin aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden avulla: private label -tuotteet, ruoan alkuperä ja kotimaisuus, sekä ruoan valinta ja asenteiden vaikutus ruoan valintaan. Tutkimuksen empiirinen osuus on tehty kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusotteella, joka mahdollisti suuremman otoksen tutkimisen. Tämän tutkimuksen perusjoukkona ovat kaikki kotitaloudet. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselylomake muodostettiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Kyselyyn saatiin 170 vastausta, joista kaikki voitiin hyväksyä tutkimukseen. Vastausten analysoinnissa käytettiin pääkomponenttianalyysiä, korrelaatioita ja varianssianalyysiä. Lisäksi tutkimuksen kuvailevia tuloksia esitettiin frekvenssien ja suhteellisten frekvenssien avulla. Tutkielman keskeisin havainto oli se, että kotimaisen alkuperän vaikutus private label -tuotteiden ostopäätöksessä on vähäinen. Kotimaista alkuperää suosiville kuluttajille laatu on tuotteen hintaa tärkeämpi kriteeri elintarvikkeen ostopäätöksessä. Private label -tuotteiden laadun koettiin vaihtelevan eri tuoteryhmien välillä. Hinta on merkittävässä asemassa kuluttajalle private label -tuotteiden ostopäätöksessä, ja hinta/laatu -suhde on suurin private label -tuotteiden ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Laadun merkitys jää varsin pieneksi, ja siitä ollaan valmiita tinkimään. Kuluttajien taustatekijöistä iän ja asuinalueen havaittiin vaikuttavan kotimaisten private label -tuotteiden ostopäätökseen.
Subject: private label
kotimainen alkuperä
hinta
ruoan valinta
kuluttajakäyttäytyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record